Toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa sat­sat­tiin arkkitehtuuriin

Toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa sat­sat­tiin arkkitehtuuriin

”Minul­le vin­kat­tiin, että AHS Cont­ro­lil­ta­kin kan­nat­tai­si kysyä tar­jous. Entuu­des­taan en eri­tyi­sem­min tun­te­nut hei­dän työs­ken­te­ly­ta­paan­sa. Meil­lä ei ollut yhteis­työ­tä ennen näi­den uusien toi­mi­ti­lo­jen rakentamista.”

Näin taus­toit­taa AHS Cont­ro­li Oy:n ja Tar­ra­se­rif Oy:n yhteis­työn alkua Arto Tah­ko­la. Hän on Tar­ra­se­ri­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perus­ta­ja. Hän perus­ti yri­tyk­sen noin pari­kym­men­tä vuot­ta sitten.

Tar­ra­se­rif tar­jo­aa täy­den pal­ve­lun yri­tys­ten brän­di-ilmeen toteu­tuk­siin. Pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mai­nos­teip­paus, valo­mai­nos, auton teip­paus, myy­mä­lä­mark­ki­noin­ti sekä mes­suo­sas­to­jen suun­nit­te­lu ja toteutus. 

Tar­ra­se­rif toteut­taa pal­ve­lut suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­siin. Se luo yri­tyk­sel­le laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti toteu­te­tun brä­di-ilmeen. Kor­kea­ta­soi­set tuo­te­mer­kin­nät ja laa­du­kas näky­mi­nen aut­ta­vat yri­tys­tä erot­tu­maan muis­ta. Tar­ra­se­ri­fiin voit tutus­tua lisää hei­dän koti­si­vuil­taan.

Tar­ra­se­ri­fil­le raken­net­tiin uudet toi­mi­ti­lat vajaa kak­si vuot­ta sit­ten Kem­pe­lee­seen. AHS Cont­rol toi­mi raken­ta­ja­na kiin­teis­töl­le. Toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus teh­tiin hyväs­sä yhteistyössä. 

Toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat hyvin aikataulussa

”Meil­lä oli alus­ta­vat suun­ni­tel­mat ole­mas­sa uusis­ta toi­mi­ti­lois­ta, ja tiuk­ka bud­jet­ti tilo­jen raken­ta­mi­sel­le. Halusim­me, että toteu­tus vas­taa toi­vei­tam­me niin ark­ki­teh­too­ni­ses­ti kuin tek­ni­ses­ti­kin. Halusim­me myös pysyä suun­ni­tel­lus­sa bud­je­tis­sa. AHS Cont­rol haki aktii­vi­ses­ti rat­kai­su­ja, jot­ta saa­tiin täyt­ty­mään nämä kol­me asiaa.”

”Saam­me jat­ku­vas­ti posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja toi­mi­ti­lo­jem­me onnis­tu­nees­ta designista.”

Kun alus­ta­vat suun­ni­tel­mat ja lopul­li­set vii­lauk­set suun­ni­tel­miin oli teh­ty, pääs­tiin var­si­nai­siin raken­nus­töi­hin. Uusien tilo­jen raken­ta­mi­seen kului lähem­mäs vuosi. 

”Toi­mi­ti­lat val­mis­tui hyvin aika­tau­lus­sa. Raken­ta­mi­seen­han aina liit­tyy pie­niä haas­tei­ta, mut­ta koko­nai­suu­te­na nämä toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat hyvin. Kaik­ki pik­ku­ju­tut­kin lai­tet­tiin kun­toon. Olem­me kyl­lä olleet tyytyväisiä.” 

Suun­ni­tel­mia hiot­tiin ja toteu­tet­tiin yhteistyössä 

Tah­ko­la ker­too, että heil­le Tar­ra­se­ri­fil­lä oli eri­tyi­sen tär­ke­ää, että uusien toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa sat­sat­tiin ark­ki­teh­tuu­riin. AHS Cont­rol hioi käy­tän­nön toteu­tus­ta tar­peen mukaan. 

AHS Cont­ro­lil­ta tuli vink­ke­jä, miten mikä­kin rat­kai­su kan­nat­taa toteut­taa, jot­ta sii­tä saa­daan halu­tun­lai­nen. Meil­le oli tär­ke­ää hakea kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja. Jos jotain piti täs­tä syys­tä vii­la­ta, halusim­me, että ark­ki­teh­too­ni­ses­ti perus­idea säilyi.”

Uudet toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat Tar­ra­se­ri­fil­le syk­syl­lä 2019. Ne ovat vas­tan­neet odo­tuk­sia ja tiloi­hin on oltu käy­tös­sä tyytyväisiä.

”Saam­me jat­ku­vas­ti posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja toi­mi­ti­lo­jem­me onnis­tu­nees­ta desig­nis­ta. Sehän tar­koit­taa, että itse raken­ta­mi­ses­sa­kin on sil­loin onnis­tut­tu hyvin. Voin kyl­lä hyvin suo­si­tel­la AHS Cont­ro­lia, jos joku tar­vit­see yri­tyk­sen toi­mi­ti­loil­le rakentajaa.”

”Täs­sä työs­sä on tun­net­ta­va hoi­va­ti­lo­jen erityispiirteet.”

”Täs­sä työs­sä on tun­net­ta­va hoi­va­ti­lo­jen erityispiirteet.”

AHS Cont­rol Oy:llä on koke­mus­ta päi­vä­ko­tien ja pal­ve­lu­ta­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta. Heil­lä on tie­tä­mys­tä näi­den hank­kei­den eri­tyis­piir­teis­tä. Se on todel­la tär­ke­ää, sil­lä käyt­tä­jien toi­min­taa ja tar­pei­ta tulee ymmär­tää ja huo­mioi­da hankkeissa.”

Näin kuvaa AHS Cont­ro­lin työ­tä Ari Hyvä­ri­nen, joka on raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö­nä Hoi­va­ti­lat Oyj:ssä. Hänen teh­tä­vä­nään on muun muas­sa teh­dä urak­ka­so­pi­muk­set ja val­voa uusien tilo­jen rakentamista.

”Ostam­me raken­nus­pal­ve­lu­ja AHS Cont­ro­lin tyyp­pi­sil­tä toi­mi­joil­ta. Jääm­me omis­ta­maan raken­ne­tut kiin­teis­töt ja vuo­kraam­me nii­tä sit­ten eri käyttäjille.”

Hoi­va­ti­loil­le AHS Cont­rol on raken­ta­nut muun muas­sa päi­vä­ko­te­ja sekä pal­ve­lu­ta­lo­ja ikään­ty­neil­le ja eri­lai­sil­le erikoisryhmille.

Hyvin teh­ty työ vakuutti

”Yhteis­työm­me läh­ti liik­keel­le noin nel­jä vuot­ta sit­ten. Tänä aika­na on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä jo usei­ta kohteita.”

Hyvä­ri­nen oli jo aiem­mas­sa työs­sään tutus­tu­nut AHS Cont­ro­lin tapaan hoi­taa työnsä.

Yhteis­työm­me on ollut jou­he­vaa ja yhteistyöhakuista.”

”Tie­sim­me hei­dän taus­tan­sa ja refe­rens­sin­sä, joten meil­lä oli jo alus­sa luot­ta­mus hei­hin. Ensim­mäis­ten hank­kei­den myö­tä luot­ta­mus vain vahvistui.” 

Par­hail­laan Hoi­va­ti­loil­le on raken­teil­la yksi AHS Cont­ro­lin raken­teil­la ole­va kiin­teis­tö Ouluun. Alku­vuo­des­ta 2021 val­mis­tui kiin­teis­töt muun muas­sa Kem­pe­lee­seen ja Ouluun.

Yhteis­työ on suju­vaa ja työ hyvin aikataulutettu 

Kai­ken kaik­ki­aan Hoi­va­ti­loil­la on yhteis­työ­kump­pa­nei­na ura­koit­si­joi­ta tois­ta­kym­men­tä. AHS Cont­rol on yksi heistä. 

”Yhteis­työm­me on ollut jou­he­vaa ja yhteis­työ­ha­kuis­ta. Meil­lä on ollut kai­kin puo­lin toi­mi­vaa tämä yhteistyö.”

Hyvä­ri­nen ker­too, että AHS Cont­ro­lil­la on oma eri­tyi­nen mal­lin­sa hoi­taa rakennusurakka. 

”He ovat teh­neet meil­le ura­kat tavoi­te­hin­tai­sel­la pro­jek­tin­joh­to­mal­lil­la. Se on sopi­nut meil­le erin­omai­sen hyvin.”

”Hank­keis­sam­me on tär­ke­ää, että pide­tään se, mikä luva­taan. Yksi oleel­li­sim­pia asioi­ta on, että hank­keet val­mis­tu­vat aika­tau­lus­saan eikä koh­tei­siin tar­vit­si­si men­nä enää toi­min­nan aika­na. Tuos­sa asias­sa AHS Cont­rol on onnis­tu­nut hyvin.”

Hank­kei­den eri­tyis­piir­teet osa­taan huomioida

Vuo­sien kulues­sa AHS Cont­ro­lil­la on ker­ty­nyt vank­ka koke­mus eri­lais­ten hoi­va­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­ta ja rakentamisesta. 

AHS Cont­rol ohjaa suun­nit­te­li­joi­ta huo­mioi­maan hank­kei­den eri­tyis­piir­teet. Teem­me täs­sä läheis­tä yhteistyötä.”

Hyvä­ri­nen uskoo, että yhtei­siä hank­kei­ta teh­dään jat­kos­sa­kin. Yhteis­työ on ollut toi­mi­vaa, ja se var­mas­ti­kin jat­kuu myös tulevaisuudessakin.

AHS Cont­rol on meil­le hyväk­si koet­tu yhteis­työ­kump­pa­ni. Kun meil­lä tulee tar­vet­ta uusil­le hank­keil­le, avaam­me var­mas­ti kes­kus­te­lua myös hei­dän suuntaansa.”

Työ­hy­vin­voin­ti on tär­keä osa yri­tyk­sen menestystä

Työ­hy­vin­voin­ti on tär­keä osa yri­tyk­sen menestystä

”Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on var­mas­ti vähän eri­lai­sia ne asiat, joi­hin työ­hy­vin­voin­ti vai­kut­taa. Minus­ta on hyvä, että työ antaa haas­tet­ta eri­lai­sil­le osaa­mis­tai­doil­le, ja työn­te­ki­jä pys­tyy hyö­dyn­tä­mään nii­tä omas­sa työs­sään. Työn ja per­heen ajan­käy­tön yhteen­so­vi­tus on tär­keä osa työ­hy­vin­voin­tia”, sanoo Jani Ilve­luo­to

Ilves­luo­to on 45-vuo­tias per­hee­ni­sä, joka asuu per­hei­neen oma­ko­ti­ta­los­sa Oulun Met­so­kan­kaal­la. Hän har­ras­taa fris­bee­gol­fia, hiih­toa ja jää­kiek­koa. Per­heen yhtei­nen har­ras­tus on asun­to­vau­nul­la matkustelu. 

AHS Cont­ro­lil­le Ilves­luo­to tuli töi­hin pari vuot­ta sit­ten työ­pääl­li­kök­si. Hän ker­too vähän sat­tu­man kaut­ta huo­man­neen­sa, että AHS Cont­ro­lil­la oli tar­jol­la hänel­le sopi­vaa työ­tä. Var­si­nai­nen työn­ku­va on muo­tou­tu­nut ajan myötä.

”Töi­hi­ni kuu­luu aliu­ra­koit­si­joi­den han­kin­taa ja yhteis­työn sopi­mis­ta. Vas­tuul­la­ni on myös työ­mai­den seu­ran­ta ja taus­taoh­jaus. Kai­kes­sa teke­mi­ses­sä on tär­kein­tä toi­mi­va yhteis­työ kaik­kien osa­puol­ten kans­sa, sil­lä se raken­taa kaik­kien työ­hy­vin­voin­tia ja näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Hyväl­lä työ­po­ru­kal­la selä­te­tään myös työs­sä eteen tule­vat haasteet.”

On tär­ke­ää löy­tää itseä moti­voi­vat asiat

Ilves­luo­to on teh­nyt saman­tyyp­pi­siä töi­tä jo ennen kuin tuli AHS Cont­ro­lil­le töi­hin. Hän on toi­mi­nut aiem­min työ­maa­pääl­lik­kö­nä sekä vas­taa­van työn­joh­ta­jan ja työn­joh­ta­jan tehtävissä. 

”Minul­la on ollut hyviä työ­nan­ta­jia aiem­min­kin. Van­ha työ­ko­ke­mus tukee nykyis­tä työ­tä­ni. Perus­osaa­mi­se­ni tulee siel­tä. Nyt tuo­daan ulos sitä osaa­mis­ta, mitä aikai­sem­min olen teh­nyt. Työn­te­ko vaa­tii jat­ku­vaa kehit­ty­mis­tä ja oppi­mis­ta muut­tu­vas­sa ympäristössä.”

On hyvä muis­taa antaa posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Se lisää työhyvinvointia.”

Hän kokee, että työ­hy­vin­voin­tiin ja onnis­tu­mi­seen töis­sä vai­kut­taa monen­lai­set asiat. Tär­ke­ää on hyvin­voin­ti siel­lä, mis­sä olet juu­ri nyt. On hyvä löy­tää työn­te­koa moti­voi­vat asiat eri­lai­sis­ta tilanteista.

”Itse tyk­kään, että työs­sä­ni on tie­tyn­lais­ta aja­tuk­sel­lis­ta haas­tet­ta saa­da hom­mat toi­mi­maan. Minua moti­voi myös se, että han­ke saa­daan käyt­tä­jil­le val­miik­si ja saa­daan tuo­tet­tua tilat, jot­ka vas­taa­vat tar­vet­ta. Kun näkee lop­pu­tu­lok­seen tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä ja iloi­sia ilmei­tä, niin sehän on aina mukavaa.”

Miten työ­hy­vin­voin­ti näkyy työpaikalla?

AHS Cont­ro­lil­la yksi kei­no vai­kut­taa työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tiin on ollut sport­ti­haas­te. Sen tar­koi­tus on kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­tä liik­ku­maan vapaa-ajalla. 

”Sport­ti­haas­te on hyvä jut­tu, sil­lä se kan­nus­taa poruk­kaa liik­ku­maan jokai­sel­le sopi­val­la lii­kun­ta­muo­dol­la. Työ­nan­ta­jan vai­ku­tus työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tiin on ehkä eni­ten kui­ten­kin sii­nä, että työ­nan­ta­ja ymmär­tää työn­te­ki­jöi­den tar­peet elä­män­ti­lan­tei­den eri vai­heis­sa ja halu­aa omal­ta osal­taan tukea työn­te­ki­jää sii­nä hetkessä.”

On tär­ke­ää huo­mioi­da ja tie­dos­taa, mil­lais­ta palau­tet­ta teh­dys­tä työs­tä työn­te­ki­jöil­le anne­taan. Kuin­ka pal­jon palau­tet­ta anne­taan ja miten se annetaan?

”Palaut­teen anta­mi­nen on var­mas­ti ikui­nen haas­te. Jos­kus on vai­kea tie­tää, kuin­ka pal­jon kuka­kin palau­tet­ta tar­vit­see. On hyvä muis­taa antaa myös posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, sil­lä se lisää työ­hy­vin­voin­tia. Pyrin itse­kin anta­maan posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, mut­ta aina voi­si var­mas­ti enem­män­kin antaa.”

”Luo­tan suu­res­ti sii­hen, että he teke­vät työt hyvin.”

”Luo­tan suu­res­ti sii­hen, että he teke­vät työt hyvin.”

AHS Cont­ro­lin teke­mis­sä toi­mi­ti­lois­sa on sel­keät ja var­ma­toi­mi­set perus­ra­ken­teet. Hei­dän raken­ta­man­sa toi­mi­ti­lat ovat olleet minus­ta loo­gi­sia ja toi­mi­via, ja työn lop­pu­tu­los on hyvin vii­meis­tel­lyn näköinen.”

Näin kuvai­lee AHS Cont­ro­lin työ­tä Koneu­nion Oy:n perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Eero Kas­ki. Koe­nu­nion Oy on kone­vuo­kraa­mo, jon­ka toi­min­ta kat­taa koko Suomen. 

Kas­ki ker­too, että Koneu­nio­nis­sa on koko ajan ollut toi­min­nan valt­ti­na nopea pal­ve­lu. Hei­dän asiak­kaan­sa arvos­ta­vat sitä. Yri­tyk­sen toi­mi­pis­teet sijait­se­vat nyt Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä, mut­ta Kem­pe­lee­seen on juu­ri raken­teil­la kol­mas toimipiste. 

Kem­pe­lee­seen tule­van uuden toi­mi­pis­teen raken­taa AHS Cont­rol. Tule­van toi­mi­pis­teen suun­nit­te­lut aloi­tet­tiin noin kak­si vuot­ta sit­ten. Tont­ti ostet­tiin vajaa vuo­si sitten.

”Ihan äkki­näis­tä ei uskal­tai­si pääs­tää ton­til­le raken­ta­maan. Raken­nuk­sen perus­ta pitää muun muas­sa osa­ta paa­lut­taa oikein.”

”Haluam­me olla jat­kos­sa­kin hyvän, laa­duk­kaan ja nopean pal­ve­lun kone­vuo­kraa­mo. Haluam­me panos­taa näi­hin asioi­hin koko ajan lisää. Aloim­me raken­taa Kem­pe­lee­seen uut­ta toi­mi­pis­tet­tä, jot­ta voim­me tar­jo­ta entis­tä nopeam­paa pal­ve­lua asiakkaillemme.”

Ammat­ti­lai­set rakentamassa

Koneu­nio­nin uusien toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 2021, ja val­mis­ta pitäi­si tul­la loka­kuus­sa. AHS Cont­rol tekee toi­mi­pis­teen raken­nuk­set ja pihat. Ala­ker­taan tulee vuo­kraa­mo ja ylä­ker­taan tilat hal­lin­nol­le ja myynnille.

AHS Cont­rol on ollut alus­ta pitäen tule­van toi­mi­pis­teen suun­nit­te­lus­sa muka­na. He oli­vat kave­ri­na etsi­mäs­sä tont­tia ja teki­vät suun­ni­tel­mat raken­nus­pro­jek­tin toteutuksesta.”

Kas­ki ker­too, että raken­nus­paik­ka on haas­ta­va. Sii­nä on alla 70 met­riä savia, sil­lä tont­ti on van­haa merenpohjaa. 

”Ihan äkki­näis­tä ei uskal­tai­si pääs­tää sii­hen raken­ta­maan. Raken­nuk­sen perus­ta pitää muun muas­sa osa­ta paa­lut­taa oikein.”

Hyvin teh­ty työ lisää luottamusta

AHS Cont­rol ja Koneu­nion tuli­vat työs­sään toi­sil­leen tutuk­si vajaa nel­jä vuot­ta sit­ten, kun AHS Cont­rol alkoi vuo­kra­ta kalus­toa Koneu­nio­nil­ta. AHS Cont­ro­lin työ on vakuut­ta­nut Kas­ken jo aiem­min sen perus­teel­la, mil­lais­ta työn jäl­ki on ollut muille.

”Hei­dän raken­ta­mi­sen laa­tu tuli meil­le tutuk­si sil­loin, kun he raken­si­vat Tar­ra­se­rif Oy:n toi­mi­ti­lat tule­van Kem­pe­leen toi­mi­pis­teem­me naa­pu­riin. Ne toi­mi­ti­lat ovat vakuut­ta­va tai­don­näy­te. Uskon, että he osaa­vat raken­taa mei­dän­kin koh­teem­me laadukkaasti.”

Kas­ki on ollut tyy­ty­väi­nen jo tähän men­nes­sä tapah­tu­nee­seen yhteis­työ­hön AHS Cont­ro­lin kanssa. 

”Mei­dän yhteis­työm­me on ollut tähän asti aina­kin erit­täin suju­vaa ja hyvää. Luo­tan tosi suu­res­ti sii­hen, että he teke­vät hyvin ja kun­nol­la uuden toimipisteemme.”

”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Tam­pe­reel­la oli hir­vit­tä­vä pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta. Sii­tä syn­tyi tar­ve raken­taa Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku. Täs­tä teh­tiin alun­pe­rin sata­paik­kai­nen päi­vä­ko­ti, ja puo­les­sa vuo­des­sa tämä tuli täy­teen. Laa­jen­nus teh­tiin nel­jä vuot­ta myöhemmin.”

Tou­hu­la Veka­ra­Po­lun joh­ta­ja­na Tii­na Lind­berg ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen päi­vä­ko­din nykyi­siin tiloi­hin. Hän on val­mis­tu­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jak­si 90-luvun alus­sa ja ollut val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen var­hais­kas­va­tuk­sen alan töis­sä yli 20 vuotta.

”Siir­ryin kau­pun­gil­ta yksi­tyi­sel­le puo­lel­le kuusi vuot­ta sit­ten, kun tulin vali­tuk­si tähän Tou­hu­la Ver­ka­ra­Pol­kuun päi­vä­ko­din joh­ta­jak­si. Minua kiin­nos­ti seik­kai­lu­pe­da­go­giik­ka, jota tääl­lä toteutetaan.”

Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku on seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka sijait­see Tam­pe­reel­la Len­tä­vän­nie­mes­sä. Päi­vä­ko­din toi­min­ta-aja­tuk­se­na on yhdis­tää luon­to­kas­va­tus ja liik­ku­mi­sen ilo kes­tä­vän kehi­tyk­sen hengessä. 

Laa­jen­nuk­sel­la lisää suju­vuut­ta arkeen

AHS Cont­rol teki laa­jen­nuk­sen Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun. Van­hem­pi puo­li oli val­mis­tu­nut elo­kuus­sa 2015 ja laa­jen­nus saa­tiin val­miik­si elo­kuus­sa 2019. Laa­jen­nus­tar­ve tuli sii­tä, että alu­eel­la oli edel­leen kas­va­va tar­ve saa­da lisää hoitopaikkoja.

”Olin itse­kin vai­kut­ta­mas­sa nyt tähän laa­jen­nuk­seen teh­tä­viin rat­kai­sui­hin. Hur­jan hyvin saa­tiin asiat toi­mi­maan. Kiin­ni­tim­me nyt enem­män vie­lä huo­mio­ta sii­hen, miten eteis­ti­lat toi­mi­vat arjes­sa. Kurae­tei­ses­sä on har­voin lii­kaa tilaa.”

Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toimivat.”

Laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä raken­net­tiin uusiin tiloi­hin myös oma lii­kun­ta­ti­la. Nyt Tou­hu­la Veka­ra­Po­lus­sa on kak­si lii­kun­ta­ti­laa, jois­ta pie­nem­pi on laa­jen­nus­osas­sa. Saleis­sa on kaap­pi­sän­gyt, jot­ka voi­daan ottaa esiin las­ten päi­vä­unien ajaksi. 

”Nämä lii­kun­ta­ti­lat on meil­lä todel­la hyvin käy­tös­sä aina koko päi­vän. Saleis­sa on muun muas­sa kii­pei­ly­sei­nät, köy­det ja puo­la­puut. Minus­ta oli muka­va, kun sain vai­kut­taa näi­den uusien tilo­jen toteutukseen.”

Yhteis­työl­lä saa­daan aikaan toi­mi­va kokonaisuus

Kat­ta­van koke­muk­sen­sa ansios­ta Lind­ber­gil­lä on syn­ty­nyt ymmär­rys sii­tä, mil­lai­sia päi­vä­ko­tien tuli­si tiloi­na olla, jot­ta arki oli­si las­ten kans­sa suju­vaa. Pie­nil­lä jutuil­la pys­tyy saa­maan päi­vä­ko­din arkeen hel­po­tus­ta, kun ne huo­mioi­daan rakennusvaiheessa.

Laa­jen­nuk­sen myö­tä Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun mah­tuu nyky­ään 150 las­ta. Vaik­ka lap­sia on pal­jon, tilat saa­daan pidet­tyä siis­tei­nä ja toi­mi­vi­na, kun ne on suun­ni­tel­tu ja teh­ty hyvin.

Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajaksi.

Laa­jen­nus­työn aika­na päi­vä­ko­din arki huo­mioi­tiin lois­ta­vas­ti, ja se pys­tyi toi­mi­maan työ­maan vie­res­sä. Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajak­si. Työ­maa­tur­val­li­suus onkin yksi AHS Cont­ro­lin tomin­nan kär­jis­tä. He ovat toteut­ta­neet samal­la taval­la myös mui­ta päi­vä­ko­te­ja, esi­mer­kik­si Tur­kuun ja Maskuun.

”Yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa oli kau­hean kiva. Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toi­mi­vat. Eri­tyi­ses­ti ves­soi­hin olem­me olleet tosi tyy­ty­väi­siä jo van­hal­la puo­len. Niis­sä on kivas­ti mie­tit­ty tilaratkaisut.”

Eteis­ten ja ves­so­jen lisäk­si Lind­ber­gis­tä on päi­vä­ko­tien raken­ta­mi­ses­sa oleel­lis­ta ottaa huo­mioon myös mate­ri­aa­li­va­lin­nat. Käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien tuli­si olla sel­lai­sia, että ne on help­po puhdistaa. 

Esi­mer­kik­si lat­tioi­den tulee olla myös kes­tä­viä, sil­lä ne ovat kovas­sa käy­tös­sä. Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka hänes­tä on myös se, että päi­vä­ko­din sisä­ovis­sa on ikku­nat. Isom­pien las­ten voi täl­löin antaa leik­kiä välil­lä keskenään.

”Aikui­nen pys­tyy val­vo­maan leik­ke­jä oven takaa ilman, että tar­vit­see ava­ta ovea ja kes­keyt­tää las­ten leik­ke­jä. Ikku­nat myös tuo­vat luon­non­va­loa tiloi­hin. Se on hyvä juttu.”

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

”Pal­ve­lu­ko­din perus­ta­mi­nen läh­ti pit­kä­ai­kai­ses­ta unel­mas­ta teh­dä van­hus­työ­tä arvo­jem­me mukai­ses­ti. Haluam­me mah­dol­lis­taa muis­ti­sai­raal­le lähim­mäi­sel­le arvok­kaan van­huu­den,” ker­to­vat yrit­tä­jät Mar­jo Mäy­rä ja Jari Aho­la

Yrit­tä­jil­lä on yhteen­sä yli 50 vuo­den vank­ka koke­mus van­hus- ja kun­tou­tus­työs­tä sekä pal­ve­lua­su­mi­ses­ta. Pit­kä työ­ko­ke­mus antoi var­muut­ta perus­taa yhtei­nen yritys.

Kotoi­sin Oy perus­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2019. Kesä ja syk­sy 2019 kului­vat pal­ve­lu­ko­din suun­nit­te­lu­töis­sä yhdes­sä raken­ta­jien kanssa. 

Eri­lais­ten suun­ni­tel­mien ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin lopul­ta sii­hen, että AHS Cont­rol Oy raken­si tilat. Raken­nut­ta­ja­na toi­mi Hoi­va­ti­lat Oyj, joka jäi omis­ta­maan tilat. He vuo­kraa­vat tilo­ja Kotoi­sin Oy:lle.  

Vuo­den 2021 alus­sa val­mis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ti sijait­see Lin­na­kan­kaal­la Kem­pe­lees­sä. Se on 18 paik­kai­nen yksik­kö, joka tar­jo­aa laa­dul­taan paras­ta tehos­tet­tua asu­mis­pal­ve­lua. Pal­ve­lua tar­jo­taan pää­asias­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät enää sel­viy­dy omas­sa kodissaan. 

Tilat suun­ni­tel­tiin yhteistyössä

Kotoi­sin Oy:n muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä kodis­sa on muun muas­sa sel­keä ympä­ris­tö, väl­jät kul­ku­väy­lät, hyvin hah­mot­tu­vat tilat ja riit­tä­väs­ti luon­non­va­loa. Kuvia tilois­ta pää­see kat­so­maan hei­dän net­ti­si­vuil­taan.

Pale­ve­lu­ko­din tilat on suun­ni­tel­tu vuo­kra­lais­ten toi­vei­den poh­jal­ta asuk­kai­den tar­peet huo­mioi­den. Tilo­jen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin heti, kun yri­tys oli perustettu. 

Se on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa.” – Mar­jo Mäyrä

”Jon­kun ver­ran jou­duim­me tin­ki­mään niis­tä neliöis­tä, mitä oli­sim­me tiloi­hin halun­neet, mut­ta koko­nai­suu­te­na kaik­ki on toteu­tet­tu mei­dän toi­vei­dem­me poh­jal­ta”, Aho­la kertoo. 

Mäy­rä ja Aho­la ovat tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön niin AHS Cont­ro­lin kuin Hoi­va­ti­lo­jen kanssa. 

”Asiat on aina pys­ty­nyt neu­vot­te­le­maan ja sopi­maan hyvin. Se myös on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa”, Mäy­rä sanoo.

Yhteis­työl­le mah­dol­li­ses­ti jat­koa tulevaisuudessa

Lin­na­kan­kaan Pal­ve­lu­ko­ti on toi­mi­nut uusis­sa tilois­saan nyt kol­me kuu­kaut­ta. Aho­la ja Mäy­rä sano­vat suo­sit­te­le­van­sa mie­lel­lään muil­le­kin yhteis­työ­tä AHS Cont­ro­lin kanssa.

”Pik­ku vii­laa­mis­ta on jos­sain pai­kois­sa ollut, mut­ta koko­nai­suut­ta tar­kas­tel­les­sa kaik­ki toi­mii hyvin. AHS Cont­ro­lia voi hyväl­lä syyl­lä kehua myös sii­tä, että raken­nusai­ka­na työ­maa oli aina siis­ti. Kaik­ki ete­ni jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja sujui hyväs­sä yhteistyössä.”

Jos Kotoi­sin näkee tule­vai­suu­des­sa tar­peel­li­sek­si laa­jen­taa toi­min­taa ja saa­da käyt­töön­sä lisää hoi­va­ti­lo­ja, yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa saa mah­dol­li­ses­ti jatkoa. 

”Mei­dän puo­les­tam­me AHS Cont­rol voi­si sil­loin mie­lel­lään toi­mia raken­ta­ja­na. Nyt olem­me aske­leen vii­saam­pia, joten tie­däm­me entis­tä parem­min kehit­tä­mis­koh­teet mah­dol­li­siin seu­raa­viin toimitiloihin.”