”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Tam­pe­reel­la oli hir­vit­tä­vä pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta. Sii­tä syn­tyi tar­ve raken­taa Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku. Täs­tä teh­tiin alun­pe­rin sata­paik­kai­nen päi­vä­ko­ti, ja puo­les­sa vuo­des­sa tämä tuli täy­teen. Laa­jen­nus teh­tiin nel­jä vuot­ta myöhemmin.”

Tou­hu­la Veka­ra­Po­lun joh­ta­ja­na Tii­na Lind­berg ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen päi­vä­ko­din nykyi­siin tiloi­hin. Hän on val­mis­tu­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jak­si 90-luvun alus­sa ja ollut val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen var­hais­kas­va­tuk­sen alan töis­sä yli 20 vuotta.

”Siir­ryin kau­pun­gil­ta yksi­tyi­sel­le puo­lel­le kuusi vuot­ta sit­ten, kun tulin vali­tuk­si tähän Tou­hu­la Ver­ka­ra­Pol­kuun päi­vä­ko­din joh­ta­jak­si. Minua kiin­nos­ti seik­kai­lu­pe­da­go­giik­ka, jota tääl­lä toteutetaan.”

Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku on seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka sijait­see Tam­pe­reel­la Len­tä­vän­nie­mes­sä. Päi­vä­ko­din toi­min­ta-aja­tuk­se­na on yhdis­tää luon­to­kas­va­tus ja liik­ku­mi­sen ilo kes­tä­vän kehi­tyk­sen hengessä. 

Laa­jen­nuk­sel­la lisää suju­vuut­ta arkeen

AHS Cont­rol teki laa­jen­nuk­sen Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun. Van­hem­pi puo­li oli val­mis­tu­nut elo­kuus­sa 2015 ja laa­jen­nus saa­tiin val­miik­si elo­kuus­sa 2019. Laa­jen­nus­tar­ve tuli sii­tä, että alu­eel­la oli edel­leen kas­va­va tar­ve saa­da lisää hoitopaikkoja.

”Olin itse­kin vai­kut­ta­mas­sa nyt tähän laa­jen­nuk­seen teh­tä­viin rat­kai­sui­hin. Hur­jan hyvin saa­tiin asiat toi­mi­maan. Kiin­ni­tim­me nyt enem­män vie­lä huo­mio­ta sii­hen, miten eteis­ti­lat toi­mi­vat arjes­sa. Kurae­tei­ses­sä on har­voin lii­kaa tilaa.”

Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toimivat.”

Laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä raken­net­tiin uusiin tiloi­hin myös oma lii­kun­ta­ti­la. Nyt Tou­hu­la Veka­ra­Po­lus­sa on kak­si lii­kun­ta­ti­laa, jois­ta pie­nem­pi on laa­jen­nus­osas­sa. Saleis­sa on kaap­pi­sän­gyt, jot­ka voi­daan ottaa esiin las­ten päi­vä­unien ajaksi. 

”Nämä lii­kun­ta­ti­lat on meil­lä todel­la hyvin käy­tös­sä aina koko päi­vän. Saleis­sa on muun muas­sa kii­pei­ly­sei­nät, köy­det ja puo­la­puut. Minus­ta oli muka­va, kun sain vai­kut­taa näi­den uusien tilo­jen toteutukseen.”

Yhteis­työl­lä saa­daan aikaan toi­mi­va kokonaisuus

Kat­ta­van koke­muk­sen­sa ansios­ta Lind­ber­gil­lä on syn­ty­nyt ymmär­rys sii­tä, mil­lai­sia päi­vä­ko­tien tuli­si tiloi­na olla, jot­ta arki oli­si las­ten kans­sa suju­vaa. Pie­nil­lä jutuil­la pys­tyy saa­maan päi­vä­ko­din arkeen hel­po­tus­ta, kun ne huo­mioi­daan rakennusvaiheessa.

Laa­jen­nuk­sen myö­tä Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun mah­tuu nyky­ään 150 las­ta. Vaik­ka lap­sia on pal­jon, tilat saa­daan pidet­tyä siis­tei­nä ja toi­mi­vi­na, kun ne on suun­ni­tel­tu ja teh­ty hyvin.

Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajaksi.

Laa­jen­nus­työn aika­na päi­vä­ko­din arki huo­mioi­tiin lois­ta­vas­ti, ja se pys­tyi toi­mi­maan työ­maan vie­res­sä. Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajak­si. Työ­maa­tur­val­li­suus onkin yksi AHS Cont­ro­lin tomin­nan kär­jis­tä. He ovat toteut­ta­neet samal­la taval­la myös mui­ta päi­vä­ko­te­ja, esi­mer­kik­si Tur­kuun ja Maskuun.

”Yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa oli kau­hean kiva. Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toi­mi­vat. Eri­tyi­ses­ti ves­soi­hin olem­me olleet tosi tyy­ty­väi­siä jo van­hal­la puo­len. Niis­sä on kivas­ti mie­tit­ty tilaratkaisut.”

Eteis­ten ja ves­so­jen lisäk­si Lind­ber­gis­tä on päi­vä­ko­tien raken­ta­mi­ses­sa oleel­lis­ta ottaa huo­mioon myös mate­ri­aa­li­va­lin­nat. Käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien tuli­si olla sel­lai­sia, että ne on help­po puhdistaa. 

Esi­mer­kik­si lat­tioi­den tulee olla myös kes­tä­viä, sil­lä ne ovat kovas­sa käy­tös­sä. Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka hänes­tä on myös se, että päi­vä­ko­din sisä­ovis­sa on ikku­nat. Isom­pien las­ten voi täl­löin antaa leik­kiä välil­lä keskenään.

”Aikui­nen pys­tyy val­vo­maan leik­ke­jä oven takaa ilman, että tar­vit­see ava­ta ovea ja kes­keyt­tää las­ten leik­ke­jä. Ikku­nat myös tuo­vat luon­non­va­loa tiloi­hin. Se on hyvä juttu.”

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

”Pal­ve­lu­ko­din perus­ta­mi­nen läh­ti pit­kä­ai­kai­ses­ta unel­mas­ta teh­dä van­hus­työ­tä arvo­jem­me mukai­ses­ti. Haluam­me mah­dol­lis­taa muis­ti­sai­raal­le lähim­mäi­sel­le arvok­kaan van­huu­den,” ker­to­vat yrit­tä­jät Mar­jo Mäy­rä ja Jari Aho­la

Yrit­tä­jil­lä on yhteen­sä yli 50 vuo­den vank­ka koke­mus van­hus- ja kun­tou­tus­työs­tä sekä pal­ve­lua­su­mi­ses­ta. Pit­kä työ­ko­ke­mus antoi var­muut­ta perus­taa yhtei­nen yritys.

Kotoi­sin Oy perus­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2019. Kesä ja syk­sy 2019 kului­vat pal­ve­lu­ko­din suun­nit­te­lu­töis­sä yhdes­sä raken­ta­jien kanssa. 

Eri­lais­ten suun­ni­tel­mien ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin lopul­ta sii­hen, että AHS Cont­rol Oy raken­si tilat. Raken­nut­ta­ja­na toi­mi Hoi­va­ti­lat Oyj, joka jäi omis­ta­maan tilat. He vuo­kraa­vat tilo­ja Kotoi­sin Oy:lle.  

Vuo­den 2021 alus­sa val­mis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ti sijait­see Lin­na­kan­kaal­la Kem­pe­lees­sä. Se on 18 paik­kai­nen yksik­kö, joka tar­jo­aa laa­dul­taan paras­ta tehos­tet­tua asu­mis­pal­ve­lua. Pal­ve­lua tar­jo­taan pää­asias­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät enää sel­viy­dy omas­sa kodissaan. 

Tilat suun­ni­tel­tiin yhteistyössä

Kotoi­sin Oy:n muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä kodis­sa on muun muas­sa sel­keä ympä­ris­tö, väl­jät kul­ku­väy­lät, hyvin hah­mot­tu­vat tilat ja riit­tä­väs­ti luon­non­va­loa. Kuvia tilois­ta pää­see kat­so­maan hei­dän net­ti­si­vuil­taan.

Pale­ve­lu­ko­din tilat on suun­ni­tel­tu vuo­kra­lais­ten toi­vei­den poh­jal­ta asuk­kai­den tar­peet huo­mioi­den. Tilo­jen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin heti, kun yri­tys oli perustettu. 

Se on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa.” – Mar­jo Mäyrä

”Jon­kun ver­ran jou­duim­me tin­ki­mään niis­tä neliöis­tä, mitä oli­sim­me tiloi­hin halun­neet, mut­ta koko­nai­suu­te­na kaik­ki on toteu­tet­tu mei­dän toi­vei­dem­me poh­jal­ta”, Aho­la kertoo. 

Mäy­rä ja Aho­la ovat tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön niin AHS Cont­ro­lin kuin Hoi­va­ti­lo­jen kanssa. 

”Asiat on aina pys­ty­nyt neu­vot­te­le­maan ja sopi­maan hyvin. Se myös on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa”, Mäy­rä sanoo.

Yhteis­työl­le mah­dol­li­ses­ti jat­koa tulevaisuudessa

Lin­na­kan­kaan Pal­ve­lu­ko­ti on toi­mi­nut uusis­sa tilois­saan nyt kol­me kuu­kaut­ta. Aho­la ja Mäy­rä sano­vat suo­sit­te­le­van­sa mie­lel­lään muil­le­kin yhteis­työ­tä AHS Cont­ro­lin kanssa.

”Pik­ku vii­laa­mis­ta on jos­sain pai­kois­sa ollut, mut­ta koko­nai­suut­ta tar­kas­tel­les­sa kaik­ki toi­mii hyvin. AHS Cont­ro­lia voi hyväl­lä syyl­lä kehua myös sii­tä, että raken­nusai­ka­na työ­maa oli aina siis­ti. Kaik­ki ete­ni jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja sujui hyväs­sä yhteistyössä.”

Jos Kotoi­sin näkee tule­vai­suu­des­sa tar­peel­li­sek­si laa­jen­taa toi­min­taa ja saa­da käyt­töön­sä lisää hoi­va­ti­lo­ja, yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa saa mah­dol­li­ses­ti jatkoa. 

”Mei­dän puo­les­tam­me AHS Cont­rol voi­si sil­loin mie­lel­lään toi­mia raken­ta­ja­na. Nyt olem­me aske­leen vii­saam­pia, joten tie­däm­me entis­tä parem­min kehit­tä­mis­koh­teet mah­dol­li­siin seu­raa­viin toimitiloihin.”

Paras työ­paik­ka – Tääl­lä puhal­taa hyvä yhteishenki!

Paras työ­paik­ka – Tääl­lä puhal­taa hyvä yhteishenki!

Mil­lai­sis­ta ainek­sis­ta raken­tuu paras työ­paik­ka? Ennen muu­ta sii­tä, että työ­pai­kal­la on hyvä yhteis­hen­ki ja työn­te­ko on hyvin orga­ni­soi­tu. Tär­ke­ää on myös se, että työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tiin satsataan. 

AHS Cont­rol halu­aa olla työn­te­ki­jöil­leen paras työ­paik­ka. Yksi työ­paik­kaan­sa tyy­ty­väi­sis­tä työn­te­ki­jöis­täm­me on Hen­na Salo. Hän toi­mii AHS Cont­ro­lil­la talous­pääl­lik­kö­nä. Hän on ollut teh­tä­väs­sään kesä­kuus­ta 2020 lähtien.

”Kun AHS Cont­rol etsi talous­pääl­lik­köä työ­hön, hain paik­kaa ja sain sen. AHS Cont­rol oli minul­le jon­kin ver­ran tut­tu jo entuudestaan.”

Paras työ­paik­ka -aja­tus toteu­tuu Salon suh­teen. Hän on tykän­nyt olla töis­sä. Työ­pai­kal­la ilma­pii­ri on ren­to ja huu­mo­ri yhteistä. 

”Meil­lä on tosi ren­toa ja huu­mo­rin­ta­juis­ta poruk­kaa töis­sä. Tosi muka­vaa on ollut. Olen tykän­nyt eri­tyi­ses­ti sii­tä, että jokai­nen saa olla oma itsen­sä. Se on tosi tär­keä ja hyvä asia.”

Sport­ti­haas­teel­la lisää puh­tia paras työ­paik­ka -ajatukseen

Talous­pääl­li­kön töi­den ohes­sa Salon vas­tuul­la on AHS Cont­ro­lin sport­ti­haas­teen organisointi.

”Meil­lä oli nyt tois­ta ker­taa meneil­lään sport­ti­haas­te. Sii­nä tavoit­tee­na on kerä­tä tie­tyn ver­ran pis­tei­tä tiet­ty­nä aika­na. Olem­me yhdes­sä mää­ri­tel­leet, min­kä ver­ran saa pis­tei­tä mis­tä­kin lii­kun­ta­suo­ri­tuk­ses­ta. Riip­puu lajis­ta, pal­jon­ko pis­tei­tä saa.”

”Meil­lä on syn­ty­nyt tähän sel­lai­nen kisai­lu­hen­ki, jol­la tsem­pa­taan toi­siam­me. Se on ollut hauskaa.”

Tänä vuon­na AHS Cont­ro­lin työn­te­ki­jöi­den tavoit­tee­na on sport­ti­haas­tees­sa saa­da kerät­tyä 400 pis­tet­tä 20 vii­kon aika­na. Sport­ti­haas­teel­la halu­taan kan­nus­taa työn­te­ki­jät liik­ku­maan. Lii­kun­ta lisää hyvin­voin­tia, ja se näkyy työ­elä­mäs­sä­kin. Paras työ­paik­ka -aja­tuk­sen innoit­ta­ma­na AHS Cont­rol pal­kit­see sport­ti­haas­tees­sa menestyneitä. 

”Pääl­lim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na meil­lä oli saa­da poruk­ka liik­keel­le pie­nel­lä pork­ka­nal­la. Jos saa mää­ri­tel­ty­nä aika­na kerät­tyä 400 pis­tet­tä, sii­tä saa 400 euron bonuk­sen palkkaan.”

Yhteis­hen­ki syn­tyy hyvien yhteis­ten koke­mus­ten myötä

AHS Cont­ro­lil­la on täl­lä het­kel­lä työn­te­ki­jöi­tä 25, kun tytä­ryh­tiö AHS Tek­nii­kan työn­te­ki­jät las­ke­taan mukaan. Sport­ti­haas­tee­seen saa­vat osal­lis­tua kaik­ki haluk­kaat, mut­ta pak­ko se ei ole kenel­le­kään. Kaik­kia kui­ten­kin kan­nus­te­taan siihen.

”On jokai­ses­ta itses­tä kiin­ni, mitä vapaa-ajal­laan halu­aa teh­dä. Jos ei halua läh­teä mukaan, niin sil­loin vain ei ilmoi­ta pis­tei­tä”, Salo sanoo.

AHS Cont­ro­lil­la työn­te­ki­jät ovat tykän­neet sport­ti­haas­tees­ta. Se on lisän­nyt työn­te­ki­jöi­den paras työ­paik­ka -koke­mus­ta. Se on lisän­nyt myös työyh­tei­sön yhteishenkeä.

”Meil­lä on syn­ty­nyt tähän sel­lai­nen kisai­lu­hen­ki, jol­la tsem­pa­taan toi­siam­me. Se on ollut haus­kaa. Posi­tii­vis­ta palau­tet­ta täs­tä on kyl­lä tul­lut työn­te­ki­jöil­tä paljon.”

”AHS Cont­rol hoi­taa pro­jek­tit asiak­kaan tar­pei­den mukaan.”

AHS Cont­rol hoi­taa pro­jek­tit asiak­kaan tar­pei­den mukaan.”

”Heil­lä oli poik­keuk­sel­li­nen tapa toi­mia ja ottaa huo­mioon asiak­kaan tar­peet. Sel­lai­set­kin asiat, joi­ta emme itse oli­si osan­neet omas­sa kodis­sam­me ottaa huomioon.”

Näin kuvaa AHS Cont­ro­lin toi­min­taa Arto Löp­pö­nen. Hän on 40-vuo­tias, vakuu­tusa­lal­la työs­ken­te­le­vä per­hee­ni­sä. Asun­to­si­joit­ta­mi­nen kuu­luu hänen har­ras­tuk­siin­sa. Hän on hank­ki­nut sijoi­tusa­sun­to­ja muun muas­sa AHS Cont­ro­lin kautta. 

”Kun hok­sa­sin, että AHS Cont­ro­lil­la hom­ma toi­mii hyvin, olen uskal­ta­nut ostaa siel­tä useam­man asun­non. AHS Cont­rol on raken­ta­nut myös nykyi­sen omakotitalomme.”

Per­heen oma­ko­ti­ta­lo raken­net­tiin työn­joh­to­so­pi­muk­sel­la. Raken­nus­pro­jek­ti oli Löp­pö­sen ensim­mäi­nen var­si­nai­nen kon­tak­ti AHS Cont­ro­lin kanssa. 

”Oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­mi­nen sujui erit­täin hyvin. Sil­loin tajusin, että täs­sä on yri­tys, jol­ta uskal­taa ostaa itsel­le sijoitusasuntojakin.”

Onnis­tu­nut oma­ko­ti­ta­lo ilahdutti

Kun Löp­pö­set alkoi­vat suun­ni­tel­la nykyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­aan, heil­lä oli alkuun jon­kin­lai­nen visio sii­tä, mitä he kodil­taan halua­vat. He ker­toi­vat suun­ni­tel­mis­taan AHS Cont­ro­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Samp­pa Aho­lal­le

”Samp­pa alkoi sit­ten tou­hu­ta asi­aa eteen­päin. Hän muun muas­sa hom­ma­si ark­ki­teh­din. Minun ei tar­vin­nut itse hir­veäs­ti panos­taa mihin­kään. He kuun­te­li­vat toi­vei­tam­me, ja sen mukaan sit­ten hoi­ti­vat asiat kuntoon.”

Hei­dän työn­joh­to­so­pi­muk­sen­sa oli meil­le just hyvä, sil­lä kus­tan­nus­te­hok­kuus, laa­tu ja tar­peet kohtasivat.”

AHS Cont­ro­lin tapa toi­mia ja hoi­taa työt vakuut­ti Löp­pö­sen. Oma­ko­ti­ta­lo­pro­jek­tin ede­tes­sä luot­ta­mus vain vahvistui. 

”Asun­to pitää osa­ta suun­ni­tel­la asuk­kai­den tar­pei­den mukaan. AHS Cont­rol hoi­taa kul­loi­sen­kin pro­jek­tin tar­koin sen mukaan, mitä asia­kas tar­vit­see. Hei­dän työn­joh­to­so­pi­muk­sen­sa oli meil­le just hyvä, sil­lä kus­tan­nus­te­hok­kuus, laa­tu ja tar­peet kohtasivat.”

Hän sanoo koke­neen­sa, että hei­dän oma­ko­ti­ta­lon­sa raken­ta­mi­ses­sa AHS Cont­ro­lil­la oli kaik­ki int­res­si sii­nä, että talos­ta tulee var­mas­ti hyvä juu­ri heille. 

”He osa­si­vat ottaa huo­mioon jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa monen­lai­sia asioi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat arkem­me suju­vuu­teen nyky­ään. Kaik­kea ei itse suun­nit­te­lu­vai­hees­sa edes huo­man­nut, mut­ta käy­tös­sä olen tajun­nut, että asiat on teh­ty ihan vii­mei­sen päälle.”

Har­ras­tuk­se­na asuntosijoittaminen

”Kun olen osta­mas­sa sijoi­tusa­sun­toa, kysyn AHS Cont­ro­lil­ta, onko heil­lä tulos­sa hyviä koh­tei­ta. Jon­kun sijoi­tusa­sun­non olen osta­nut heil­tä niin, että raken­nus­töi­tä ei oltu edes vie­lä aloitettu.”

Sijoi­tusa­sun­toa hank­kies­saan Löp­pö­nen ottaa sel­vää, mitä mil­loin­kin on tarjolla. 

”Minun sijoi­tusa­sun­to­ni ovat olleet hyväl­lä pai­kal­la. Nii­hin on ollut help­po saa­da vuo­kra­lai­set. Asun­not ovat viih­tyi­siä, laa­duk­kai­ta ja hyvin varusteltuja.”

Löp­pö­nen on hank­ki­nut sijoi­tusa­sun­to­ja muu­ta­kin kaut­ta kuin AHS Cont­ro­lil­ta. Hän sanoo seu­raa­van­sa kaik­kea tarjontaa. 

AHS Cont­ro­lis­sa miel­lyt­tää se, että työ­jäl­ki on tark­kaa ja kus­tan­nus­te­hok­kuus on hyvä. Vuo­si­huol­los­sa­kaan ei ole tähän men­nes­sä tul­lut vie­lä kos­kaan mitään isom­paa korjattavaa.”