”Jokai­sel­la ihmi­sel­lä on var­mas­ti vähän eri­lai­sia ne asiat, joi­hin työ­hy­vin­voin­ti vai­kut­taa. Minus­ta on hyvä, että työ antaa haas­tet­ta eri­lai­sil­le osaa­mis­tai­doil­le, ja työn­te­ki­jä pys­tyy hyö­dyn­tä­mään nii­tä omas­sa työs­sään. Työn ja per­heen ajan­käy­tön yhteen­so­vi­tus on tär­keä osa työ­hy­vin­voin­tia”, sanoo Jani Ilve­luo­to

Ilves­luo­to on 45-vuo­tias per­hee­ni­sä, joka asuu per­hei­neen oma­ko­ti­ta­los­sa Oulun Met­so­kan­kaal­la. Hän har­ras­taa fris­bee­gol­fia, hiih­toa ja jää­kiek­koa. Per­heen yhtei­nen har­ras­tus on asun­to­vau­nul­la matkustelu. 

AHS Cont­ro­lil­le Ilves­luo­to tuli töi­hin pari vuot­ta sit­ten työ­pääl­li­kök­si. Hän ker­too vähän sat­tu­man kaut­ta huo­man­neen­sa, että AHS Cont­ro­lil­la oli tar­jol­la hänel­le sopi­vaa työ­tä. Var­si­nai­nen työn­ku­va on muo­tou­tu­nut ajan myötä.

”Töi­hi­ni kuu­luu aliu­ra­koit­si­joi­den han­kin­taa ja yhteis­työn sopi­mis­ta. Vas­tuul­la­ni on myös työ­mai­den seu­ran­ta ja taus­taoh­jaus. Kai­kes­sa teke­mi­ses­sä on tär­kein­tä toi­mi­va yhteis­työ kaik­kien osa­puol­ten kans­sa, sil­lä se raken­taa kaik­kien työ­hy­vin­voin­tia ja näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Hyväl­lä työ­po­ru­kal­la selä­te­tään myös työs­sä eteen tule­vat haasteet.”

On tär­ke­ää löy­tää itseä moti­voi­vat asiat

Ilves­luo­to on teh­nyt saman­tyyp­pi­siä töi­tä jo ennen kuin tuli AHS Cont­ro­lil­le töi­hin. Hän on toi­mi­nut aiem­min työ­maa­pääl­lik­kö­nä sekä vas­taa­van työn­joh­ta­jan ja työn­joh­ta­jan tehtävissä. 

”Minul­la on ollut hyviä työ­nan­ta­jia aiem­min­kin. Van­ha työ­ko­ke­mus tukee nykyis­tä työ­tä­ni. Perus­osaa­mi­se­ni tulee siel­tä. Nyt tuo­daan ulos sitä osaa­mis­ta, mitä aikai­sem­min olen teh­nyt. Työn­te­ko vaa­tii jat­ku­vaa kehit­ty­mis­tä ja oppi­mis­ta muut­tu­vas­sa ympäristössä.”

On hyvä muis­taa antaa posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Se lisää työhyvinvointia.”

Hän kokee, että työ­hy­vin­voin­tiin ja onnis­tu­mi­seen töis­sä vai­kut­taa monen­lai­set asiat. Tär­ke­ää on hyvin­voin­ti siel­lä, mis­sä olet juu­ri nyt. On hyvä löy­tää työn­te­koa moti­voi­vat asiat eri­lai­sis­ta tilanteista.

”Itse tyk­kään, että työs­sä­ni on tie­tyn­lais­ta aja­tuk­sel­lis­ta haas­tet­ta saa­da hom­mat toi­mi­maan. Minua moti­voi myös se, että han­ke saa­daan käyt­tä­jil­le val­miik­si ja saa­daan tuo­tet­tua tilat, jot­ka vas­taa­vat tar­vet­ta. Kun näkee lop­pu­tu­lok­seen tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä ja iloi­sia ilmei­tä, niin sehän on aina mukavaa.”

Miten työ­hy­vin­voin­ti näkyy työpaikalla?

AHS Cont­ro­lil­la yksi kei­no vai­kut­taa työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tiin on ollut sport­ti­haas­te. Sen tar­koi­tus on kan­nus­taa työn­te­ki­jöi­tä liik­ku­maan vapaa-ajalla. 

”Sport­ti­haas­te on hyvä jut­tu, sil­lä se kan­nus­taa poruk­kaa liik­ku­maan jokai­sel­le sopi­val­la lii­kun­ta­muo­dol­la. Työ­nan­ta­jan vai­ku­tus työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tiin on ehkä eni­ten kui­ten­kin sii­nä, että työ­nan­ta­ja ymmär­tää työn­te­ki­jöi­den tar­peet elä­män­ti­lan­tei­den eri vai­heis­sa ja halu­aa omal­ta osal­taan tukea työn­te­ki­jää sii­nä hetkessä.”

On tär­ke­ää huo­mioi­da ja tie­dos­taa, mil­lais­ta palau­tet­ta teh­dys­tä työs­tä työn­te­ki­jöil­le anne­taan. Kuin­ka pal­jon palau­tet­ta anne­taan ja miten se annetaan?

”Palaut­teen anta­mi­nen on var­mas­ti ikui­nen haas­te. Jos­kus on vai­kea tie­tää, kuin­ka pal­jon kuka­kin palau­tet­ta tar­vit­see. On hyvä muis­taa antaa myös posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, sil­lä se lisää työ­hy­vin­voin­tia. Pyrin itse­kin anta­maan posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, mut­ta aina voi­si var­mas­ti enem­män­kin antaa.”