LII­KE- JA TOIMITILAT

UUDET TOI­MI­TI­LAT TUO­VAT POT­KUA LIIKETOIMINTAAN

Onko teil­lä tar­ve uusil­le lii­ke- tai toi­mi­ti­loil­le? Onko tilois­ta jo val­mis visio? Kun valit­set­te ammat­ti­lai­sen kump­pa­nik­si toi­mi­ti­la­hank­keen alku­met­reil­tä läh­tien, saat­te var­mis­tet­tua onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. AHS Cont­ro­lil­la autam­me suun­nit­te­le­maan sel­lai­set toi­mi­ti­lat, jot­ka tuke­vat yri­tyk­sen­ne kehi­tys­tä, kas­vua ja koko liiketoimintaa.

Asiak­kaan kuun­te­lu takaa onnis­tu­neet toimitilat

 

Suun­nit­te­lem­me jokai­sen asiak­kaan kans­sa erik­seen, mil­tä lii­ke­ti­lat juu­ri hei­dän koh­dal­laan tuli­si näyt­tää. Raken­nam­me moni­muo­toi­sia toi­mi­ti­lo­ja eri­ko­koi­sis­ta toi­mis­tois­ta mitä moni­nai­sim­piin lii­ke­ti­loi­hin. Olem­me raken­ta­neet toi­mi­ti­lo­ja eri puo­lil­le Suo­mea. Esi­mer­kik­si Oulus­sa kät­tem­me jäl­ki näkyy useis­sa paikoissa.

Lii­ke- ja toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­ses­sa valt­ti­kort­tim­me on, että kuun­te­lem­me asia­kas­ta tar­koin. Kar­toi­tam­me käyt­tä­jä­tar­peen huo­lel­li­ses­ti heti alus­ta läh­tien. Tähän toi­min­ta­mal­liin poh­jau­tu­va laa­du­kas suun­nit­te­lu mää­rit­tää ja var­mis­taa toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen kor­kean laa­tu­ta­son. Voit kysyä lisää, jos herä­si kysymyksiä.

Laa­duk­kaat lii­ke- ja toi­mi­ti­lat luo­tet­ta­val­la yhteistyöllä

Olem­me asiak­kaan tuke­na raken­nusu­ra­kan kai­kis­sa vai­heis­sa. Autam­me muun muas­sa teke­mään oikei­ta pää­tök­siä sii­tä, mihin asioi­hin kan­nat­taa raken­nusu­ra­kan aika­na inves­toi­da. Lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa huo­mioi­daan kiin­teis­tön arvo ja elin­kaa­ria­jat­te­lu – pie­nil­lä­kin asioil­la on merkitystä.

Tilaa­jam­me luot­ta­vat sii­hen, että raken­ta­mam­me toi­mi­ti­lat ovat toi­mi­via ja käy­tös­sä sil­loin, kun pitää. Aika­tau­lus­sa pysy­mi­sen lisäk­si myös laa­tu­ta­so on meil­le todel­la tärkeää.

Ammat­ti­tai­to ja koke­mus näky­vät asiakastyytyväisyydessä

Kuu­lem­me usein, että paras käyn­ti­kort­ti ja myyn­ti­valt­ti on ollut joku aikai­sem­min toteut­ta­mam­me koh­de. Myös Vol­ter Oy:n Jar­no Haa­pa­kos­ki on ollut tyy­ty­väi­nen yhteistyöhömme.

”Yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa on ollut suju­vaa, ja heil­lä on aitoa koke­mus­ta alal­ta. Tämä on hyvä ja kus­tan­nus­te­ho­kas tapa toteut­taa uudet lii­ke- tai toi­mi­ti­lat. Aika­tau­lun osal­ta pysyt­tiin hyvin luva­tus­sa ja kus­tan­nus­ten puo­lel­ta jää­tiin jon­kin ver­ran bud­je­toi­dun sum­man alle.” – Jar­no Haa­pa­kos­ki, Vol­ter Oy

Vali­taan yhdes­sä toi­mi­va urakkamuoto

Käy­täm­me lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­sa eri­lai­sia urak­ka­muo­to­ja. Tavoi­te­hin­tai­nen PJ-urak­ka eli pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka on eri­tyis­osaa­mi­sa­laam­me, mut­ta voim­me toteut­taa ura­kan myös raken­nusu­ra­koin­ti­na tai KVR-ura­koin­ti­na eli kokonaisvastuurakentamisena.

PJ-urak­ka­na olem­me toteut­ta­neet jo usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tein. Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on juu­ri se suun­ta, mihin haluam­me raken­nusa­laa vie­dä. Se on hyvin jous­ta­va ja asia­kas­läh­töi­nen tapa hoi­taa raken­nusu­rak­ka. Tämä toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa muun muas­sa raken­nus­hank­keen aikai­set sää­döt ja hankesuunnittelun.

Pyrim­me kehit­tä­mään ja vie­mään toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mis­ta kai­ken aikaa eteen­päin. Jos haluat ideoi­da täy­sin uudet lii­ke- tai toi­mi­ti­lat Ouluun tai muu­al­le Suo­meen, ole yhtey­des­sä. Teh­dään yhdes­sä visiois­tan­ne totta!

Laa­duk­kaat toi­mi­ti­lat – tutus­tu referensseihimme

Tar­ra­se­rif Oy

Tar­ra­se­rif Oy:n pää­kont­to­ri ja tuo­tan­to­ti­lat on toteu­tet­tu ark­ki­teh­tuu­rin ehdoil­la. Moder­nit toi­mi­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat lii­ke­toi­min­nan kas­vun ja kehi­tyk­sen. Koh­de sijait­see Kem­pe­lees­sä moot­to­ri­tien varrella.

Vol­ter Oy

Vol­ter Oy:n teh­das ja toi­mis­to­ra­ken­nus sijait­se­vat Tupok­sen kun­nas­sa. Kes­tä­vät ja laa­duk­kaat tuo­tan­to­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat Vol­ter Oy:n nyky­ai­kai­seen tek­no­lo­gi­aan perus­tu­van voi­ma­lai­tos­ten tuottamisen.

Suo­men auto­huol­to Oy

Suo­men auto­huol­lol­le raken­net­tiin toi­mi­ti­la auto­jen huol­ta­mi­seen ja remon­toi­mi­seen Oulun toi­mi­pis­teen yhtey­teen. Toteu­tuk­ses­sa huo­mioi­tiin koko­nai­suus, joka mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen ja muka­van työskentelyn.

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä