Yhteys­tie­dot

Yhteys­tie­dot

Myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti
Matias Oja­leh­to KTI
040 910 2901
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Samp­pa Aho­la RI
040 716  4415
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Talous­pääl­lik­kö
Hen­na Salo
040 183 5829
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Työ­pääl­lik­kö
Jani Ilves­luo­to
040 057 2048
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Saka­ri Heik­ki­lä
040 719 1975
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Han­kin­nat
Sep­po Lumi­jär­vi
040 716 8655
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Toi­mis­to­sih­tee­ri
Lin­da Erk­ki­lä
040 134 5204
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Talo­tek­niik­ka
Han­nes Aho­la LVI-I
044 342 2825
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Lähe­tä meil­le vies­tiä

  AHS Cont­rol Oy

  Toi­mis­ton osoi­te:
  Kaup­pa­ka­tu 2,
  91900 Limin­ka

  Sivu­toi­mi­pis­te:
  Turk­ki­ra­ta 19D,
  33960 Pirk­ka­la

  Säh­köi­nen las­ku­tus:
  Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus): 003726223253
  Ope­raat­to­ri: Page­ro
  Välit­tä­jän tun­nus:  003723609900

  Pape­ri­set las­kut:
  AHS Cont­rol Oy
  OVT 003726223253
  PL 908
  02066 DOCUSCAN

  Y-tun­nus:
  2622325-3

  Avoi­met työ­pai­kat

  Haem­me vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen Oulun talous­a­lu­eel­le:

  TOI­MIS­TO­SIH­TEE­RIÄ

  Teh­tä­vä:

  Teh­tä­vii­si kuu­luu moni­puo­li­set toi­mis­to­työt, avus­ta­vat kir­jan­pi­don teh­tä­vät sekä asia­kas­pal­ve­lu.
  Pää­set omal­ta osal­ta­si kehit­tä­mään toi­min­taam­me kas­vu­yri­tyk­ses­sä ja tar­joam­me mah­dol­li­suu­den myös Sinul­le kehit­tyä työs­sä­si.

  Odo­tam­me Sinul­ta:

  Odo­tam­me haki­jal­ta täs­mäl­li­syyt­tä, oma-aloit­tei­suut­ta, vas­tuun­tun­toi­suut­ta, nope­aa omak­su­mis­ta uusiin asioi­hin sekä inno­va­tii­vis­ta asen­net­ta työn­te­koon.
  Edel­ly­täm­me teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (esi­mer­kik­si mer­ko­no­min tai tra­de­no­min tut­kin­to).
  Aiem­pi työ­ko­ke­mus saman­kal­tai­sis­ta teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole vält­tä­mä­tön.

  Tar­joam­me Sinul­le:

  Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan limin­ka­lai­ses­sa raken­nus­liik­kees­sä.
  Meil­lä teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja!
  Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehit­tä­mi­sel­le.

  Meis­tä:

  -Asia­kas­läh­töis­tä Ammat­ti­ra­ken­ta­mis­ta
  Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta.
  Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­se­nä pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka­na.
  Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, raken­nus­lii­ke­toi­min­nan LV 2019 oli n. 7,8Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen kas­vuun val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

  Mikä­li kiin­nos­tuit, lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja cv palk­ka­toi­vei­neen säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen henna.salo@ahscontrol.fi 18.10.2020 men­nes­sä.

   

   

  VAS­TAA­VAA TYÖN­JOH­TA­JAA

   

  Lisä­tie­dot ja säh­kö­pos­ti­ha­ke­muk­set:

  Jani Ilves­luo­to 0400 572 048

  jani.ilvesluoto@ahscontrol.fi