PAL­VE­LU- JA HOIVATILAT

PAL­VE­LU- JA HOI­VA­TI­LAT HYVÄÄN HOI­VAAN JA KASVATUKSEEN

Etsit­te­kö yhteis­työ­kump­pa­nia pal­ve­lu- tai hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen? Teil­lä on pää­mää­rä ja suun­ni­tel­mat hyvin toi­mi­vis­ta tilois­ta. Teil­lä on tavoit­tei­ta, visio ja bud­jet­ti. Meil­lä on asian­tun­te­mus­ta toteut­taa pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lat. Mei­dän ei tar­vit­se kuin löy­tää toisemme.

 

Pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lat vaa­ti­vat raken­ta­mi­sen erityisosaamista

Pys­tym­me toteut­ta­maan vaa­ti­vat­kin talo­tek­ni­set rat­kai­sut laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Meil­lä on van­kin koke­mus päi­vä­ko­tien raken­ta­mi­ses­ta sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yksi­köi­den raken­ta­mi­ses­ta ikäih­mi­sil­le ja vam­mai­sil­le. Olem­me suun­ni­tel­leet ja toteut­ta­neet näi­tä hoi­va­ti­lo­ja nol­la­pis­tees­tä lähtien. 

Lap­sil­la, nuo­ril­la, vam­mai­sil­la ja ikäih­mi­sil­lä on kai­kil­la omat eri­tyi­set käyt­tä­jä­tar­peen­sa. Ker­ty­neen koke­muk­sem­me poh­jal­ta meil­le on kehit­ty­nyt näis­tä tie­tä­mys­tä ja eri­tyis­osaa­mis­ta vuo­sien aika­na, joten osaam­me raken­taa hoi­va­ti­lat toivotunlaisiksi.

Laa­duk­kaat hoi­va­ti­lat huo­mioi­vat tilan käyt­tä­jien tarpeet

 

Meis­tä tekee hyvän yhteis­työ­kump­pa­nin pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­sa ennen muu­ta tai­to osa­ta huo­mioi­da eri käyt­tä­jä­ryh­mien tar­pei­ta. Perus­ar­vo­jam­me on myös kuun­nel­la tar­koin asiak­kai­dem­me toi­vei­ta. Asiak­kai­tam­me ovat sekä kun­nat että yksi­tyi­set yri­tyk­set aina pörs­siyh­tiöi­hin saakka.

Meil­lä on lähes 15 vuo­den koke­mus eri­lais­ten hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta päi­vä­ko­deis­ta pal­ve­lu­ta­loi­hin. Olem­me koke­muk­sem­me ansios­ta alan kehi­tyk­sen kär­jes­sä sekä suun­nit­te­lun että toteu­tuk­sen osalta.

Pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lat kehit­ty­vät hyväs­sä yhteistyössä

 

Ilok­sem­me olem­me saa­neet toteut­taa asiak­kail­lem­me usei­ta eri hank­kei­ta. Oman koke­muk­sen­sa yhteis­työs­täm­me on jaka­nut raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Ari Hyvä­ri­nen Hoi­va­ti­lat Oyj:stä. Hän tie­tää, mil­lai­sia tai­to­ja hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen kysyy.

”Hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen koh­dis­tuu pal­jon eri­lai­sia viran­omais­sää­dök­siä. Lisäk­si tie­tyt esteet­tö­myys­asiat pitää osa­ta ottaa huo­mioon. AHS Cont­rol on luo­tet­ta­va kump­pa­ni, joka tun­tee nämä kuviot. He hoi­ta­vat hank­keen kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan.” Ari Hyvä­ri­nen, Hoi­va­ti­lat Oyj

Toteu­tus­ta­pa vali­taan yhdessä

Valit­sem­me hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen urak­ka­muo­don asiak­kai­dem­me kans­sa yhteis­työs­sä. Eri­tyis­osaa­mis­tam­me on tavoi­te­hin­tai­nen PJ-urak­ka eli pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka. Mui­ta urak­ka­muo­to­ja ovat esi­mer­kik­si raken­nusu­ra­koin­ti ja KVR-ura­koin­ti eli kokonaisvastuurakentaminen.

Han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa otam­me suun­nit­te­luun mukaan kaik­ki sidos­ryh­mät jo alku­vai­hees­sa. Sen jäl­keen tar­joam­me juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne sopi­van suun­ni­tel­man. Saat­te hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta pitä­vät kus­tan­nus­las­kel­mat, suun­ni­tel­mien mukai­sen ura­kan läpi­vien­nin sekä var­mas­ti onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja kysyä lisää.

Mie­les­täm­me onnis­tu­nut han­ke sisältää

Asiak­kaan tar­peen mää­rit­te­le­mi­sen sel­keäk­si tavoitteeksi

Käyt­tö­tar­koi­tus, laa­tu­ta­so, ajal­li­set ja talou­del­li­set resurssit 

Suun­nit­te­lu­noh­jauk­sen

Sil­lä var­mis­te­taan tek­ni­nen laa­tu, toteu­tus­kel­poi­suus, talou­del­li­suus, oikea-aikaisuus 

Toteu­tuk­sen suunnittelun

Aika­tau­lut, han­kin­ta­so­pi­muk­set, tur­val­li­nen ja laa­du­kas työnsuunnittelu 

Toteu­tuk­sen ohjauksen

Työn­joh­to, työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­don var­mis­ta­mi­nen, toteu­tus­suun­ni­tel­mien mukai­nen tur­val­li­nen ja laa­du­kas työmaatoiminta 

Toteu­tuk­sen valvonnan

Suun­ni­tel­mien, ajal­li­sen, ja laa­dul­li­sen tavoit­teen täyt­ty­mi­nen työ­maal­la mää­räys­ten ja lakien mukaisesti 

Val­miin hank­keen luo­vu­tuk­sen / vastaanoton

Tar­kas­tuk­si­neen, koe­käyt­töi­neen ja doku­ment­tei­neen ennen käyt­tä­jäl­le siirtämistä 

Käyt­töön­o­ton jäl­kei­set tehtävät

Asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lyl­lä tavalla. 

Tutus­tu referensseihimme

Pal­ve­lu­ko­ti, Kempele

Pal­ve­lu­ko­ti Kotoi­sin Oy on suun­ni­tel­tu ensi sijas­sa muis­ti­sai­rai­den asu­mis­ta var­ten. Hei­dän tar­peen­sa on huo­mioi­tu esi­mer­kik­si tilo­jen toi­min­nal­li­suu­des­sa, väreis­sä ja materiaaliratkaisuissa.

Päi­vä­ko­ti, Keuruu

Keu­ruun päi­vä­ko­ti toteu­tet­tiin las­ten päi­vit­täi­siä toi­min­to­ja, leik­ke­jä ja rau­hoit­tu­mis­ta var­ten. Tär­keim­mät raken­ta­mis­ta ohjaa­vat teki­jät oli­vat tilan­käyt­tä­jien tur­val­li­suus, tilo­jen toi­mi­vuus ja terveellisyys.

Pal­ve­lu­ko­ti, Porvoo

Por­voon pal­ve­lu­ko­ti on asu­mis­pal­ve­lu­kon­sep­ti, jos­sa jokai­nen asu­kas voi elää hyvää elä­mää. Tilo­jen raken­ta­mi­ses­sa on huo­mioi­tu asuk­kai­den tar­peet, kuten esteet­tö­myys, tur­val­li­suus ja viihtyisyys.

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä