ASUN­NOT

LÖY­DÄ VAPAAT ASUN­NOT MEILTÄ

Mis­tä hyvä asun­to? Viih­tyi­sä, toi­mi­va ja kau­nis koti on perus­ta sil­le, että ihmi­nen voi hyvin. AHS Cont­ro­lil­la olem­me sat­san­neet aikaa ja ideoi­ta kehit­tääk­sem­me laa­duk­kai­ta rat­kai­su­ja asu­mi­seen. Raken­nam­me asun­not, jois­sa ihmi­sen on hyvä olla ja jois­sa asuk­kai­den toi­veet suju­vas­ta arjes­ta toteu­tu­vat par­haal­la tavalla.

 

Asun­not kodeik­si tai sijoituskohteiksi

 

Raken­nam­me asun­to­ja Oulun seu­dul­le, Tam­pe­reel­le, pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja mihin vain asiak­kaam­me halua­vat. Meil­tä asun­non voi hank­kia omak­si kodik­si tai sijoi­tusa­sun­nok­si. Asiak­kai­tam­me ovat­kin yksi­tyi­set ihmi­set sekä yksi­tyi­set ja ins­ti­tu­tio­naa­li­set sijoit­ta­jat. Raken­nam­me ja myym­me hyvin monen­lai­sia talo­ja, muun muas­sa eril­lis­ta­lo­ja, pari­ta­lo­ja, rivi­ta­lo­ja ja ker­ros­ta­lo­ja. Jos kiin­nos­tuit, ota yhteyt­tämyy­tä­vät asun­not löy­dät meiltä.

Onnis­tu­neet asun­not teh­dään valvotusti

Meil­lä on asuin­ra­ken­ta­mi­ses­ta kym­me­nien vuo­sien vank­ka koke­mus. Olem­me toteut­ta­neet laa­duk­kaas­ti monen­lai­sia asun­to­ja – sekä suu­ria talo­yh­tiöi­tä että eri­koi­sem­pia pien­ta­lo­ja. Teem­me pal­jon oma­pe­rus­tei­sia asuinrakennustöitä. 

Laa­duk­kaal­la toi­min­nal­la var­mis­tam­me, että sekä raken­nut­ta­jat että tule­vien asun­to­jen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ja raken­nus­pro­jek­ti kai­kin puo­lin kan­nat­ta­vaa. Kaik­ki koh­teem­me suun­ni­tel­laan ja raken­ne­taan yhdes­sä sovit­tu­jen tavoit­tei­den mukaisesti.

Kun ihmi­sil­le raken­ne­taan kote­ja, on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että asiat teh­dään ja vii­meis­tel­lään laa­duk­kaas­ti. Kehi­täm­me kai­ken aikaa  uusia toi­min­ta­ta­po­ja, joil­la saam­me asiak­kaam­me tar­peet huo­mioi­tua entis­tä parem­min. Meil­lä teke­mis­tä val­vo­taan jat­ku­vas­ti hank­keen jokai­ses­sa vai­hees­sa. Näin voim­me olla var­mo­ja, että työn jäl­ki on toi­vot­tua ja taso­kas­ta ja että kaik­ki teh­dään niin kuin on sovittu.

Tyy­ty­väi­set asun­to­jen omistajat

 

Voim­me luva­ta, että AHS Cont­ro­lin raken­ta­mien asun­to­jen laa­tu on huip­pu­luok­kaa. Täs­tä todis­tee­na ovat asiak­kai­den posi­tii­vi­set palaut­teet ja takuu­töi­den pie­ni mää­rä. Työ­maa­toi­min­tam­me on orga­ni­soi­tu niin, että ne kes­tä­vät aina ulko­puo­li­sen tarkastelun.

AHS Cont­ro­lin toi­min­ta­ta­pa on aivan poik­keuk­sel­li­nen sii­nä, miten pal­jon he huo­mioi­vat asia­kas­ta ja tämän käyt­tö­tar­pei­ta – myös nii­tä, joi­ta asia­kas ei itse ole osan­nut aja­tel­la­kaan. AHS Cont­ro­lin vah­vuuk­sia ovat myös hah­mot­ta­mis­ky­ky, tark­ka las­ku­pää, laa­ja-alai­nen näke­mys asiois­ta ja par­hai­den rat­kai­su­jen löy­tä­mi­nen juu­ri kysei­seen taloon tai asun­toon. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen yhteis­työ­höm­me ja työn laa­tuun: raken­nus­hank­keen aika­tau­lu piti, samoin bud­jet­ti. Koko­nai­suus on 6/5.” – Arto Löp­pö­nen

Tutus­tu referensseihimme

As Oy Limin­gan Veturi

Moder­ni As Oy Limin­gan Vetu­ri antaa lois­ta­vat puit­teet asu­mi­seen. Kes­ki­mää­räis­tä isom­mat huo­neis­tot sopi­vat per­heil­le ja väl­jyyt­tä kai­paa­vil­le. Läm­mi­tys­muo­to­na on eko­lo­gi­nen maa­läm­pö vesi­kier­toi­sel­la lattialämmityksellä.

As Oy Kem­pe­leen Kangasmetsä

As Oy Kem­pe­leen Kan­gas­met­sä sijait­see kau­niil­la pai­kal­la, lii­kun­ta­reit­tien var­rel­la. Poh­ja­rat­kai­sut ovat kom­pak­te­ja koko­nai­suuk­sia ja asun­not sopi­vat hyvin esi­mer­kik­si ensiasunnoiksi.

As Oy Van­taan Pellavapolku

As Oy Van­taan Pel­la­va­pol­ku on 14 asun­non luh­ti­ta­lo, joka on raken­net­tu hiek­ka­har­jul­le. Huo­neis­to­jen poh­ja- ja tila­rat­kai­sut ovat toi­mi­via koko­nai­suuk­sia, jot­ka sopi­vat mai­nios­ti eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vil­le asukkaille.

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä