ASIA­KAS­LÄH­TÖIS­TÄ AMMATTIRAKENTAMISTA

Pal­ve­lutRefe­rens­sit

Asun­not

Pal­ve­lu- ja hoivatilat

Toi­mi­ti­lat

AHS Cont­rol Oy

AHS Cont­rol Oy on koti­mai­nen ammat­ti­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yri­tys. Pain­opis­teem­me on uudis­tuo­tan­nos­sa PJ- ja KVR-ura­koin­nis­sa. Toi­mim­me koko Suo­men alu­eel­la.
Pal­ve­lu­jam­me ovat:

Tavoit­tee­nam­me on olla luo­tet­ta­va kump­pa­ni tilaa­jal­le ja asiak­kail­le, koke­muk­sem­me mukaan se on tärkein
menes­tyk­sen teki­jä. Tuom­me jo han­ke­suun­nit­te­lu- tai tar­jous­vai­hees­sa ammat­ti­tai­tom­me asiak­kaan hyväk­si, jol­loin hank­kee­seen liit­ty­vät yllät­tä­vät tai muu­ten huo­miot­ta jää­neet lisä­ku­lut voi­daan minimoida.

Toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta on laa­du­kas ja tavoit­teen­mu­kai­nen lop­pu­tu­los. Toi­min­tam­me perus­tuu vah­vaan osaa­mi­seen suun­nit­te­lus­sa, päi­vit­täi­ses­sä työn­joh­ta­mi­ses­sa työ­mail­la sekä laa­duk­kaik­si todet­tui­hin aliurakoitsijoihin.

Asia­kas­ko­ke­muk­set

Seu­raa mei­tä Facebookissa

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä!