AVOI­MET TYÖPAIKAT

Tule meil­le töihin!

Raken­nam­me AHS Cont­ro­lil­la asun­to­ja, lii­ke­ti­lo­ja sekä pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lo­ja ympä­ri Suo­men. Asiak­kai­na on yksi­tyi­siä ja jul­ki­sia tahoja.

AHS:n perus­ar­vo on luot­ta­mus, ja se näkyy hen­ki­lös­tös­sä. Meil­lä työn­te­ki­jät luot­ta­vat toi­siin­sa ja hei­hin luo­te­taan. Työ­paik­ka on hyvä kas­vua­lus­ta kehit­tyä ja kas­vaa yri­tyk­sen muka­na, mut­ta ennen kaik­kea meil­lä on mah­dol­li­suus olla oma itsensä.

Meil­lä AHS:llä on töis­sä todel­la hyvä poruk­ka, ja meil­le hae­taan töi­hin ihan taval­li­sia ihmi­siä, joil­le on tär­ke­ää työ­viih­ty­vyys ja mah­dol­li­suus kehit­tyä. Ennen kaik­kea haem­me jouk­koom­me sel­lai­sia tyyp­pe­jä, joil­la yhteis­ten asioi­den eteen työs­ken­te­ly on selkäytimessä. 

Avoi­met työpaikat

Han­kin­ta­pääl­lik­kö

Pää­teh­tä­vä­si on raken­nus­liik­keen han­kin­ta­toi­mes­ta vas­taa­mi­nen. Otat vas­tuun han­kin­ta­pro­ses­sin pit­kän­lin­jan
kehit­tä­mi­ses­tä yhteis­työs­sä osta­jien, las­ken­nan ja suun­nit­te­luoh­jauk­sen kans­sa. Luot uusia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja
toi­mes­sa­si pro­ses­sin kehit­tä­mi­sek­si. Tuot han­kin­taa tuke­via rat­kai­su­ja jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa esil­le, ja annat tie­toa
las­ken­nal­le tar­peen mukaisesti.

LIN­DAN KOKEMUKSIA

Olen ollut AHS Cont­ro­lin pal­ve­luk­ses­sa yli kol­me vuot­ta. AHS on hyvä työ­nan­ta­ja­na sen vuok­si, että meil­lä panos­te­taan työ­hy­vin­voin­tiin, akti­voi­daan työn­te­ki­jöi­tä liik­ku­maan moni­puo­li­ses­ti ja meil­lä on erit­täin hyvä yhteishenki.”

 

 

Täy­tä avoin työpaikkahakemus