PAL­VE­LUT

MONI­PUO­LIS­TA OSAA­MIS­TA, LUO­TET­TA­VAA YHTEISTYÖTÄ

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu raken­nusu­ra­koin­tia sekä raken­nut­ta­mis­ta. Raken­nam­me asun­to­ja, hoi­va­ti­lo­ja sekä lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­ja asiak­kai­dem­me tar­pei­den mukaan. Pys­tym­me toteut­ta­maan vaa­ti­vat­kin talo­tek­ni­set rat­kai­sut laa­dus­ta tinkimättä.

Meil­lä on raken­nusu­ra­koin­nis­ta vank­ka koke­mus. Olem­me raken­ta­neet laa­duk­kaas­ti hyvin monen­lai­sia asun­to­ja – sekä suu­ria talo­yh­tiöi­tä että pien­ta­lo­ja. Teem­me myös oma­pe­rus­tei­sia asuinrakennustöitä. 

Sat­saam­me työs­säm­me sii­hen, että pal­ve­lum­me on asia­kas­läh­töis­tä, laa­du­kas­ta ja asian­tun­te­vaa. Näin var­mis­tam­me sen, että sekä raken­nut­ta­jat että tilo­jen käyt­tä­jät ovat tyy­ty­väi­siä. Kaik­ki koh­teem­me suun­ni­tel­laan ja raken­ne­taan yhdes­sä sovit­tu­jen tavoit­tei­den mukaisesti. 

Urak­ka­muo­don valinta

Käy­täm­me raken­ta­mi­ses­sa eri­lai­sia urak­ka­muo­to­ja. Nii­tä ovat muun muas­sa raken­nusu­ra­koin­ti, KVR-ura­koin­ti eli koko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen sekä tavoi­te­hin­tai­nen PJ-urak­ka eli projektinjohtourakka. 

Pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka on se suun­ta, min­ne haluam­me vie­dä raken­nusa­laa, sil­lä se on jous­ta­vaa ja asia­kas­läh­töis­tä raken­nusu­ra­koin­tia. Valit­sem­me kui­ten­kin aina urak­ka­muo­don yhteis­työs­sä asiak­kaam­me kans­sa. Min­kä tahan­sa raken­nusu­ra­koin­nin voi ostaa mil­lä tahan­sa urakkamuodolla.

Raken­nusu­ra­koin­ti ete­nee asiak­kaam­me kans­sa siten, että otam­me jo han­ke­suun­nit­te­lun alus­sa suun­nit­te­luun mukaan kaik­ki sidos­ryh­mät. Sen jäl­keen tar­joam­me asiak­kaan tar­pei­siin sopi­van urakkasuunnitelman.

Asia­kas saa raken­ta­mi­ses­ta pitä­vät kus­tan­nus­las­kel­mat, suun­ni­tel­mien mukai­sen ura­kan läpi­vien­nin sekä onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. Annam­me toi­min­nas­tam­me laa­tu­lu­pauk­sen. Se tar­koit­taa muun muas­sa sitä, että kukin urak­ka val­mis­tuu sil­le sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa ja budjetissa.

Mie­les­täm­me onnis­tu­nut han­ke sisältää

Asiak­kaan tar­peen mää­rit­te­le­mi­sen sel­keäk­si tavoitteeksi

Käyt­tö­tar­koi­tus, laa­tu­ta­so, ajal­li­set ja talou­del­li­set resurssit 

Suun­nit­te­lu­noh­jauk­sen

Sil­lä var­mis­te­taan tek­ni­nen laa­tu, toteu­tus­kel­poi­suus, talou­del­li­suus, oikea-aikaisuus 

Toteu­tuk­sen suunnittelun

Aika­tau­lut, han­kin­ta­so­pi­muk­set, tur­val­li­nen ja laa­du­kas työnsuunnittelu 

Toteu­tuk­sen ohjauksen

Työn­joh­to, työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­don var­mis­ta­mi­nen, toteu­tus­suun­ni­tel­mien mukai­nen tur­val­li­nen ja laa­du­kas työmaatoiminta 

Toteu­tuk­sen valvonnan

Suun­ni­tel­mien, ajal­li­sen, ja laa­dul­li­sen tavoit­teen täyt­ty­mi­nen työ­maal­la mää­räys­ten ja lakien mukaisesti 

Val­miin hank­keen luo­vu­tuk­sen / vastaanoton

Tar­kas­tuk­si­neen, koe­käyt­töi­neen ja doku­ment­tei­neen ennen käyt­tä­jäl­le siirtämistä 

Käyt­töön­o­ton jäl­kei­set tehtävät

Asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lyl­lä tavalla. 

Asun­not

Viih­tyi­sät ja per­soo­nal­li­set kodit ja sijoitusasunnot

Pal­ve­lu- ja hoivatilat

Pal­ve­lu- ja hoi­va­ti­lat hyvää hoi­vaan ja kasvatukseen

Lii­ke- ja toimitilat

Uudet toi­mi­ti­lat tuo­vat pot­kua liiketoimintaan

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä