PAL­VE­LUT

ASUN­TO­RA­KEN­TA­MI­NEN

Toteu­tam­me laa­duk­kai­ta kote­ja hyvil­lä sijainneilla!

 

 

 

KVR -URA­KOIN­TI

Toteu­tam­me koh­tei­ta KVR -urakalla.

RAKEN­NUT­TA­MI­NEN JA PROJEKTINJOHTOURAKOINTI

Onko Teil­lä tar­ve tiloil­le, tai jo hyvä visio? Valit­se ammat­ti­lai­nen kump­pa­nik­si hank­keen alku­met­reil­tä läh­tien, niin var­mis­te­taan onnis­tu­nut kokonaisuus.
Olem­me toteut­ta­neet usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tien pro­jek­tin­joh­tou­ra­kal­la. Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka on erityisosaamisalaamme. 

RAKEN­NUSU­RA­KOIN­TI

Ura­koim­me koh­tei­ta val­miil­la suun­ni­tel­mil­la yksi­tyi­sel­le ja jul­ki­sel­le sektorille.

Mie­les­täm­me onnis­tu­nut han­ke sisältää:

Asiak­kaan tar­peen mää­rit­te­le­mi­sen sel­keäk­si tavoitteeksi

Käyt­tö­tar­koi­tus, laa­tu­ta­so, ajal­li­set ja talou­del­li­set resurssit

Suun­nit­te­lu­noh­jauk­sen

Sil­lä var­mis­te­taan tek­ni­nen laa­tu, toteu­tus­kel­poi­suus, talou­del­li­suus, oikea-aikaisuus

Toteu­tuk­sen suunnittelun

Aika­tau­lut, han­kin­ta­so­pi­muk­set, tur­val­li­nen ja laa­du­kas työnsuunnittelu

Toteu­tuk­sen ohjauksen

Työn­joh­to, työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­don var­mis­ta­mi­nen, toteu­tus­suun­ni­tel­mien mukai­nen tur­val­li­nen ja laa­du­kas työmaatoiminta

Toteu­tuk­sen valvonnan

Suun­ni­tel­mien, ajal­li­sen, ja laa­dul­li­sen tavoit­teen täyt­ty­mi­nen työ­maal­la mää­räys­ten ja lakien mukaisesti

Val­miin hank­keen luo­vu­tuk­sen / vastaanoton

Tar­kas­tuk­si­neen, koe­käyt­töi­neen ja doku­ment­tei­neen ennen käyt­tä­jäl­le siirtämistä

Käyt­töön­o­ton jäl­kei­set tehtävät

Asiak­kaan kans­sa mää­ri­tel­lyl­lä tavalla.
Ammat­ti­mai­sel­la pro­jek­tin­joh­ta­mi­sel­la vas­ta­taan sii­tä, että tilaa­jan tavoit­teet toteu­tu­vat. Asi­aan kuu­lu­va suun­nit­te­lu näkyy suo­raan myös toteu­tuk­sen laa­dus­sa. Pit­kän koke­muk­sem­me ansios­ta meil­lä on vah­va suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­osaa­mi­nen ja sel­keä käsi­tys myös eri pro­jek­tien suden­kuo­pis­ta. Ammat­ti­mai­nen töi­den joh­ta­mi­nen on pro­jek­tin kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Näin var­mis­te­taan raken­nuk­sen lain- ja sään­nös­ten­mu­kai­suus. Sil­lä var­mis­te­taan myös eri työ­vai­hei­den tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen toteu­tus ja raken­nus- tai kor­jaus­ra­ken­nus­pro­jek­tin pysy­mi­nen vaa­di­tus­sa aikataulussa. 

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä!