”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Hur­jan hyvin saa­tiin nyt asiat toimimaan.”

”Tam­pe­reel­la oli hir­vit­tä­vä pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta. Sii­tä syn­tyi tar­ve raken­taa Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku. Täs­tä teh­tiin alun­pe­rin sata­paik­kai­nen päi­vä­ko­ti, ja puo­les­sa vuo­des­sa tämä tuli täy­teen. Laa­jen­nus teh­tiin nel­jä vuot­ta myöhemmin.”

Tou­hu­la Veka­ra­Po­lun joh­ta­ja­na Tii­na Lind­berg ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen päi­vä­ko­din nykyi­siin tiloi­hin. Hän on val­mis­tu­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jak­si 90-luvun alus­sa ja ollut val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen var­hais­kas­va­tuk­sen alan töis­sä yli 20 vuotta.

”Siir­ryin kau­pun­gil­ta yksi­tyi­sel­le puo­lel­le kuusi vuot­ta sit­ten, kun tulin vali­tuk­si tähän Tou­hu­la Ver­ka­ra­Pol­kuun päi­vä­ko­din joh­ta­jak­si. Minua kiin­nos­ti seik­kai­lu­pe­da­go­giik­ka, jota tääl­lä toteutetaan.”

Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku on seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka sijait­see Tam­pe­reel­la Len­tä­vän­nie­mes­sä. Päi­vä­ko­din toi­min­ta-aja­tuk­se­na on yhdis­tää luon­to­kas­va­tus ja liik­ku­mi­sen ilo kes­tä­vän kehi­tyk­sen hengessä. 

Laa­jen­nuk­sel­la lisää suju­vuut­ta arkeen

AHS Cont­rol teki laa­jen­nuk­sen Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun. Van­hem­pi puo­li oli val­mis­tu­nut elo­kuus­sa 2015 ja laa­jen­nus saa­tiin val­miik­si elo­kuus­sa 2019. Laa­jen­nus­tar­ve tuli sii­tä, että alu­eel­la oli edel­leen kas­va­va tar­ve saa­da lisää hoitopaikkoja.

”Olin itse­kin vai­kut­ta­mas­sa nyt tähän laa­jen­nuk­seen teh­tä­viin rat­kai­sui­hin. Hur­jan hyvin saa­tiin asiat toi­mi­maan. Kiin­ni­tim­me nyt enem­män vie­lä huo­mio­ta sii­hen, miten eteis­ti­lat toi­mi­vat arjes­sa. Kurae­tei­ses­sä on har­voin lii­kaa tilaa.”

Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toimivat.”

Laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä raken­net­tiin uusiin tiloi­hin myös oma lii­kun­ta­ti­la. Nyt Tou­hu­la Veka­ra­Po­lus­sa on kak­si lii­kun­ta­ti­laa, jois­ta pie­nem­pi on laa­jen­nus­osas­sa. Saleis­sa on kaap­pi­sän­gyt, jot­ka voi­daan ottaa esiin las­ten päi­vä­unien ajaksi. 

”Nämä lii­kun­ta­ti­lat on meil­lä todel­la hyvin käy­tös­sä aina koko päi­vän. Saleis­sa on muun muas­sa kii­pei­ly­sei­nät, köy­det ja puo­la­puut. Minus­ta oli muka­va, kun sain vai­kut­taa näi­den uusien tilo­jen toteutukseen.”

Yhteis­työl­lä saa­daan aikaan toi­mi­va kokonaisuus

Kat­ta­van koke­muk­sen­sa ansios­ta Lind­ber­gil­lä on syn­ty­nyt ymmär­rys sii­tä, mil­lai­sia päi­vä­ko­tien tuli­si tiloi­na olla, jot­ta arki oli­si las­ten kans­sa suju­vaa. Pie­nil­lä jutuil­la pys­tyy saa­maan päi­vä­ko­din arkeen hel­po­tus­ta, kun ne huo­mioi­daan rakennusvaiheessa.

Laa­jen­nuk­sen myö­tä Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun mah­tuu nyky­ään 150 las­ta. Vaik­ka lap­sia on pal­jon, tilat saa­daan pidet­tyä siis­tei­nä ja toi­mi­vi­na, kun ne on suun­ni­tel­tu ja teh­ty hyvin.

Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajaksi.

Laa­jen­nus­työn aika­na päi­vä­ko­din arki huo­mioi­tiin lois­ta­vas­ti, ja se pys­tyi toi­mi­maan työ­maan vie­res­sä. Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajak­si. Työ­maa­tur­val­li­suus onkin yksi AHS Cont­ro­lin tomin­nan kär­jis­tä. He ovat toteut­ta­neet samal­la taval­la myös mui­ta päi­vä­ko­te­ja, esi­mer­kik­si Tur­kuun ja Maskuun.

”Yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa oli kau­hean kiva. Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toi­mi­vat. Eri­tyi­ses­ti ves­soi­hin olem­me olleet tosi tyy­ty­väi­siä jo van­hal­la puo­len. Niis­sä on kivas­ti mie­tit­ty tilaratkaisut.”

Eteis­ten ja ves­so­jen lisäk­si Lind­ber­gis­tä on päi­vä­ko­tien raken­ta­mi­ses­sa oleel­lis­ta ottaa huo­mioon myös mate­ri­aa­li­va­lin­nat. Käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien tuli­si olla sel­lai­sia, että ne on help­po puhdistaa. 

Esi­mer­kik­si lat­tioi­den tulee olla myös kes­tä­viä, sil­lä ne ovat kovas­sa käy­tös­sä. Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka hänes­tä on myös se, että päi­vä­ko­din sisä­ovis­sa on ikku­nat. Isom­pien las­ten voi täl­löin antaa leik­kiä välil­lä keskenään.

”Aikui­nen pys­tyy val­vo­maan leik­ke­jä oven takaa ilman, että tar­vit­see ava­ta ovea ja kes­keyt­tää las­ten leik­ke­jä. Ikku­nat myös tuo­vat luon­non­va­loa tiloi­hin. Se on hyvä juttu.”

Asun­non osto haa­vee­na – mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Asun­non osto haa­vee­na – mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Asun­non osto on mer­kit­tä­vä pää­tös, var­sin­kin kun on etsi­mäs­sä pysy­vää kotia itsel­leen. Haa­vei­let­ko sinä omas­ta asun­nos­ta – vai haluai­sit­ko ken­ties ostaa sijoitusasunnon? 

Kun asun­non osto on har­kin­nas­sa, kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta ja miet­tiä aina­kin seu­raa­via asioita:

  1. Tar­kis­ta ja las­ke bud­jet­ti­si. Mie­ti täs­sä vai­hees­sa, mihin kaik­keen aika­si ja vara­si riit­tä­vät. Haluat­ko olla muka­na jo asun­non suun­ni­te­lu­vai­hees­sa, vai onko sinul­la varaa jäl­ki­kä­teen muut­taa esi­mer­kik­si teh­ty­jä sisustusratkaisuja?
  2. Mie­ti, mit­kä asiat ovat sinul­le ehdot­to­man tär­kei­tä asioi­ta omas­sa asun­nos­sa. Kar­toi­ta tark­kaan odo­tuk­se­si ja tar­pee­si asun­non suh­teen. Mitä toi­vot asui­na­lu­eel­ta? Mitä pal­ve­lui­ta haluat asun­non lähistölle?
  3. Mitä teet aiem­mal­le asun­nol­le­si? Jos sinul­la jo on oma asun­to, kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti sen myyn­ti etu­kä­teen, jos et aio pitää vahaa asun­toa itselläsi. 
  4. Han­ki pan­kis­ta lai­na­lu­paus. Asun­to­lai­naa kan­nat­taa hank­kia pan­kis­ta jo ennen kuin läh­det asun­to­näy­töil­le. Näin saat var­mis­tet­tua, että saat halua­ma­si suu­rui­sen lai­nan. Kun oikea asun­to löy­tyy, pys­tyt teke­mään sii­tä heti tarjouksen. 
  5. Etsi tie­toa. Jos haluat olla muka­na jo asun­non raken­nus­vai­hees­sa, kan­nat­taa etsiä tie­toa raken­teil­la ole­vis­ta asun­nois­ta, jot­ta pää­set mukaan suun­nit­te­luun mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa. 

Asun­non osto AHS Controlilta

”Kun asun­non osto teh­dään AHS Cont­ro­lil­ta, aivan aluk­si mei­dän on hyvä tie­tää, onko tar­koi­tuk­se­si hank­kia sijoi­tusa­sun­to vai asun­to itsel­le­si”, sanoo AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to 

Tämä vai­kut­taa sii­hen, miten asia­kas­ta osa­taan neu­voa asun­non ostos­sa heti alus­sa. Itsel­le han­ki­tus­sa asun­nos­sa pero­soo­nal­li­sil­la raken­nus- ja sisus­tus­rat­kai­suil­la on ihmi­sil­le useim­mi­ten enem­män pai­noar­voa kuin sijoi­tusa­sun­nos­sa. Myös sijain­nil­la on asun­non ostos­sa täl­löin enem­män mer­ki­tys­tä. Mil­lai­sia pal­ve­lu­ja asui­na­lu­een lähis­töl­lä on?

Kun halu­aa ostaa asun­non AHS Cont­ro­lil­ta, asun­non osto ete­nee samoil­la peri­aat­teil­la kuin mui­den­kin kanssa.

”Jos asun­non osta­ja on muka­na jo asun­non suun­nit­te­lu- ja raken­nus­vai­hees­sa, täl­löin tilan­ne on vähän eri­lai­nen. Sil­loin voim­me jutel­la vie­lä muu­tos­tar­peis­ta ja kai­kes­ta muus­ta­kin asun­non raken­ta­mi­seen liittyvästä.”

Kan­nat­taa vara­ta asun­to ajoissa

Jos asun­non osta­ja tekee varauk­sen asun­nos­ta jo suun­nit­te­lu- ja ennak­ko­mark­ki­noin­ti­vai­hees­sa, hän voi vie­lä onnis­tua vai­kut­ta­maan sisus­tus- ja rakennusratkaisuihinkin. 

”Kaup­pa­kir­jat kir­joi­te­taan kui­ten­kin vas­ta, kun han­ke on läh­te­nyt liik­keel­le. Mikä­li on mah­dol­lis­ta, raken­nus­vai­hees­sa käym­me asiak­kaan kans­sa työ­maal­la tutus­tu­mas­sa työn­teon laa­tuun ja tasoon.”

Jos asun­non osto teh­dään sii­nä vai­hees­sa, kun asun­to on val­mis, asun­toon on vai­keam­pi teh­dä muutoksia. 

”Muu­tos­mah­dol­li­suuk­sia on vähän enää sii­nä vai­hees­sa, mut­ta jos joku halu­aa lisä­hin­nas­ta nii­tä teh­dä, niin me kyl­lä teem­me nii­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.”

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

Arvo­kas van­huus muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä palvelukodissa

”Pal­ve­lu­ko­din perus­ta­mi­nen läh­ti pit­kä­ai­kai­ses­ta unel­mas­ta teh­dä van­hus­työ­tä arvo­jem­me mukai­ses­ti. Haluam­me mah­dol­lis­taa muis­ti­sai­raal­le lähim­mäi­sel­le arvok­kaan van­huu­den,” ker­to­vat yrit­tä­jät Mar­jo Mäy­rä ja Jari Aho­la

Yrit­tä­jil­lä on yhteen­sä yli 50 vuo­den vank­ka koke­mus van­hus- ja kun­tou­tus­työs­tä sekä pal­ve­lua­su­mi­ses­ta. Pit­kä työ­ko­ke­mus antoi var­muut­ta perus­taa yhtei­nen yritys.

Kotoi­sin Oy perus­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2019. Kesä ja syk­sy 2019 kului­vat pal­ve­lu­ko­din suun­nit­te­lu­töis­sä yhdes­sä raken­ta­jien kanssa. 

Eri­lais­ten suun­ni­tel­mien ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin lopul­ta sii­hen, että AHS Cont­rol Oy raken­si tilat. Raken­nut­ta­ja­na toi­mi Hoi­va­ti­lat Oyj, joka jäi omis­ta­maan tilat. He vuo­kraa­vat tilo­ja Kotoi­sin Oy:lle.  

Vuo­den 2021 alus­sa val­mis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ti sijait­see Lin­na­kan­kaal­la Kem­pe­lees­sä. Se on 18 paik­kai­nen yksik­kö, joka tar­jo­aa laa­dul­taan paras­ta tehos­tet­tua asu­mis­pal­ve­lua. Pal­ve­lua tar­jo­taan pää­asias­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät enää sel­viy­dy omas­sa kodissaan. 

Tilat suun­ni­tel­tiin yhteistyössä

Kotoi­sin Oy:n muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä kodis­sa on muun muas­sa sel­keä ympä­ris­tö, väl­jät kul­ku­väy­lät, hyvin hah­mot­tu­vat tilat ja riit­tä­väs­ti luon­non­va­loa. Kuvia tilois­ta pää­see kat­so­maan hei­dän net­ti­si­vuil­taan.

Pale­ve­lu­ko­din tilat on suun­ni­tel­tu vuo­kra­lais­ten toi­vei­den poh­jal­ta asuk­kai­den tar­peet huo­mioi­den. Tilo­jen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin heti, kun yri­tys oli perustettu. 

Se on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa.” – Mar­jo Mäyrä

”Jon­kun ver­ran jou­duim­me tin­ki­mään niis­tä neliöis­tä, mitä oli­sim­me tiloi­hin halun­neet, mut­ta koko­nai­suu­te­na kaik­ki on toteu­tet­tu mei­dän toi­vei­dem­me poh­jal­ta”, Aho­la kertoo. 

Mäy­rä ja Aho­la ovat tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön niin AHS Cont­ro­lin kuin Hoi­va­ti­lo­jen kanssa. 

”Asiat on aina pys­ty­nyt neu­vot­te­le­maan ja sopi­maan hyvin. Se myös on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa”, Mäy­rä sanoo.

Yhteis­työl­le mah­dol­li­ses­ti jat­koa tulevaisuudessa

Lin­na­kan­kaan Pal­ve­lu­ko­ti on toi­mi­nut uusis­sa tilois­saan nyt kol­me kuu­kaut­ta. Aho­la ja Mäy­rä sano­vat suo­sit­te­le­van­sa mie­lel­lään muil­le­kin yhteis­työ­tä AHS Cont­ro­lin kanssa.

”Pik­ku vii­laa­mis­ta on jos­sain pai­kois­sa ollut, mut­ta koko­nai­suut­ta tar­kas­tel­les­sa kaik­ki toi­mii hyvin. AHS Cont­ro­lia voi hyväl­lä syyl­lä kehua myös sii­tä, että raken­nusai­ka­na työ­maa oli aina siis­ti. Kaik­ki ete­ni jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja sujui hyväs­sä yhteistyössä.”

Jos Kotoi­sin näkee tule­vai­suu­des­sa tar­peel­li­sek­si laa­jen­taa toi­min­taa ja saa­da käyt­töön­sä lisää hoi­va­ti­lo­ja, yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa saa mah­dol­li­ses­ti jatkoa. 

”Mei­dän puo­les­tam­me AHS Cont­rol voi­si sil­loin mie­lel­lään toi­mia raken­ta­ja­na. Nyt olem­me aske­leen vii­saam­pia, joten tie­däm­me entis­tä parem­min kehit­tä­mis­koh­teet mah­dol­li­siin seu­raa­viin toimitiloihin.”

Uudis­koh­teet ja vapaat asun­not – sijain­ti rat­kai­see paljon

Uudis­koh­teet ja vapaat asun­not – sijain­ti rat­kai­see paljon

Miten löy­tää vapaat asun­not ja uudis­koh­teet mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa? Haa­vei­let­ko sinä omas­ta kodis­ta tai sijoi­tusa­sun­nos­ta? Haluai­sit­ko hank­kia asun­non AHS Cont­ro­lin kaut­ta? Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me uusis­ta asun­nois­tam­me ja sii­tä, mihin kaik­keen voi oman asun­non raken­ta­mi­ses­sa vaikuttaa.

Kuka voi ostaa AHS Cont­ro­lin raken­ta­mia asuntoja?

Kuka vain voi ostaa asun­to­ja AHS Con­to­lil­ta. Ilmoi­ta yhteys­tie­to­si meil­le, jos uudis­koh­teet kiin­nos­ta­vat sinua ja haluat saa­da etu­kä­teen tie­toa, mitä koh­tei­ta on tulos­sa mark­ki­noil­le mil­loin­kin. Voim­me täl­löin lähet­tää vies­tiä ja tie­toa sinul­le aina, kun meil­lä on tie­to uusis­ta rakennushankkeista. 

Olem­me saa­neet asiak­kail­tam­me palau­tet­ta, että kos­kaan aikai­sem­min ei ole otet­tu niin hyvin huo­mioon asun­non osta­jan omia toiveita.”

Kun haluat tie­tää AHS Cont­ro­lin uudis­koh­teet, voit kysel­lä meil­tä myös ennak­ko­mark­ki­noin­nis­sa ole­vis­ta koh­teis­ta. Kun sinul­la on hakuses­sa esi­mer­kik­si uudis­koh­teet Oulu, osaam­me neu­voa, mis­tä nii­tä kan­nat­taa mil­loin­kin etsiä. Meneil­lään ole­vat raken­nus­pro­jek­tit ja vapaat asun­not löy­dät muun muas­sa kotisivuiltamme.

Voi­ko asun­non sisus­tus­rat­kai­sui­hin itse vaikuttaa?

”Asun­non sisus­tus­rat­kai­sui­hin voi par­hai­ten vai­kut­taa, kun asun­non varaa riit­tä­vän aikai­sin. Meil­lä on asun­non hin­taan sisäl­ty­vä­nä sisus­tus­vaih­toeh­to­na valit­ta­vis­sa moder­nim­pi sisus­tus­vaih­toeh­to ja perin­tei­sem­pi sisus­tus­vaih­toeh­to”, sanoo AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to

”Olem­me saa­neet asiak­kail­tam­me palau­tet­ta, että kos­kaan aikai­sem­min ei ole otet­tu niin hyvin huo­mioon asun­non osta­jan omia toi­vei­ta. Tämä palau­te ilah­dut­taa ja kan­nus­taa teke­mään yhtä hyvää työ­tä asiak­kai­dem­me hyväk­si tule­vis­sa­kin uudiskohteissa.”

Kun asia­kas halu­aa teh­dä itse sisus­tus- tai raken­nus­rat­kai­su­ja enem­män, toi­veis­taan kan­nat­taa ker­toa ajois­sa mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti. Asiak­kaan toi­veet huo­mioi­daan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Kun suun­ni­tel­mat on lyö­ty luk­koon, muu­tok­sia on vai­keam­pi tehdä. 

”Jäl­ki­kä­teen teh­tä­vät muu­tok­set ovat nimit­täin her­käs­ti kal­lii­ta. Jos asia­kas on val­mis sil­ti sat­saa­maan muu­tok­siin, nii­tä pyri­tään toteut­ta­maan raken­nus­lu­pien puitteissa.” 

Löy­tyy­kö AHS Cont­ro­lin uudis­koh­teet muualta?

Löy­dät uudis­koh­teet ja vapaat asun­not omil­ta sivuil­tam­me. Myym­me raken­ta­miam­me asun­to­ja myös eri välit­tä­jien kaut­ta. Asun­to­jam­me on myyn­nis­sä eri por­taa­leis­sa, esi­mer­kik­si Etuo­ves­sa ja Oiko­ties­sä

”Olem­me lait­ta­neet uudis­koh­teet ja vapaat asun­not myyn­tiin näil­le välit­tä­jil­le, sil­lä ne ovat ohit­ta­neet suo­sios­sa monet muut väy­lät. Koke­muk­sem­me mukaan asun­non ostos­ta haa­vei­le­vat ihmi­set mene­vät suo­raan näi­hin por­taa­lei­hin”, Oja­leh­to sanoo.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut tavas­tam­me raken­taa asun­to­ja? Haluai­sit­ko ostaa asun­non meil­tä? Tutus­tu AHS Cont­ro­lin uudis­koh­tei­siin ja ota yhteyt­tä myyn­tiin. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja hank­ki­maan itsel­le­si unel­mie­si koti tai sijoitusasunto!