AHS Cont­ro­lin tari­na – vel­jes­ten yhteis­tä yritysvoimaa

AHS Cont­ro­lin tari­na – vel­jes­ten yhteis­tä yritysvoimaa

On kesä, 90-luvun alku­puo­li ja aurin­ko pais­taa. Maa­ti­lan pihal­la Limin­gas­sa vii­let­tää kak­si pik­ku­poi­kaa työn tou­hus­sa. Vel­jes­ten yhteis­työs­sä on teke­mi­sen mei­nin­ki. Pojat ovat Aho­lan nuo­ret vel­jek­set, Samp­pa ja Han­nes. Samp­pa on 11-vuo­tias ja tekee jo vähän isom­man pojan hom­mia. Han­nes, 6-vuot­ta, ottaa mal­lia ja tekee peräs­sä yhtä hyväl­lä asenteella. 

”Maa­ti­la on sel­lai­nen ympä­ris­tö, että siel­lä ale­taan jo nuo­re­na teke­mään töi­tä ja otta­maan vas­tuu­ta. Koko nuo­ruu­den olem­me Sam­pan kans­sa tou­hun­neet yhdes­sä”, sanoo Han­nes Aho­la, joka on vel­jen­sä kans­sa astu­nut sit­tem­min pik­ku­po­jan ken­gis­tä vähän isom­piin saappaisiin. 

Vel­jek­set siir­tyi­vät maa­ti­lan töis­tä jo tei­ni­poi­ki­na palk­ka­töi­hin raken­nuk­sil­le pys­tyt­tä­mään talo­ja. Myös siel­lä töi­tä teh­tiin rin­na­tus­ten. Työn­teon ohes­sa he ovat hank­ki­neet alal­ta myös kou­lu­tuk­set itsel­leen. Samp­pa Aho­la on raken­nusin­si­nöö­ri ja Han­nes LVI-insinööri. 

Yhtei­nen yri­tys – AHS Control

Vuon­na 2014 vel­jek­set perus­ti­vat yhtei­sen yri­tyk­sen, AHS Cont­ro­lin. Sen pal­ve­lu­ja ovat eri­lais­ten tilo­jen raken­ta­mi­nen ura­kal­la ja oma­pe­rus­tei­ses­ti. Täl­lai­sia tilo­ja ovat asun­not, lii­ke­ti­lat ja hoi­va­ra­ken­nuk­set, nyky­ään myös koulut.

Yri­tyk­sen motok­si tuli ”asia­kas­läh­töis­tä ammat­ti­ra­ken­ta­mis­ta”. Se tar­koit­taa sitä, että yri­tyk­sen työn­te­ki­jät ovat alan­sa oikei­ta ammat­ti­lai­sia. He ovat käy­neet tar­vit­ta­vat kou­lut teh­tä­viin­sä, ja heil­lä on myös kat­ta­vas­ti työkokemusta. 

”Työn­te­ki­jöi­dem­me koke­mus ja osaa­mi­nen tuo­daan sit­ten asiak­kai­den hyö­dyk­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Saam­me sen ansios­ta hank­keet teh­tyä aina laa­duk­kaas­ti”, Han­nes sanoo. 

Vel­jes­ten luon­tais­ta intoa yrittäjyyteen

”Kipi­nä oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen läh­ti oikeas­taan sii­tä, että halusim­me hal­li­ta koko­nai­suuk­sia ja pääs­tä kun­nol­la nii­hin itse vai­kut­ta­maan. Halusim­me läh­teä kokei­le­maan sii­piäm­me. Kun saa itse luo­da oman työym­pä­ris­tön, se on hie­noa”, Han­nes sanoo.

Yhteis­tä yri­tys­tä on ollut hyvä raken­taa, sil­lä vel­jes­ten välil­lä on avoin kes­kus­te­lu­yh­teys ja kes­ki­näi­nen luot­ta­mus. He ovat poh­jim­mil­taan saman­luon­tei­sia, ja heil­lä on sama arvomaailma.

”Han­nes on luo­tet­ta­va, var­maan vähän suo­ra­vii­vai­sem­pi kuin minä. Hän on sel­lai­nen, että nega­tii­vi­sia yllä­tyk­siä hänel­tä ei tar­vit­se odot­taa. Saman­lai­nen huu­mo­rin­ta­ju yhdis­tää mei­tä”, Samp­pa kuvailee. 

”Samp­pa taas on rau­hal­li­nen ja tulee kaik­kien kans­sa toi­meen. Hänel­lä on kyky koh­da­ta ihmi­set hyvin, vaik­ka oli­si mil­lai­nen tilan­ne. Hän on myös tun­nol­li­nen. Iso lin­ja yrit­tä­mi­ses­sä meil­lä on yhte­näi­nen”, Han­nes jatkaa.

Koke­mus on tuo­nut luottamusta

Kun AHS Cont­rol oli perus­tet­tu, Aho­lat aloit­ti­vat työt heti isoil­la hank­keil­la. Se oli mah­dol­lis­ta, sil­lä ennen yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta molem­mil­la vel­jek­sis­tä oli ker­ty­nyt run­saas­ti työ­ko­ke­mus­ta ja näke­mys­tä. Heil­lä oli ehti­nyt syn­tyä jo hyvät ver­kos­tot rakennusalalla. 

”Yri­tys­toi­min­nan alus­sa hoi­dim­me työ­maa­ko­pis­ta itse kai­ken, mitä tar­vit­si. Lii­vit pääl­lä olim­me työ­maal­la työn tou­hus­sa. Vas­ta vuo­den pääs­tä palk­ka­sim­me ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän. Kol­man­te­na vuon­na meil­lä oli kui­ten­kin jo monen mil­joo­nan hank­kei­ta vas­tuul­lam­me”, Samp­pa kertoo.

Nyky­ään AHS Cont­ro­lil­la on työn­te­ki­jöi­tä vähän vajaa 30. Yri­tyk­sen rin­nal­le on perus­tet­tu tytä­ryh­tiö AHS Tek­niik­ka, joka vas­taa muun muas­sa LVI-tek­nii­kas­ta. Samp­pa on AHS Cont­ro­lil­la toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja Han­nes tek­ni­se­nä johtajana.

”Mei­hin on luo­tet­tu heti yri­tys­toi­min­nan alus­ta asti. Se on ollut muka­vaa. Koen, että on iso luot­ta­muk­sen osoi­tus, kun joku antaa sal­kun kou­raan, että tuos­sa on rahaa, teh­kää hoi­va­ko­ti”, Samp­pa sanoo.

Vel­jek­sil­lä on ollut itse­luot­ta­mus­ta ja tar­vit­ta­vaa koke­mus­ta ottaa vas­taan anne­tut teh­tä­vät. Jot­ta vas­tuu isois­ta­kaan hank­keis­ta ei pai­nai­si lii­kaa, he suh­tau­tu­vat työ­teh­tä­viin niin, että mikään työ ei ole teke­mis­tä kummempaa. 

”Kun hoi­taa pie­tee­til­lä asiat nip­puun, niin kyl­lä kaik­ki hank­keet aina val­mis­tu­vat. Olem­me Han­nek­sen kans­sa niin pal­jon tou­hun­neet yhdes­sä kai­ken­lais­ta, että meil­lä oli syn­ty­nyt vah­va toi­min­nan tapa. On help­po vie­dä hom­mia yhdes­sä eteen­päin”, Samp­pa sanoo.

Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti ja muut urak­ka­muo­dot – Valit­se omasi!

Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti ja muut urak­ka­muo­dot – Valit­se omasi!

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti? Mitä tar­koit­taa ura­koin­ti­pal­ve­lu ja KVR-urak­ka – entä pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lu? Onko eri urak­ka­muo­to­jen erot­te­lu sinul­le las­ten leik­kiä, vai menee­kö ne kaik­ki kes­ke­nään suloi­ses­ti sekaisin? 

Tar­kas­te­lem­me täs­sä artik­ke­lis­sa lyhyes­ti kes­kei­siä urak­ka­muo­to­ja, jot­ta nii­den erot­te­luun löy­tyi­si tar­vit­ta­via kei­no­ja. Pää­asias­sa huo­mion koh­tee­na on tavoi­te­hin­tai­nen prjo­ke­tin­joh­tou­ra­koin­ti, sil­lä se on eri­tyis­osaa­mi­sa­laam­me. Se on urak­ka­muo­to, johon haluam­me raken­nusa­laa viedä. 

On kui­ten­kin monia tapo­ja hoi­taa raken­nus­han­ke. Hank­keen onnis­tu­mi­seen vai­kut­taa se, mil­lai­nen toteu­tus­muo­to pro­jek­til­le vali­taan. Oikea toteu­tus­ta­pa tukee opti­maa­li­ses­ti hank­keel­le ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. Urak­ka­muo­to mää­rit­te­lee ne ehdot, joi­den mukai­ses­ti ura­koit­si­jan kans­sa toimitaan. 

Miten erot­taa eri urakkamuodot?

Raken­nus­hank­kei­den toteu­tus­muo­dot poik­kea­vat eni­ten toi­sis­taan sii­nä, miten pal­jon hank­keen eri osa­puo­let osal­lis­tu­vat pää­tök­sen­te­koon. Myös sii­nä on ero­ja, miten läpi­nä­ky­väs­ti hank­kees­sa toimitaan. 

Allians­si­mal­lis­sa pro­jek­tin eri osa­puo­let sol­mi­vat sopi­muk­sen, jos­sa sovi­taan yhtei­ses­tä ris­kien ja hyö­ty­jen jaka­mi­ses­ta. KVR-ura­kas­sa puo­les­taan ura­koit­si­ja hoi­taa tilo­jen raken­ta­mi­sen ja suun­nit­te­lun, ja vas­taa hank­kees­ta. Sii­nä raken­nut­ta­ja on sopi­mus­suh­tees­sa vain KVR-ura­koit­si­jaan, ja muut toi­mi­jat teke­vät työn­sä ura­koit­si­jan alaisuudessa. 

Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti sopii hyvin hank­kei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri osa­puol­ten välis­tä läheis­tä yhteis­työ­tä sekä ratkaisukeskeisyyttä.

Kun AHS Cont­rol aloit­ti toi­min­tan­sa, toteu­tim­me raken­nus­hank­keet pää­asias­sa pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lu­na. Se on raken­nut­ta­mi­sen pal­ve­lu, jos­sa toi­mim­me kon­sult­ti­na raken­nus­hank­kees­sa koko pro­jek­tin ajan. Autoim­me asia­kas­ta valit­se­maan sopi­vat suun­nit­te­li­jat, teim­me han­kin­nat ja joh­dim­me suun­nit­te­lun ohjaus­ta. Pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lus­sa vas­ta­sim­me lisäk­si työ­maan työn­joh­dos­ta ja val­voim­me toteutusta. 

Ajan myö­tä ja koke­muk­sen kart­tues­sa tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on kui­ten­kin ene­ne­väs­sä mää­rin tul­lut tavak­sem­me hoi­taa raken­nus­han­ke. Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti sopii hyvin hank­kei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri osa­puol­ten välis­tä läheis­tä yhteis­työ­tä sekä rat­kai­su­kes­kei­syyt­tä. Hyväk­si koet­tu­ja kau­pal­li­sia mal­le­ja pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­nis­sa on tavoi­te­bud­je­til­la toteu­te­tun las­ku­työn lisäk­si tavoi­te- ja kat­to­hin­tai­nen malli. 

Mei­dän tapam­me hoi­taa projektinjohtourakointi

Vaik­ka eri urak­ka­muo­to­jen erot eivät oli­si kirk­kaa­na mie­les­sä, ei kan­na­ta huo­les­tua. Kun aloi­tam­me raken­nusu­ra­kan, kat­som­me alus­sa asiak­kaan kans­sa yhdes­sä, mikä urak­ka­muo­to on kenel­le­kin sopi­va. Urak­ka­muo­don valin­ta teh­dään tapaus­koh­tai­ses­ti asiak­kaan toi­vei­den mukaan. 

Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on kui­ten­kin urak­ka­muo­to, jota suo­sit­te­lem­me mie­lel­läm­me. Olem­me toteut­ta­neet täl­lä urak­ka­muo­dol­la jo usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tien. Myös asiak­kaam­me ovat olleet tyy­ty­väi­siä töi­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen täl­lä tavoin, sil­lä se on jous­ta­va ja asia­kas­läh­töi­nen tapa toteut­taa rakennusurakka. 

Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on hyvä muun muas­sa sik­si, että se mah­dol­lis­taa han­ke­suun­nit­te­lun ja raken­nusu­ra­kan aikai­set sääs­töt. Olem­me asiak­kai­dem­me kans­sa koke­neet tämän käy­tän­nön työs­sä ja töi­den toteu­tuk­ses­sa var­sin hyväk­si tavak­si hoi­taa työt ja saa­da aikaan paras mah­dol­li­nen lopputulos. 

Talo­tek­niik­ka on vain insi­nöö­rien jut­tu­ja – vai onko sittenkään?

Talo­tek­niik­ka on vain insi­nöö­rien jut­tu­ja – vai onko sittenkään?

Mitä tar­koit­taa talo­tek­niik­ka? Mihin kaik­keen se kiin­teis­tö­jen raken­ta­mi­ses­sa liit­tyy? Kenen elä­mään talo­tek­nii­kan rat­kai­sut vai­kut­ta­vat? Voi­ko talo­tek­nii­kan avul­la tuo­da raken­nuk­seen ihmi­siä arjes­sa pal­ve­le­via ratkaisuja? 

Talo­tek­nii­kan rat­kai­suil­la vai­ku­te­taan muun muas­sa kiin­teis­tön ener­gia­te­hok­kuu­teen – ja pal­jon muu­hun­kin. Valit­tu talo­tek­niik­ka vai­kut­taa suo­raan sii­hen, miten tur­val­li­nen, ter­veel­li­nen ja toi­mi­va kiin­teis­tö on. Talo­tek­niik­ka ja sii­hen liit­ty­vät valin­nat ovat siis todel­la tär­kei­tä raken­nuk­sil­le ja niis­sä toi­mi­mi­sel­le. Jokai­sen kan­nat­taa tie­tää sii­tä aina­kin perusasiat. 

Mitä talo­tek­niik­ka sit­ten käy­tän­nös­sä on? Se on kiin­teis­tön jär­jes­tel­mien, lait­tei­den ja tek­nis­ten pal­ve­lui­den yhtei­nen yleis­ni­mi­tys. Se on ter­veel­li­sen ja toi­mi­van työ- ja asui­nym­pä­ris­tön suun­nit­te­lua ja raken­ta­mis­ta nyky­ai­kai­sen tek­no­lo­gian avul­la. Talo­tek­nii­kal­la tar­koi­te­taan useim­mi­ten LVI-jär­jes­tel­miä, eli läm­mi­tys-, vesi­joh­to- ja ilmastointitekniikkaa. 

Talo­tek­niik­ka vali­taan tapauskohtaisesti 

AHS Cont­ro­lin tek­ni­nen joh­ta­ja Han­nes Aho­la ker­too, että talo­tek­niik­ka mie­ti­tään ja rää­tä­löi­dään jokai­seen raken­net­ta­vaan koh­tee­seen tapaus­koh­tai­ses­ti. Kun­kin kiin­teis­tön talo­tek­niik­kaan vai­kut­taa muun muas­sa se, mikä on halut­tu ener­gia­te­hok­kuus kiinteistössä. 

”Myös kiin­teis­tön käyt­tö­as­teel­la on vai­ku­tus­ta valit­ta­vaan talo­tek­niik­kaan. Omal­ta osal­taan myös raken­nus­mää­räyk­set aset­ta­vat tiet­ty­jä vaa­ti­muk­sia kiin­teis­tö­jen sisä­ti­loil­le. Ne ohjaa­vat käyt­tä­mään raken­ta­mi­ses­sa tiet­ty­jä ratkaisuja.”

Auto­maa­tion avul­la sisä­olo­suh­teet pide­tään halut­tu­na mah­dol­li­sim­man energiatehokkaasti.”

Kiin­teis­tö­tek­niik­ka tar­koit­taa vas­taa­via asioi­ta kuin talo­tek­niik­ka. Sii­hen liit­tyy kes­kei­ses­ti myös auto­maa­tio. Se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että asiat tapah­tu­vat kiin­teis­tös­sä auto­maat­ti­ses­ti, esi­mer­kik­si läm­pö­ti­la sää­tyy itsestään.

”Kun tilaan asen­ne­taan esi­mer­kik­si ter­mos­taat­ti, niin auto­maa­tio pitää huo­len, että läm­pö­ti­la pysyy sisäl­lä aina tiet­ty­nä, vaik­ka ulko­läm­pö­ti­la vaih­te­li­si. Auto­maa­tion avul­la sisä­olo­suh­teet pide­tään halut­tu­na mah­dol­li­sim­man energiatehokkaasti.”

Eri­lai­sia jär­jes­tel­miä talotekniikassa

Talo­tek­niik­ka tuot­taa eri tilois­sa ja kiin­teis­töis­sä tapah­tu­vil­le toi­min­noil­le sopi­vat olo­suh­teet. Sitä on esi­mer­kik­si veden, läm­mön, ilman, ener­gian ja valon välit­tä­mi­nen. Myös tur­val­li­suus ja liik­ku­mis­pal­ve­lut kuu­lu­vat näi­hin. Täs­tä tek­nii­kas­ta kes­kei­sen osan muo­dos­ta­vat säh­kö- ja LVI-tek­niik­ka. Jääh­dy­tys-, tele-, data-, kulun­val­von­ta- ja palon­tor­jun­ta­jär­jes­tel­mät lue­taan myös talotekniikkaan.

Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään kuu­luu läm­mön tuo­tan­to, jake­lu ja siir­to. Vesi­joh­to­jär­jes­tel­mä huo­leh­tii talous­ve­des­tä. Vie­mä­ri­jär­jes­tel­mä puo­les­taan koko­aa ja siir­tää jäte­ve­det, sade­ve­det ja maa­pe­rän kui­va­tus­ve­det. Ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mä huo­leh­tii tilo­jen sisäil­man vaih­ta­mi­ses­ta, jos raken­nuk­ses­sa ei ole ilmas­toin­tia. Jos ilmas­toin­ti on, ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mä huo­leh­tii sisäil­man läm­mit­tä­mi­ses­tä, jääh­dyt­tä­mi­ses­tä, puh­dis­ta­mi­ses­ta, kos­tut­ta­mi­ses­ta sekä ilman liikkeistä. 

”Talo­tek­niik­ka vai­kut­taa suo­raan asu­mi­seen. Yksi esi­merk­ki täs­tä on se, kun raken­sim­me ker­ros­ta­lon Limin­kaan. Valit­sim­me sii­hen läm­mi­tys­muo­dok­si maa­läm­mön. Kun tämä inves­toin­ti jae­taan useal­le asun­nol­le, se on kan­nat­ta­vaa. Hyö­ty tulee sii­nä, että talos­sa asu­mi­nen on hal­paa, vaik­ka valin­ta näkyy­kin vähän asun­non hin­nas­sa. Tämän lisäk­si teh­ty valin­ta on myös ympä­ris­tö­te­ko”, Han­nes Aho­la sanoo.

Ener­gia­te­hok­kuus huo­mion kes­kiös­sä – hyvät rat­kai­sut raken­ta­mi­ses­sa sääs­tä­vät luontoa

Ener­gia­te­hok­kuus huo­mion kes­kiös­sä – hyvät rat­kai­sut raken­ta­mi­ses­sa sääs­tä­vät luontoa

Tilo­jen ja kiin­teis­tö­jen ener­gia­te­hok­kuus – mitä se tar­koit­taa? Mitä tulee huo­mioi­da, kun halu­aa raken­taa ener­gi­aa sääs­täen? Mik­si raken­ta­mi­ses­sa yli­pää­tään kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta energiatehokkuuteen?

Ener­gia­te­hok­kuut­ta tuke­vat rat­kai­sut raken­ta­mi­ses­sa ovat kan­nat­ta­via inves­toin­te­ja. Ne paran­ta­vat kiin­teis­tön käyt­tö­mu­ka­vuut­ta sekä vähen­tä­vät käyt­tö­ku­lu­ja ja pääs­tö­jä. Näin ollen kiin­teis­tön arvo ja tuot­toas­te kas­va­vat, sil­lä ener­gi­aa sääs­tä­vät inves­toin­nit las­ke­vat käyt­tö­ku­lu­ja ja kor­jaus­vel­kaa. Mil­lai­sil­la valin­noil­la ener­gia­te­hok­kuus tulee sit­ten huomioitua?

Ener­gia­te­hok­kuus eli ener­gian­sääs­tö on sitä, että ener­gian käy­tön tehok­kuut­ta paran­ne­taan niin, että ener­gian omi­nais­ku­lu­tus vähe­nee. AHS Cont­ro­lin tek­ni­nen joh­ta­ja Han­nes Aho­lan mukaan ener­gia­te­hok­kuu­teen vai­kut­ta­vat ensi­si­jai­ses­ti teh­dyt LVI-rat­kai­sut, kiin­teis­tön raken­teet ja käy­tet­tä­vät säh­kö­lait­teet. Sii­hen vai­kut­taa myös se, miten ja mihin tilo­ja käytetään. 

”Voi olla esi­mer­kik­si huip­pu­hie­not jär­jes­tel­mät ja talon raken­teet, mut­ta jos joku pitää koko ajan ulko-ovea auki, niin hie­nois­ta lait­teis­ta ja raken­teis­ta ei ole vas­taa­vaa hyötyä.”

Ener­gia­te­hok­kuus ja sen kes­kei­sim­mät vaikuttimet

Aho­la sanoo, että ilman­vaih­dol­la on tär­keä mer­ki­tys, kun ener­gia­te­hok­kuus on raken­ta­mi­ses­sa tar­kas­te­lun koh­tee­na. Ilman­vaih­to on suu­ri ener­gia­syöp­pö. Sik­si on tär­ke­ää, että kiin­teis­tös­sä on hyväl­lä läm­mön tal­tee­no­tol­la varus­tet­tu IV-kone.

”Kiin­teis­tön raken­teet ja läm­mön tuo­tan­to­ta­pa ovat seu­raa­via asioi­ta, mil­lä on mer­ki­tys­tä, kun ener­gia­te­hok­kuus huo­mioi­daan raken­ta­mi­ses­sa. Miten läm­pö tuo­te­taan kiin­teis­töön? Halu­taan­ko käyt­tää maa­läm­pöä vai kaukolämpöä?”

Koti­ta­louk­sien ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta kuluu noin puo­let läm­mi­tyk­seen. Läm­mi­ty­se­ner­gian kulu­tus jakau­tuu kol­meen osaan: raken­nuk­sen ilman­vaih­to, joh­tu­mis­hä­viöt sekä käyt­tö­ve­den läm­mi­tys. Valais­tuk­sen osuus kodin säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta oli vuo­sien 1993–2006 las­ku­jen mukaan noin 20 prosenttia. 

On arvioi­tu, että suo­ma­lai­ses­ta läm­mi­tys­jär­jes­tel­mäs­tä jopa kol­me nel­jäs­osaa on sää­det­ty puut­teel­li­ses­ti. Näin ollen ener­gian­ku­lu­tus­ta voi­daan vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti pel­käs­tään läm­mi­tys­jär­jes­tel­män parem­mal­la säädöllä. 

Ener­gian­sääs­tö, luon­to ja tulevaisuus

Kun ener­gia­te­hok­kuus huo­mioi­daan raken­ta­mi­ses­sa, mitä mer­ki­tys­tä sil­lä on ympä­ris­töl­le? Tavoit­tee­na ener­gian sääs­tä­mi­ses­sä on ennen muu­ta maa­pal­lon uusiu­tu­mat­to­mien ener­gia­va­ro­jen sääs­tä­mi­nen. Halu­taan tur­va­ta ener­gian riit­tä­vyys tulevaisuudessakin. 

Kun ener­gian kulu­tus­ta onnis­tu­taan vähen­tä­mään, myös ener­gia­kus­tan­nuk­set vähe­ne­vät, samoin kas­vi­huo­ne­pääs­töt. Ener­gia­te­hok­kuu­den tavoit­tee­na on vähen­tää myös mui­ta ympä­ris­tö­hait­to­ja sekä terveyshaittoja. 

Meil­lä on pit­kä koke­mus monen­lais­ten kiin­teis­tö­jen rakentamisesta. 

Meil­lä AHS Cont­ro­lil­la on ener­gia­te­hok­kuus­hank­keis­sa töis­sä alan ammat­ti­lai­set, jot­ka hal­lit­se­vat ener­gia­suun­nit­te­lun ja tun­te­vat uusim­mat ja par­haim­mat ener­gia­rat­kai­sut. Meil­lä on pit­kä koke­mus monen­lais­ten kiin­teis­tö­jen raken­ta­mi­ses­ta. Osaam­me siis hah­mot­taa koko­nai­suu­den ja löy­tää kes­kei­sim­mät asiat, jot­ta ener­gia­te­hok­kuus tulee huo­mioi­tua rakentamisessa.

Kat­som­me jokais­ta raken­nus­han­ket­ta tapaus­koh­tai­ses­ti. Haem­me aina kun­kin asiak­kaan kan­nal­ta kan­nat­ta­vim­man ja par­haim­man rat­kai­sun. Aho­la ker­too, että raken­net­ta­viin kiin­teis­töi­hin teh­dään aina energialaskelma.

”Teem­me aika mones­ti asiak­kaal­lem­me myös ener­gian­käyt­tö­ver­tai­lun hel­pot­ta­maan teh­tä­viä valin­to­ja raken­nus­rat­kai­suis­sa. Asiak­kail­lem­me ener­gia­te­hok­kuus on mer­kit­tä­vä asia raken­ta­mi­ses­sa. He halua­vat, että raken­ta­mi­ses­sa pyri­tään sääs­tä­mään luontoa.”

Toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi – Teh­dään yhdes­sä unel­mis­ta totta!

Toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi – Teh­dään yhdes­sä unel­mis­ta totta!

Haluai­sit­ko tie­tää, miten raken­nus­pro­jek­ti ete­nee, kun koh­tee­na on toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi? Oli raken­ta­mi­sen koh­tee­na sit­ten asun­not, hoi­va­ti­lat tai toi­mi­ti­lat, pro­jek­ti ete­nee perus­pe­ri­aat­teil­taan samal­la taval­la. Käy­tän­nön toteu­tus sovi­taan asiak­kaan kans­sa yhdes­sä heti alus­sa ja tilan­tei­ta tar­kas­tel­laan pro­jek­tin ede­tes­sä kai­ken aikaa. 

Miten onnis­tu­nut han­ke etenee?

Mei­dän mie­les­täm­me onnis­tu­nut han­ke ete­nee perus­pe­ri­aat­teil­taan aina tie­tyil­lä aske­lil­la. Kun raken­nus­pro­jek­ti on alka­mas­sa, mää­rit­te­lem­me asiak­kaan tar­peet sel­keäk­si tavoit­teek­sem­me. Tar­kas­te­lem­me ja kar­toi­tam­me heti alkuun sen, mikä on tilo­jen käyt­tö­tar­koi­tus, laa­tu­ta­so sekä ajal­li­set ja talou­del­li­set resurssit. 

Kun asiak­kaan tar­peet on kar­toi­tet­tu, toteu­te­taan suun­nit­te­lu­noh­jaus. Kun yri­tys halu­aa raken­taa esi­mer­kik­si toi­mi­ti­lat, otam­me yhdes­sä sel­vää, mil­lai­nen bud­jet­ti heil­lä on käy­tös­sä. Täs­sä koh­taa var­mis­tam­me siis raken­nus­pro­jek­tin tek­ni­sen laa­dun, talou­del­li­suu­den, toteut­ta­mis­kel­poi­suu­den ja oikea-aikaisuuden. 

Seu­raa­vak­si teem­me toteu­tuk­sen suun­nit­te­lun. Sel­vi­täm­me muun muas­sa, miten pian toi­mi­ti­lat pitää saa­da käyt­töön? Mää­rit­te­lem­me täs­sä koh­taa raken­nus­pro­jek­tin aika­tau­lut, han­kin­ta­so­pi­muk­set sekä teem­me tur­val­li­sen ja laa­duk­kaan työsuunnittelun. 

Raken­nusu­rak­ka ete­nee seu­raa­vak­si työmaalla

Kun raken­nus­pro­jek­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, teem­me toteu­tuk­sen ohjauk­sen. Var­mis­tam­me siis, että työn­joh­to ja työn­te­ki­jät ovat ammat­ti­tai­toi­sia. Tar­kis­tam­me myös, että työ­maa­toi­min­ta on toteu­tus­suun­ni­tel­mien mukais­ta, laa­du­kas­ta ja turvallista. 

Saam­me usein palau­tet­ta, että paras todis­tus tai­dois­tam­me on aiem­min raken­ne­tut toi­mi­ti­lat ja asunnot.

Kun toi­mi­ti­lat, asun­not ja hoi­va­ti­lat raken­ne­taan, val­vom­me aina raken­nusu­ra­kan toteu­tus­ta koko hank­keen ajan. Pidäm­me huo­len sii­tä, että suun­ni­tel­mat toteu­tu­vat työ­maal­la ajal­li­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti. Työt teh­dään työ­maal­la ajan­mu­kais­ten mää­räys­ten ja lakien mukaan. 

Kun raken­nus­han­ke on val­mis, teem­me vie­lä tilo­jen tar­kas­tuk­set koe­käyt­töi­neen ja doku­ment­tei­neen ennen kuin ne luo­vu­te­taan käyt­tä­jäl­le. Lopuk­si huo­leh­dim­me vie­lä käyt­töön­o­ton jäl­kei­set teh­tä­vät asiak­kaan kans­sa sovi­tul­la tavalla. 

Toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi – ole yhteydessä!

Saam­me usein palau­tet­ta, että paras todis­tus tai­dois­tam­me on jo aiem­min hyvin raken­ne­tut toi­mi­ti­lat ja asun­not. Ne osoit­ta­vat käy­tän­nös­sä todek­si sen, että toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen on toteu­tet­tu onnis­tu­nees­ti. Tutus­tu refe­rens­sei­him­me, jos haluat pääs­tä itse näke­mään ja totea­maan onnis­tu­nei­ta rakennusprojektejamme. 

Refe­rens­seis­täm­me löy­tyy niin asun­to­ja, hoi­va­ti­lo­ja kuin lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­ja­kin. Asia­kas­ta­ri­nois­ta voi lukea tar­kem­min pro­jek­tien ete­ne­mi­ses­tä, ja mitä miel­tä asiak­kaat ovat olleet työn toteu­tuk­ses­ta. Toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta yksi esi­merk­ki on Koneu­nion Oy, jol­la on toi­mi­ti­lat Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Olem­me raken­ta­neet heil­le toi­mi­ti­lat Kempeleeseen. 

Raken­nam­me toi­mi­ti­lat yleen­sä vas­ta sit­ten, kun vuo­kraa­ja tai osta­ja on tie­dos­sa. Jos siis tar­vit­set­te toi­mi­ti­lat Ouluun, kan­nat­taa olla suo­raan mei­hin yhtey­des­sä. Raken­nam­me mie­lel­läm­me toi­mi­ti­lat Uudel­le­maal­le, Tam­pe­reel­le, Tur­kuun – tai min­ne vain Suo­meen. Yhteys­tie­tom­me löy­dät net­ti­si­vuil­tam­me. Ole yhtey­des­sä, niin voim­me sopia yhdes­sä tar­kem­min, miten pro­jek­ti toteutetaan.