Haluai­sit­ko tie­tää, miten raken­nus­pro­jek­ti ete­nee, kun koh­tee­na on toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi? Oli raken­ta­mi­sen koh­tee­na sit­ten asun­not, hoi­va­ti­lat tai toi­mi­ti­lat, pro­jek­ti ete­nee perus­pe­ri­aat­teil­taan samal­la taval­la. Käy­tän­nön toteu­tus sovi­taan asiak­kaan kans­sa yhdes­sä heti alus­sa ja tilan­tei­ta tar­kas­tel­laan pro­jek­tin ede­tes­sä kai­ken aikaa. 

Miten onnis­tu­nut han­ke etenee?

Mei­dän mie­les­täm­me onnis­tu­nut han­ke ete­nee perus­pe­ri­aat­teil­taan aina tie­tyil­lä aske­lil­la. Kun raken­nus­pro­jek­ti on alka­mas­sa, mää­rit­te­lem­me asiak­kaan tar­peet sel­keäk­si tavoit­teek­sem­me. Tar­kas­te­lem­me ja kar­toi­tam­me heti alkuun sen, mikä on tilo­jen käyt­tö­tar­koi­tus, laa­tu­ta­so sekä ajal­li­set ja talou­del­li­set resurssit. 

Kun asiak­kaan tar­peet on kar­toi­tet­tu, toteu­te­taan suun­nit­te­lu­noh­jaus. Kun yri­tys halu­aa raken­taa esi­mer­kik­si toi­mi­ti­lat, otam­me yhdes­sä sel­vää, mil­lai­nen bud­jet­ti heil­lä on käy­tös­sä. Täs­sä koh­taa var­mis­tam­me siis raken­nus­pro­jek­tin tek­ni­sen laa­dun, talou­del­li­suu­den, toteut­ta­mis­kel­poi­suu­den ja oikea-aikaisuuden. 

Seu­raa­vak­si teem­me toteu­tuk­sen suun­nit­te­lun. Sel­vi­täm­me muun muas­sa, miten pian toi­mi­ti­lat pitää saa­da käyt­töön? Mää­rit­te­lem­me täs­sä koh­taa raken­nus­pro­jek­tin aika­tau­lut, han­kin­ta­so­pi­muk­set sekä teem­me tur­val­li­sen ja laa­duk­kaan työsuunnittelun. 

Raken­nusu­rak­ka ete­nee seu­raa­vak­si työmaalla

Kun raken­nus­pro­jek­ti on läh­te­nyt käyn­tiin, teem­me toteu­tuk­sen ohjauk­sen. Var­mis­tam­me siis, että työn­joh­to ja työn­te­ki­jät ovat ammat­ti­tai­toi­sia. Tar­kis­tam­me myös, että työ­maa­toi­min­ta on toteu­tus­suun­ni­tel­mien mukais­ta, laa­du­kas­ta ja turvallista. 

Saam­me usein palau­tet­ta, että paras todis­tus tai­dois­tam­me on aiem­min raken­ne­tut toi­mi­ti­lat ja asunnot.

Kun toi­mi­ti­lat, asun­not ja hoi­va­ti­lat raken­ne­taan, val­vom­me aina raken­nusu­ra­kan toteu­tus­ta koko hank­keen ajan. Pidäm­me huo­len sii­tä, että suun­ni­tel­mat toteu­tu­vat työ­maal­la ajal­li­ses­ti ja laa­duk­kaas­ti. Työt teh­dään työ­maal­la ajan­mu­kais­ten mää­räys­ten ja lakien mukaan. 

Kun raken­nus­han­ke on val­mis, teem­me vie­lä tilo­jen tar­kas­tuk­set koe­käyt­töi­neen ja doku­ment­tei­neen ennen kuin ne luo­vu­te­taan käyt­tä­jäl­le. Lopuk­si huo­leh­dim­me vie­lä käyt­töön­o­ton jäl­kei­set teh­tä­vät asiak­kaan kans­sa sovi­tul­la tavalla. 

Toi­mi­ti­lat Oulu ja muu Suo­mi – ole yhteydessä!

Saam­me usein palau­tet­ta, että paras todis­tus tai­dois­tam­me on jo aiem­min hyvin raken­ne­tut toi­mi­ti­lat ja asun­not. Ne osoit­ta­vat käy­tän­nös­sä todek­si sen, että toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen on toteu­tet­tu onnis­tu­nees­ti. Tutus­tu refe­rens­sei­him­me, jos haluat pääs­tä itse näke­mään ja totea­maan onnis­tu­nei­ta rakennusprojektejamme. 

Refe­rens­seis­täm­me löy­tyy niin asun­to­ja, hoi­va­ti­lo­ja kuin lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­ja­kin. Asia­kas­ta­ri­nois­ta voi lukea tar­kem­min pro­jek­tien ete­ne­mi­ses­tä, ja mitä miel­tä asiak­kaat ovat olleet työn toteu­tuk­ses­ta. Toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta yksi esi­merk­ki on Koneu­nion Oy, jol­la on toi­mi­ti­lat Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Olem­me raken­ta­neet heil­le toi­mi­ti­lat Kempeleeseen. 

Raken­nam­me toi­mi­ti­lat yleen­sä vas­ta sit­ten, kun vuo­kraa­ja tai osta­ja on tie­dos­sa. Jos siis tar­vit­set­te toi­mi­ti­lat Ouluun, kan­nat­taa olla suo­raan mei­hin yhtey­des­sä. Raken­nam­me mie­lel­läm­me toi­mi­ti­lat Uudel­le­maal­le, Tam­pe­reel­le, Tur­kuun – tai min­ne vain Suo­meen. Yhteys­tie­tom­me löy­dät net­ti­si­vuil­tam­me. Ole yhtey­des­sä, niin voim­me sopia yhdes­sä tar­kem­min, miten pro­jek­ti toteutetaan.