AHS Cont­ro­lin teke­mis­sä toi­mi­ti­lois­sa on sel­keät ja var­ma­toi­mi­set perus­ra­ken­teet. Hei­dän raken­ta­man­sa toi­mi­ti­lat ovat olleet minus­ta loo­gi­sia ja toi­mi­via, ja työn lop­pu­tu­los on hyvin vii­meis­tel­lyn näköinen.”

Näin kuvai­lee AHS Cont­ro­lin työ­tä Koneu­nion Oy:n perus­ta­ja ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Eero Kas­ki. Koe­nu­nion Oy on kone­vuo­kraa­mo, jon­ka toi­min­ta kat­taa koko Suomen. 

Kas­ki ker­too, että Koneu­nio­nis­sa on koko ajan ollut toi­min­nan valt­ti­na nopea pal­ve­lu. Hei­dän asiak­kaan­sa arvos­ta­vat sitä. Yri­tyk­sen toi­mi­pis­teet sijait­se­vat nyt Oulus­sa ja Hel­sin­gis­sä, mut­ta Kem­pe­lee­seen on juu­ri raken­teil­la kol­mas toimipiste. 

Kem­pe­lee­seen tule­van uuden toi­mi­pis­teen raken­taa AHS Cont­rol. Tule­van toi­mi­pis­teen suun­nit­te­lut aloi­tet­tiin noin kak­si vuot­ta sit­ten. Tont­ti ostet­tiin vajaa vuo­si sitten.

”Ihan äkki­näis­tä ei uskal­tai­si pääs­tää ton­til­le raken­ta­maan. Raken­nuk­sen perus­ta pitää muun muas­sa osa­ta paa­lut­taa oikein.”

”Haluam­me olla jat­kos­sa­kin hyvän, laa­duk­kaan ja nopean pal­ve­lun kone­vuo­kraa­mo. Haluam­me panos­taa näi­hin asioi­hin koko ajan lisää. Aloim­me raken­taa Kem­pe­lee­seen uut­ta toi­mi­pis­tet­tä, jot­ta voim­me tar­jo­ta entis­tä nopeam­paa pal­ve­lua asiakkaillemme.”

Ammat­ti­lai­set rakentamassa

Koneu­nio­nin uusien toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin tam­mi­kuus­sa 2021, ja val­mis­ta pitäi­si tul­la loka­kuus­sa. AHS Cont­rol tekee toi­mi­pis­teen raken­nuk­set ja pihat. Ala­ker­taan tulee vuo­kraa­mo ja ylä­ker­taan tilat hal­lin­nol­le ja myynnille.

AHS Cont­rol on ollut alus­ta pitäen tule­van toi­mi­pis­teen suun­nit­te­lus­sa muka­na. He oli­vat kave­ri­na etsi­mäs­sä tont­tia ja teki­vät suun­ni­tel­mat raken­nus­pro­jek­tin toteutuksesta.”

Kas­ki ker­too, että raken­nus­paik­ka on haas­ta­va. Sii­nä on alla 70 met­riä savia, sil­lä tont­ti on van­haa merenpohjaa. 

”Ihan äkki­näis­tä ei uskal­tai­si pääs­tää sii­hen raken­ta­maan. Raken­nuk­sen perus­ta pitää muun muas­sa osa­ta paa­lut­taa oikein.”

Hyvin teh­ty työ lisää luottamusta

AHS Cont­rol ja Koneu­nion tuli­vat työs­sään toi­sil­leen tutuk­si vajaa nel­jä vuot­ta sit­ten, kun AHS Cont­rol alkoi vuo­kra­ta kalus­toa Koneu­nio­nil­ta. AHS Cont­ro­lin työ on vakuut­ta­nut Kas­ken jo aiem­min sen perus­teel­la, mil­lais­ta työn jäl­ki on ollut muille.

”Hei­dän raken­ta­mi­sen laa­tu tuli meil­le tutuk­si sil­loin, kun he raken­si­vat Tar­ra­se­rif Oy:n toi­mi­ti­lat tule­van Kem­pe­leen toi­mi­pis­teem­me naa­pu­riin. Ne toi­mi­ti­lat ovat vakuut­ta­va tai­don­näy­te. Uskon, että he osaa­vat raken­taa mei­dän­kin koh­teem­me laadukkaasti.”

Kas­ki on ollut tyy­ty­väi­nen jo tähän men­nes­sä tapah­tu­nee­seen yhteis­työ­hön AHS Cont­ro­lin kanssa. 

”Mei­dän yhteis­työm­me on ollut tähän asti aina­kin erit­täin suju­vaa ja hyvää. Luo­tan tosi suu­res­ti sii­hen, että he teke­vät hyvin ja kun­nol­la uuden toimipisteemme.”