Tilo­jen ja kiin­teis­tö­jen ener­gia­te­hok­kuus – mitä se tar­koit­taa? Mitä tulee huo­mioi­da, kun halu­aa raken­taa ener­gi­aa sääs­täen? Mik­si raken­ta­mi­ses­sa yli­pää­tään kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta energiatehokkuuteen?

Ener­gia­te­hok­kuut­ta tuke­vat rat­kai­sut raken­ta­mi­ses­sa ovat kan­nat­ta­via inves­toin­te­ja. Ne paran­ta­vat kiin­teis­tön käyt­tö­mu­ka­vuut­ta sekä vähen­tä­vät käyt­tö­ku­lu­ja ja pääs­tö­jä. Näin ollen kiin­teis­tön arvo ja tuot­toas­te kas­va­vat, sil­lä ener­gi­aa sääs­tä­vät inves­toin­nit las­ke­vat käyt­tö­ku­lu­ja ja kor­jaus­vel­kaa. Mil­lai­sil­la valin­noil­la ener­gia­te­hok­kuus tulee sit­ten huomioitua?

Ener­gia­te­hok­kuus eli ener­gian­sääs­tö on sitä, että ener­gian käy­tön tehok­kuut­ta paran­ne­taan niin, että ener­gian omi­nais­ku­lu­tus vähe­nee. AHS Cont­ro­lin tek­ni­nen joh­ta­ja Han­nes Aho­lan mukaan ener­gia­te­hok­kuu­teen vai­kut­ta­vat ensi­si­jai­ses­ti teh­dyt LVI-rat­kai­sut, kiin­teis­tön raken­teet ja käy­tet­tä­vät säh­kö­lait­teet. Sii­hen vai­kut­taa myös se, miten ja mihin tilo­ja käytetään. 

”Voi olla esi­mer­kik­si huip­pu­hie­not jär­jes­tel­mät ja talon raken­teet, mut­ta jos joku pitää koko ajan ulko-ovea auki, niin hie­nois­ta lait­teis­ta ja raken­teis­ta ei ole vas­taa­vaa hyötyä.”

Ener­gia­te­hok­kuus ja sen kes­kei­sim­mät vaikuttimet

Aho­la sanoo, että ilman­vaih­dol­la on tär­keä mer­ki­tys, kun ener­gia­te­hok­kuus on raken­ta­mi­ses­sa tar­kas­te­lun koh­tee­na. Ilman­vaih­to on suu­ri ener­gia­syöp­pö. Sik­si on tär­ke­ää, että kiin­teis­tös­sä on hyväl­lä läm­mön tal­tee­no­tol­la varus­tet­tu IV-kone.

”Kiin­teis­tön raken­teet ja läm­mön tuo­tan­to­ta­pa ovat seu­raa­via asioi­ta, mil­lä on mer­ki­tys­tä, kun ener­gia­te­hok­kuus huo­mioi­daan raken­ta­mi­ses­sa. Miten läm­pö tuo­te­taan kiin­teis­töön? Halu­taan­ko käyt­tää maa­läm­pöä vai kaukolämpöä?”

Koti­ta­louk­sien ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta kuluu noin puo­let läm­mi­tyk­seen. Läm­mi­ty­se­ner­gian kulu­tus jakau­tuu kol­meen osaan: raken­nuk­sen ilman­vaih­to, joh­tu­mis­hä­viöt sekä käyt­tö­ve­den läm­mi­tys. Valais­tuk­sen osuus kodin säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta oli vuo­sien 1993–2006 las­ku­jen mukaan noin 20 prosenttia. 

On arvioi­tu, että suo­ma­lai­ses­ta läm­mi­tys­jär­jes­tel­mäs­tä jopa kol­me nel­jäs­osaa on sää­det­ty puut­teel­li­ses­ti. Näin ollen ener­gian­ku­lu­tus­ta voi­daan vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti pel­käs­tään läm­mi­tys­jär­jes­tel­män parem­mal­la säädöllä. 

Ener­gian­sääs­tö, luon­to ja tulevaisuus

Kun ener­gia­te­hok­kuus huo­mioi­daan raken­ta­mi­ses­sa, mitä mer­ki­tys­tä sil­lä on ympä­ris­töl­le? Tavoit­tee­na ener­gian sääs­tä­mi­ses­sä on ennen muu­ta maa­pal­lon uusiu­tu­mat­to­mien ener­gia­va­ro­jen sääs­tä­mi­nen. Halu­taan tur­va­ta ener­gian riit­tä­vyys tulevaisuudessakin. 

Kun ener­gian kulu­tus­ta onnis­tu­taan vähen­tä­mään, myös ener­gia­kus­tan­nuk­set vähe­ne­vät, samoin kas­vi­huo­ne­pääs­töt. Ener­gia­te­hok­kuu­den tavoit­tee­na on vähen­tää myös mui­ta ympä­ris­tö­hait­to­ja sekä terveyshaittoja. 

Meil­lä on pit­kä koke­mus monen­lais­ten kiin­teis­tö­jen rakentamisesta. 

Meil­lä AHS Cont­ro­lil­la on ener­gia­te­hok­kuus­hank­keis­sa töis­sä alan ammat­ti­lai­set, jot­ka hal­lit­se­vat ener­gia­suun­nit­te­lun ja tun­te­vat uusim­mat ja par­haim­mat ener­gia­rat­kai­sut. Meil­lä on pit­kä koke­mus monen­lais­ten kiin­teis­tö­jen raken­ta­mi­ses­ta. Osaam­me siis hah­mot­taa koko­nai­suu­den ja löy­tää kes­kei­sim­mät asiat, jot­ta ener­gia­te­hok­kuus tulee huo­mioi­tua rakentamisessa.

Kat­som­me jokais­ta raken­nus­han­ket­ta tapaus­koh­tai­ses­ti. Haem­me aina kun­kin asiak­kaan kan­nal­ta kan­nat­ta­vim­man ja par­haim­man rat­kai­sun. Aho­la ker­too, että raken­net­ta­viin kiin­teis­töi­hin teh­dään aina energialaskelma.

”Teem­me aika mones­ti asiak­kaal­lem­me myös ener­gian­käyt­tö­ver­tai­lun hel­pot­ta­maan teh­tä­viä valin­to­ja raken­nus­rat­kai­suis­sa. Asiak­kail­lem­me ener­gia­te­hok­kuus on mer­kit­tä­vä asia raken­ta­mi­ses­sa. He halua­vat, että raken­ta­mi­ses­sa pyri­tään sääs­tä­mään luontoa.”