On kesä, 90-luvun alku­puo­li ja aurin­ko pais­taa. Maa­ti­lan pihal­la Limin­gas­sa vii­let­tää kak­si pik­ku­poi­kaa työn tou­hus­sa. Vel­jes­ten yhteis­työs­sä on teke­mi­sen mei­nin­ki. Pojat ovat Aho­lan nuo­ret vel­jek­set, Samp­pa ja Han­nes. Samp­pa on 11-vuo­tias ja tekee jo vähän isom­man pojan hom­mia. Han­nes, 6-vuot­ta, ottaa mal­lia ja tekee peräs­sä yhtä hyväl­lä asenteella. 

”Maa­ti­la on sel­lai­nen ympä­ris­tö, että siel­lä ale­taan jo nuo­re­na teke­mään töi­tä ja otta­maan vas­tuu­ta. Koko nuo­ruu­den olem­me Sam­pan kans­sa tou­hun­neet yhdes­sä”, sanoo Han­nes Aho­la, joka on vel­jen­sä kans­sa astu­nut sit­tem­min pik­ku­po­jan ken­gis­tä vähän isom­piin saappaisiin. 

Vel­jek­set siir­tyi­vät maa­ti­lan töis­tä jo tei­ni­poi­ki­na palk­ka­töi­hin raken­nuk­sil­le pys­tyt­tä­mään talo­ja. Myös siel­lä töi­tä teh­tiin rin­na­tus­ten. Työn­teon ohes­sa he ovat hank­ki­neet alal­ta myös kou­lu­tuk­set itsel­leen. Samp­pa Aho­la on raken­nusin­si­nöö­ri ja Han­nes LVI-insinööri. 

Yhtei­nen yri­tys – AHS Control

Vuon­na 2014 vel­jek­set perus­ti­vat yhtei­sen yri­tyk­sen, AHS Cont­ro­lin. Sen pal­ve­lu­ja ovat eri­lais­ten tilo­jen raken­ta­mi­nen ura­kal­la ja oma­pe­rus­tei­ses­ti. Täl­lai­sia tilo­ja ovat asun­not, lii­ke­ti­lat ja hoi­va­ra­ken­nuk­set, nyky­ään myös koulut.

Yri­tyk­sen motok­si tuli ”asia­kas­läh­töis­tä ammat­ti­ra­ken­ta­mis­ta”. Se tar­koit­taa sitä, että yri­tyk­sen työn­te­ki­jät ovat alan­sa oikei­ta ammat­ti­lai­sia. He ovat käy­neet tar­vit­ta­vat kou­lut teh­tä­viin­sä, ja heil­lä on myös kat­ta­vas­ti työkokemusta. 

”Työn­te­ki­jöi­dem­me koke­mus ja osaa­mi­nen tuo­daan sit­ten asiak­kai­den hyö­dyk­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Saam­me sen ansios­ta hank­keet teh­tyä aina laa­duk­kaas­ti”, Han­nes sanoo. 

Vel­jes­ten luon­tais­ta intoa yrittäjyyteen

”Kipi­nä oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen läh­ti oikeas­taan sii­tä, että halusim­me hal­li­ta koko­nai­suuk­sia ja pääs­tä kun­nol­la nii­hin itse vai­kut­ta­maan. Halusim­me läh­teä kokei­le­maan sii­piäm­me. Kun saa itse luo­da oman työym­pä­ris­tön, se on hie­noa”, Han­nes sanoo.

Yhteis­tä yri­tys­tä on ollut hyvä raken­taa, sil­lä vel­jes­ten välil­lä on avoin kes­kus­te­lu­yh­teys ja kes­ki­näi­nen luot­ta­mus. He ovat poh­jim­mil­taan saman­luon­tei­sia, ja heil­lä on sama arvomaailma.

”Han­nes on luo­tet­ta­va, var­maan vähän suo­ra­vii­vai­sem­pi kuin minä. Hän on sel­lai­nen, että nega­tii­vi­sia yllä­tyk­siä hänel­tä ei tar­vit­se odot­taa. Saman­lai­nen huu­mo­rin­ta­ju yhdis­tää mei­tä”, Samp­pa kuvailee. 

”Samp­pa taas on rau­hal­li­nen ja tulee kaik­kien kans­sa toi­meen. Hänel­lä on kyky koh­da­ta ihmi­set hyvin, vaik­ka oli­si mil­lai­nen tilan­ne. Hän on myös tun­nol­li­nen. Iso lin­ja yrit­tä­mi­ses­sä meil­lä on yhte­näi­nen”, Han­nes jatkaa.

Koke­mus on tuo­nut luottamusta

Kun AHS Cont­rol oli perus­tet­tu, Aho­lat aloit­ti­vat työt heti isoil­la hank­keil­la. Se oli mah­dol­lis­ta, sil­lä ennen yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mis­ta molem­mil­la vel­jek­sis­tä oli ker­ty­nyt run­saas­ti työ­ko­ke­mus­ta ja näke­mys­tä. Heil­lä oli ehti­nyt syn­tyä jo hyvät ver­kos­tot rakennusalalla. 

”Yri­tys­toi­min­nan alus­sa hoi­dim­me työ­maa­ko­pis­ta itse kai­ken, mitä tar­vit­si. Lii­vit pääl­lä olim­me työ­maal­la työn tou­hus­sa. Vas­ta vuo­den pääs­tä palk­ka­sim­me ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän. Kol­man­te­na vuon­na meil­lä oli kui­ten­kin jo monen mil­joo­nan hank­kei­ta vas­tuul­lam­me”, Samp­pa kertoo.

Nyky­ään AHS Cont­ro­lil­la on työn­te­ki­jöi­tä vähän vajaa 30. Yri­tyk­sen rin­nal­le on perus­tet­tu tytä­ryh­tiö AHS Tek­niik­ka, joka vas­taa muun muas­sa LVI-tek­nii­kas­ta. Samp­pa on AHS Cont­ro­lil­la toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja Han­nes tek­ni­se­nä johtajana.

”Mei­hin on luo­tet­tu heti yri­tys­toi­min­nan alus­ta asti. Se on ollut muka­vaa. Koen, että on iso luot­ta­muk­sen osoi­tus, kun joku antaa sal­kun kou­raan, että tuos­sa on rahaa, teh­kää hoi­va­ko­ti”, Samp­pa sanoo.

Vel­jek­sil­lä on ollut itse­luot­ta­mus­ta ja tar­vit­ta­vaa koke­mus­ta ottaa vas­taan anne­tut teh­tä­vät. Jot­ta vas­tuu isois­ta­kaan hank­keis­ta ei pai­nai­si lii­kaa, he suh­tau­tu­vat työ­teh­tä­viin niin, että mikään työ ei ole teke­mis­tä kummempaa. 

”Kun hoi­taa pie­tee­til­lä asiat nip­puun, niin kyl­lä kaik­ki hank­keet aina val­mis­tu­vat. Olem­me Han­nek­sen kans­sa niin pal­jon tou­hun­neet yhdes­sä kai­ken­lais­ta, että meil­lä oli syn­ty­nyt vah­va toi­min­nan tapa. On help­po vie­dä hom­mia yhdes­sä eteen­päin”, Samp­pa sanoo.