Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti? Mitä tar­koit­taa ura­koin­ti­pal­ve­lu ja KVR-urak­ka – entä pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lu? Onko eri urak­ka­muo­to­jen erot­te­lu sinul­le las­ten leik­kiä, vai menee­kö ne kaik­ki kes­ke­nään suloi­ses­ti sekaisin? 

Tar­kas­te­lem­me täs­sä artik­ke­lis­sa lyhyes­ti kes­kei­siä urak­ka­muo­to­ja, jot­ta nii­den erot­te­luun löy­tyi­si tar­vit­ta­via kei­no­ja. Pää­asias­sa huo­mion koh­tee­na on tavoi­te­hin­tai­nen prjo­ke­tin­joh­tou­ra­koin­ti, sil­lä se on eri­tyis­osaa­mi­sa­laam­me. Se on urak­ka­muo­to, johon haluam­me raken­nusa­laa viedä. 

On kui­ten­kin monia tapo­ja hoi­taa raken­nus­han­ke. Hank­keen onnis­tu­mi­seen vai­kut­taa se, mil­lai­nen toteu­tus­muo­to pro­jek­til­le vali­taan. Oikea toteu­tus­ta­pa tukee opti­maa­li­ses­ti hank­keel­le ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta. Urak­ka­muo­to mää­rit­te­lee ne ehdot, joi­den mukai­ses­ti ura­koit­si­jan kans­sa toimitaan. 

Miten erot­taa eri urakkamuodot?

Raken­nus­hank­kei­den toteu­tus­muo­dot poik­kea­vat eni­ten toi­sis­taan sii­nä, miten pal­jon hank­keen eri osa­puo­let osal­lis­tu­vat pää­tök­sen­te­koon. Myös sii­nä on ero­ja, miten läpi­nä­ky­väs­ti hank­kees­sa toimitaan. 

Allians­si­mal­lis­sa pro­jek­tin eri osa­puo­let sol­mi­vat sopi­muk­sen, jos­sa sovi­taan yhtei­ses­tä ris­kien ja hyö­ty­jen jaka­mi­ses­ta. KVR-ura­kas­sa puo­les­taan ura­koit­si­ja hoi­taa tilo­jen raken­ta­mi­sen ja suun­nit­te­lun, ja vas­taa hank­kees­ta. Sii­nä raken­nut­ta­ja on sopi­mus­suh­tees­sa vain KVR-ura­koit­si­jaan, ja muut toi­mi­jat teke­vät työn­sä ura­koit­si­jan alaisuudessa. 

Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti sopii hyvin hank­kei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri osa­puol­ten välis­tä läheis­tä yhteis­työ­tä sekä ratkaisukeskeisyyttä.

Kun AHS Cont­rol aloit­ti toi­min­tan­sa, toteu­tim­me raken­nus­hank­keet pää­asias­sa pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lu­na. Se on raken­nut­ta­mi­sen pal­ve­lu, jos­sa toi­mim­me kon­sult­ti­na raken­nus­hank­kees­sa koko pro­jek­tin ajan. Autoim­me asia­kas­ta valit­se­maan sopi­vat suun­nit­te­li­jat, teim­me han­kin­nat ja joh­dim­me suun­nit­te­lun ohjaus­ta. Pro­jek­tin­joh­to­pal­ve­lus­sa vas­ta­sim­me lisäk­si työ­maan työn­joh­dos­ta ja val­voim­me toteutusta. 

Ajan myö­tä ja koke­muk­sen kart­tues­sa tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on kui­ten­kin ene­ne­väs­sä mää­rin tul­lut tavak­sem­me hoi­taa raken­nus­han­ke. Pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti sopii hyvin hank­kei­siin, jois­sa vaa­di­taan eri osa­puol­ten välis­tä läheis­tä yhteis­työ­tä sekä rat­kai­su­kes­kei­syyt­tä. Hyväk­si koet­tu­ja kau­pal­li­sia mal­le­ja pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­nis­sa on tavoi­te­bud­je­til­la toteu­te­tun las­ku­työn lisäk­si tavoi­te- ja kat­to­hin­tai­nen malli. 

Mei­dän tapam­me hoi­taa projektinjohtourakointi

Vaik­ka eri urak­ka­muo­to­jen erot eivät oli­si kirk­kaa­na mie­les­sä, ei kan­na­ta huo­les­tua. Kun aloi­tam­me raken­nusu­ra­kan, kat­som­me alus­sa asiak­kaan kans­sa yhdes­sä, mikä urak­ka­muo­to on kenel­le­kin sopi­va. Urak­ka­muo­don valin­ta teh­dään tapaus­koh­tai­ses­ti asiak­kaan toi­vei­den mukaan. 

Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on kui­ten­kin urak­ka­muo­to, jota suo­sit­te­lem­me mie­lel­läm­me. Olem­me toteut­ta­neet täl­lä urak­ka­muo­dol­la jo usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tien. Myös asiak­kaam­me ovat olleet tyy­ty­väi­siä töi­den suun­nit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen täl­lä tavoin, sil­lä se on jous­ta­va ja asia­kas­läh­töi­nen tapa toteut­taa rakennusurakka. 

Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti on hyvä muun muas­sa sik­si, että se mah­dol­lis­taa han­ke­suun­nit­te­lun ja raken­nusu­ra­kan aikai­set sääs­töt. Olem­me asiak­kai­dem­me kans­sa koke­neet tämän käy­tän­nön työs­sä ja töi­den toteu­tuk­ses­sa var­sin hyväk­si tavak­si hoi­taa työt ja saa­da aikaan paras mah­dol­li­nen lopputulos.