”Minul­le vin­kat­tiin, että AHS Cont­ro­lil­ta­kin kan­nat­tai­si kysyä tar­jous. Entuu­des­taan en eri­tyi­sem­min tun­te­nut hei­dän työs­ken­te­ly­ta­paan­sa. Meil­lä ei ollut yhteis­työ­tä ennen näi­den uusien toi­mi­ti­lo­jen rakentamista.”

Näin taus­toit­taa AHS Cont­ro­li Oy:n ja Tar­ra­se­rif Oy:n yhteis­työn alkua Arto Tah­ko­la. Hän on Tar­ra­se­ri­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perus­ta­ja. Hän perus­ti yri­tyk­sen noin pari­kym­men­tä vuot­ta sitten.

Tar­ra­se­rif tar­jo­aa täy­den pal­ve­lun yri­tys­ten brän­di-ilmeen toteu­tuk­siin. Pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mai­nos­teip­paus, valo­mai­nos, auton teip­paus, myy­mä­lä­mark­ki­noin­ti sekä mes­suo­sas­to­jen suun­nit­te­lu ja toteutus. 

Tar­ra­se­rif toteut­taa pal­ve­lut suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­siin. Se luo yri­tyk­sel­le laa­duk­kaan ja huo­lel­li­ses­ti toteu­te­tun brä­di-ilmeen. Kor­kea­ta­soi­set tuo­te­mer­kin­nät ja laa­du­kas näky­mi­nen aut­ta­vat yri­tys­tä erot­tu­maan muis­ta. Tar­ra­se­ri­fiin voit tutus­tua lisää hei­dän koti­si­vuil­taan.

Tar­ra­se­ri­fil­le raken­net­tiin uudet toi­mi­ti­lat vajaa kak­si vuot­ta sit­ten Kem­pe­lee­seen. AHS Cont­rol toi­mi raken­ta­ja­na kiin­teis­töl­le. Toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lu ja toteu­tus teh­tiin hyväs­sä yhteistyössä. 

Toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat hyvin aikataulussa

”Meil­lä oli alus­ta­vat suun­ni­tel­mat ole­mas­sa uusis­ta toi­mi­ti­lois­ta, ja tiuk­ka bud­jet­ti tilo­jen raken­ta­mi­sel­le. Halusim­me, että toteu­tus vas­taa toi­vei­tam­me niin ark­ki­teh­too­ni­ses­ti kuin tek­ni­ses­ti­kin. Halusim­me myös pysyä suun­ni­tel­lus­sa bud­je­tis­sa. AHS Cont­rol haki aktii­vi­ses­ti rat­kai­su­ja, jot­ta saa­tiin täyt­ty­mään nämä kol­me asiaa.”

”Saam­me jat­ku­vas­ti posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja toi­mi­ti­lo­jem­me onnis­tu­nees­ta designista.”

Kun alus­ta­vat suun­ni­tel­mat ja lopul­li­set vii­lauk­set suun­ni­tel­miin oli teh­ty, pääs­tiin var­si­nai­siin raken­nus­töi­hin. Uusien tilo­jen raken­ta­mi­seen kului lähem­mäs vuosi. 

”Toi­mi­ti­lat val­mis­tui hyvin aika­tau­lus­sa. Raken­ta­mi­seen­han aina liit­tyy pie­niä haas­tei­ta, mut­ta koko­nai­suu­te­na nämä toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat hyvin. Kaik­ki pik­ku­ju­tut­kin lai­tet­tiin kun­toon. Olem­me kyl­lä olleet tyytyväisiä.” 

Suun­ni­tel­mia hiot­tiin ja toteu­tet­tiin yhteistyössä 

Tah­ko­la ker­too, että heil­le Tar­ra­se­ri­fil­lä oli eri­tyi­sen tär­ke­ää, että uusien toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa sat­sat­tiin ark­ki­teh­tuu­riin. AHS Cont­rol hioi käy­tän­nön toteu­tus­ta tar­peen mukaan. 

AHS Cont­ro­lil­ta tuli vink­ke­jä, miten mikä­kin rat­kai­su kan­nat­taa toteut­taa, jot­ta sii­tä saa­daan halu­tun­lai­nen. Meil­le oli tär­ke­ää hakea kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja. Jos jotain piti täs­tä syys­tä vii­la­ta, halusim­me, että ark­ki­teh­too­ni­ses­ti perus­idea säilyi.”

Uudet toi­mi­ti­lat val­mis­tui­vat Tar­ra­se­ri­fil­le syk­syl­lä 2019. Ne ovat vas­tan­neet odo­tuk­sia ja tiloi­hin on oltu käy­tös­sä tyytyväisiä.

”Saam­me jat­ku­vas­ti posi­tii­vi­sia kom­ment­te­ja toi­mi­ti­lo­jem­me onnis­tu­nees­ta desig­nis­ta. Sehän tar­koit­taa, että itse raken­ta­mi­ses­sa­kin on sil­loin onnis­tut­tu hyvin. Voin kyl­lä hyvin suo­si­tel­la AHS Cont­ro­lia, jos joku tar­vit­see yri­tyk­sen toi­mi­ti­loil­le rakentajaa.”