”Tam­pe­reel­la oli hir­vit­tä­vä pula päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta. Sii­tä syn­tyi tar­ve raken­taa Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku. Täs­tä teh­tiin alun­pe­rin sata­paik­kai­nen päi­vä­ko­ti, ja puo­les­sa vuo­des­sa tämä tuli täy­teen. Laa­jen­nus teh­tiin nel­jä vuot­ta myöhemmin.”

Tou­hu­la Veka­ra­Po­lun joh­ta­ja­na Tii­na Lind­berg ker­too ole­van­sa tyy­ty­väi­nen päi­vä­ko­din nykyi­siin tiloi­hin. Hän on val­mis­tu­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jak­si 90-luvun alus­sa ja ollut val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen var­hais­kas­va­tuk­sen alan töis­sä yli 20 vuotta.

”Siir­ryin kau­pun­gil­ta yksi­tyi­sel­le puo­lel­le kuusi vuot­ta sit­ten, kun tulin vali­tuk­si tähän Tou­hu­la Ver­ka­ra­Pol­kuun päi­vä­ko­din joh­ta­jak­si. Minua kiin­nos­ti seik­kai­lu­pe­da­go­giik­ka, jota tääl­lä toteutetaan.”

Tou­hu­la Veka­ra­Pol­ku on seik­kai­lu­päi­vä­ko­ti, joka sijait­see Tam­pe­reel­la Len­tä­vän­nie­mes­sä. Päi­vä­ko­din toi­min­ta-aja­tuk­se­na on yhdis­tää luon­to­kas­va­tus ja liik­ku­mi­sen ilo kes­tä­vän kehi­tyk­sen hengessä. 

Laa­jen­nuk­sel­la lisää suju­vuut­ta arkeen

AHS Cont­rol teki laa­jen­nuk­sen Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun. Van­hem­pi puo­li oli val­mis­tu­nut elo­kuus­sa 2015 ja laa­jen­nus saa­tiin val­miik­si elo­kuus­sa 2019. Laa­jen­nus­tar­ve tuli sii­tä, että alu­eel­la oli edel­leen kas­va­va tar­ve saa­da lisää hoitopaikkoja.

”Olin itse­kin vai­kut­ta­mas­sa nyt tähän laa­jen­nuk­seen teh­tä­viin rat­kai­sui­hin. Hur­jan hyvin saa­tiin asiat toi­mi­maan. Kiin­ni­tim­me nyt enem­män vie­lä huo­mio­ta sii­hen, miten eteis­ti­lat toi­mi­vat arjes­sa. Kurae­tei­ses­sä on har­voin lii­kaa tilaa.”

Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toimivat.”

Laa­jen­nuk­sen yhtey­des­sä raken­net­tiin uusiin tiloi­hin myös oma lii­kun­ta­ti­la. Nyt Tou­hu­la Veka­ra­Po­lus­sa on kak­si lii­kun­ta­ti­laa, jois­ta pie­nem­pi on laa­jen­nus­osas­sa. Saleis­sa on kaap­pi­sän­gyt, jot­ka voi­daan ottaa esiin las­ten päi­vä­unien ajaksi. 

”Nämä lii­kun­ta­ti­lat on meil­lä todel­la hyvin käy­tös­sä aina koko päi­vän. Saleis­sa on muun muas­sa kii­pei­ly­sei­nät, köy­det ja puo­la­puut. Minus­ta oli muka­va, kun sain vai­kut­taa näi­den uusien tilo­jen toteutukseen.”

Yhteis­työl­lä saa­daan aikaan toi­mi­va kokonaisuus

Kat­ta­van koke­muk­sen­sa ansios­ta Lind­ber­gil­lä on syn­ty­nyt ymmär­rys sii­tä, mil­lai­sia päi­vä­ko­tien tuli­si tiloi­na olla, jot­ta arki oli­si las­ten kans­sa suju­vaa. Pie­nil­lä jutuil­la pys­tyy saa­maan päi­vä­ko­din arkeen hel­po­tus­ta, kun ne huo­mioi­daan rakennusvaiheessa.

Laa­jen­nuk­sen myö­tä Tou­hu­la Veka­ra­Pol­kuun mah­tuu nyky­ään 150 las­ta. Vaik­ka lap­sia on pal­jon, tilat saa­daan pidet­tyä siis­tei­nä ja toi­mi­vi­na, kun ne on suun­ni­tel­tu ja teh­ty hyvin.

Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajaksi.

Laa­jen­nus­työn aika­na päi­vä­ko­din arki huo­mioi­tiin lois­ta­vas­ti, ja se pys­tyi toi­mi­maan työ­maan vie­res­sä. Työ­maa­tur­val­li­suus oli niin taso­kas­ta, että päi­vä­ko­tia ei tar­vin­nut sul­kea tai siir­tyä väis­tö­ti­loi­hin laa­jen­nus­työn ajak­si. Työ­maa­tur­val­li­suus onkin yksi AHS Cont­ro­lin tomin­nan kär­jis­tä. He ovat toteut­ta­neet samal­la taval­la myös mui­ta päi­vä­ko­te­ja, esi­mer­kik­si Tur­kuun ja Maskuun.

”Yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa oli kau­hean kiva. Minul­la jäi hyvä fii­lis sii­tä, että tilois­ta saa­tiin teh­tyä toi­mi­vat. Eri­tyi­ses­ti ves­soi­hin olem­me olleet tosi tyy­ty­väi­siä jo van­hal­la puo­len. Niis­sä on kivas­ti mie­tit­ty tilaratkaisut.”

Eteis­ten ja ves­so­jen lisäk­si Lind­ber­gis­tä on päi­vä­ko­tien raken­ta­mi­ses­sa oleel­lis­ta ottaa huo­mioon myös mate­ri­aa­li­va­lin­nat. Käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien tuli­si olla sel­lai­sia, että ne on help­po puhdistaa. 

Esi­mer­kik­si lat­tioi­den tulee olla myös kes­tä­viä, sil­lä ne ovat kovas­sa käy­tös­sä. Yksi huo­mio­nar­voi­nen seik­ka hänes­tä on myös se, että päi­vä­ko­din sisä­ovis­sa on ikku­nat. Isom­pien las­ten voi täl­löin antaa leik­kiä välil­lä keskenään.

”Aikui­nen pys­tyy val­vo­maan leik­ke­jä oven takaa ilman, että tar­vit­see ava­ta ovea ja kes­keyt­tää las­ten leik­ke­jä. Ikku­nat myös tuo­vat luon­non­va­loa tiloi­hin. Se on hyvä juttu.”