”Pal­ve­lu­ko­din perus­ta­mi­nen läh­ti pit­kä­ai­kai­ses­ta unel­mas­ta teh­dä van­hus­työ­tä arvo­jem­me mukai­ses­ti. Haluam­me mah­dol­lis­taa muis­ti­sai­raal­le lähim­mäi­sel­le arvok­kaan van­huu­den,” ker­to­vat yrit­tä­jät Mar­jo Mäy­rä ja Jari Aho­la

Yrit­tä­jil­lä on yhteen­sä yli 50 vuo­den vank­ka koke­mus van­hus- ja kun­tou­tus­työs­tä sekä pal­ve­lua­su­mi­ses­ta. Pit­kä työ­ko­ke­mus antoi var­muut­ta perus­taa yhtei­nen yritys.

Kotoi­sin Oy perus­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2019. Kesä ja syk­sy 2019 kului­vat pal­ve­lu­ko­din suun­nit­te­lu­töis­sä yhdes­sä raken­ta­jien kanssa. 

Eri­lais­ten suun­ni­tel­mien ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen pää­dyt­tiin lopul­ta sii­hen, että AHS Cont­rol Oy raken­si tilat. Raken­nut­ta­ja­na toi­mi Hoi­va­ti­lat Oyj, joka jäi omis­ta­maan tilat. He vuo­kraa­vat tilo­ja Kotoi­sin Oy:lle.  

Vuo­den 2021 alus­sa val­mis­tu­nut pal­ve­lu­ko­ti sijait­see Lin­na­kan­kaal­la Kem­pe­lees­sä. Se on 18 paik­kai­nen yksik­kö, joka tar­jo­aa laa­dul­taan paras­ta tehos­tet­tua asu­mis­pal­ve­lua. Pal­ve­lua tar­jo­taan pää­asias­sa muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät enää sel­viy­dy omas­sa kodissaan. 

Tilat suun­ni­tel­tiin yhteistyössä

Kotoi­sin Oy:n muis­tiys­tä­väl­li­ses­sä kodis­sa on muun muas­sa sel­keä ympä­ris­tö, väl­jät kul­ku­väy­lät, hyvin hah­mot­tu­vat tilat ja riit­tä­väs­ti luon­non­va­loa. Kuvia tilois­ta pää­see kat­so­maan hei­dän net­ti­si­vuil­taan.

Pale­ve­lu­ko­din tilat on suun­ni­tel­tu vuo­kra­lais­ten toi­vei­den poh­jal­ta asuk­kai­den tar­peet huo­mioi­den. Tilo­jen suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin heti, kun yri­tys oli perustettu. 

Se on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa.” – Mar­jo Mäyrä

”Jon­kun ver­ran jou­duim­me tin­ki­mään niis­tä neliöis­tä, mitä oli­sim­me tiloi­hin halun­neet, mut­ta koko­nai­suu­te­na kaik­ki on toteu­tet­tu mei­dän toi­vei­dem­me poh­jal­ta”, Aho­la kertoo. 

Mäy­rä ja Aho­la ovat tyy­ty­väi­siä yhteis­työ­hön niin AHS Cont­ro­lin kuin Hoi­va­ti­lo­jen kanssa. 

”Asiat on aina pys­ty­nyt neu­vot­te­le­maan ja sopi­maan hyvin. Se myös on huo­mio­nar­vois­ta, että tilat val­mis­tui­vat hyvin aika­tau­lus­saan, itse asias­sa kuu­kau­den etua­jas­sa”, Mäy­rä sanoo.

Yhteis­työl­le mah­dol­li­ses­ti jat­koa tulevaisuudessa

Lin­na­kan­kaan Pal­ve­lu­ko­ti on toi­mi­nut uusis­sa tilois­saan nyt kol­me kuu­kaut­ta. Aho­la ja Mäy­rä sano­vat suo­sit­te­le­van­sa mie­lel­lään muil­le­kin yhteis­työ­tä AHS Cont­ro­lin kanssa.

”Pik­ku vii­laa­mis­ta on jos­sain pai­kois­sa ollut, mut­ta koko­nai­suut­ta tar­kas­tel­les­sa kaik­ki toi­mii hyvin. AHS Cont­ro­lia voi hyväl­lä syyl­lä kehua myös sii­tä, että raken­nusai­ka­na työ­maa oli aina siis­ti. Kaik­ki ete­ni jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja sujui hyväs­sä yhteistyössä.”

Jos Kotoi­sin näkee tule­vai­suu­des­sa tar­peel­li­sek­si laa­jen­taa toi­min­taa ja saa­da käyt­töön­sä lisää hoi­va­ti­lo­ja, yhteis­työ AHS Cont­ro­lin kans­sa saa mah­dol­li­ses­ti jatkoa. 

”Mei­dän puo­les­tam­me AHS Cont­rol voi­si sil­loin mie­lel­lään toi­mia raken­ta­ja­na. Nyt olem­me aske­leen vii­saam­pia, joten tie­däm­me entis­tä parem­min kehit­tä­mis­koh­teet mah­dol­li­siin seu­raa­viin toimitiloihin.”