AHS Cont­rol Oy:llä on koke­mus­ta päi­vä­ko­tien ja pal­ve­lu­ta­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta. Heil­lä on tie­tä­mys­tä näi­den hank­kei­den eri­tyis­piir­teis­tä. Se on todel­la tär­ke­ää, sil­lä käyt­tä­jien toi­min­taa ja tar­pei­ta tulee ymmär­tää ja huo­mioi­da hankkeissa.”

Näin kuvaa AHS Cont­ro­lin työ­tä Ari Hyvä­ri­nen, joka on raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö­nä Hoi­va­ti­lat Oyj:ssä. Hänen teh­tä­vä­nään on muun muas­sa teh­dä urak­ka­so­pi­muk­set ja val­voa uusien tilo­jen rakentamista.

”Ostam­me raken­nus­pal­ve­lu­ja AHS Cont­ro­lin tyyp­pi­sil­tä toi­mi­joil­ta. Jääm­me omis­ta­maan raken­ne­tut kiin­teis­töt ja vuo­kraam­me nii­tä sit­ten eri käyttäjille.”

Hoi­va­ti­loil­le AHS Cont­rol on raken­ta­nut muun muas­sa päi­vä­ko­te­ja sekä pal­ve­lu­ta­lo­ja ikään­ty­neil­le ja eri­lai­sil­le erikoisryhmille.

Hyvin teh­ty työ vakuutti

”Yhteis­työm­me läh­ti liik­keel­le noin nel­jä vuot­ta sit­ten. Tänä aika­na on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä jo usei­ta kohteita.”

Hyvä­ri­nen oli jo aiem­mas­sa työs­sään tutus­tu­nut AHS Cont­ro­lin tapaan hoi­taa työnsä.

Yhteis­työm­me on ollut jou­he­vaa ja yhteistyöhakuista.”

”Tie­sim­me hei­dän taus­tan­sa ja refe­rens­sin­sä, joten meil­lä oli jo alus­sa luot­ta­mus hei­hin. Ensim­mäis­ten hank­kei­den myö­tä luot­ta­mus vain vahvistui.” 

Par­hail­laan Hoi­va­ti­loil­le on raken­teil­la yksi AHS Cont­ro­lin raken­teil­la ole­va kiin­teis­tö Ouluun. Alku­vuo­des­ta 2021 val­mis­tui kiin­teis­töt muun muas­sa Kem­pe­lee­seen ja Ouluun.

Yhteis­työ on suju­vaa ja työ hyvin aikataulutettu 

Kai­ken kaik­ki­aan Hoi­va­ti­loil­la on yhteis­työ­kump­pa­nei­na ura­koit­si­joi­ta tois­ta­kym­men­tä. AHS Cont­rol on yksi heistä. 

”Yhteis­työm­me on ollut jou­he­vaa ja yhteis­työ­ha­kuis­ta. Meil­lä on ollut kai­kin puo­lin toi­mi­vaa tämä yhteistyö.”

Hyvä­ri­nen ker­too, että AHS Cont­ro­lil­la on oma eri­tyi­nen mal­lin­sa hoi­taa rakennusurakka. 

”He ovat teh­neet meil­le ura­kat tavoi­te­hin­tai­sel­la pro­jek­tin­joh­to­mal­lil­la. Se on sopi­nut meil­le erin­omai­sen hyvin.”

”Hank­keis­sam­me on tär­ke­ää, että pide­tään se, mikä luva­taan. Yksi oleel­li­sim­pia asioi­ta on, että hank­keet val­mis­tu­vat aika­tau­lus­saan eikä koh­tei­siin tar­vit­si­si men­nä enää toi­min­nan aika­na. Tuos­sa asias­sa AHS Cont­rol on onnis­tu­nut hyvin.”

Hank­kei­den eri­tyis­piir­teet osa­taan huomioida

Vuo­sien kulues­sa AHS Cont­ro­lil­la on ker­ty­nyt vank­ka koke­mus eri­lais­ten hoi­va­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­ta ja rakentamisesta. 

AHS Cont­rol ohjaa suun­nit­te­li­joi­ta huo­mioi­maan hank­kei­den eri­tyis­piir­teet. Teem­me täs­sä läheis­tä yhteistyötä.”

Hyvä­ri­nen uskoo, että yhtei­siä hank­kei­ta teh­dään jat­kos­sa­kin. Yhteis­työ on ollut toi­mi­vaa, ja se var­mas­ti­kin jat­kuu myös tulevaisuudessakin.

AHS Cont­rol on meil­le hyväk­si koet­tu yhteis­työ­kump­pa­ni. Kun meil­lä tulee tar­vet­ta uusil­le hank­keil­le, avaam­me var­mas­ti kes­kus­te­lua myös hei­dän suuntaansa.”