Mil­lai­sis­ta ainek­sis­ta raken­tuu paras työ­paik­ka? Ennen muu­ta sii­tä, että työ­pai­kal­la on hyvä yhteis­hen­ki ja työn­te­ko on hyvin orga­ni­soi­tu. Tär­ke­ää on myös se, että työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tiin satsataan. 

AHS Cont­rol halu­aa olla työn­te­ki­jöil­leen paras työ­paik­ka. Yksi työ­paik­kaan­sa tyy­ty­väi­sis­tä työn­te­ki­jöis­täm­me on Hen­na Salo. Hän toi­mii AHS Cont­ro­lil­la talous­pääl­lik­kö­nä. Hän on ollut teh­tä­väs­sään kesä­kuus­ta 2020 lähtien.

”Kun AHS Cont­rol etsi talous­pääl­lik­köä työ­hön, hain paik­kaa ja sain sen. AHS Cont­rol oli minul­le jon­kin ver­ran tut­tu jo entuudestaan.”

Paras työ­paik­ka -aja­tus toteu­tuu Salon suh­teen. Hän on tykän­nyt olla töis­sä. Työ­pai­kal­la ilma­pii­ri on ren­to ja huu­mo­ri yhteistä. 

”Meil­lä on tosi ren­toa ja huu­mo­rin­ta­juis­ta poruk­kaa töis­sä. Tosi muka­vaa on ollut. Olen tykän­nyt eri­tyi­ses­ti sii­tä, että jokai­nen saa olla oma itsen­sä. Se on tosi tär­keä ja hyvä asia.”

Sport­ti­haas­teel­la lisää puh­tia paras työ­paik­ka -ajatukseen

Talous­pääl­li­kön töi­den ohes­sa Salon vas­tuul­la on AHS Cont­ro­lin sport­ti­haas­teen organisointi.

”Meil­lä oli nyt tois­ta ker­taa meneil­lään sport­ti­haas­te. Sii­nä tavoit­tee­na on kerä­tä tie­tyn ver­ran pis­tei­tä tiet­ty­nä aika­na. Olem­me yhdes­sä mää­ri­tel­leet, min­kä ver­ran saa pis­tei­tä mis­tä­kin lii­kun­ta­suo­ri­tuk­ses­ta. Riip­puu lajis­ta, pal­jon­ko pis­tei­tä saa.”

”Meil­lä on syn­ty­nyt tähän sel­lai­nen kisai­lu­hen­ki, jol­la tsem­pa­taan toi­siam­me. Se on ollut hauskaa.”

Tänä vuon­na AHS Cont­ro­lin työn­te­ki­jöi­den tavoit­tee­na on sport­ti­haas­tees­sa saa­da kerät­tyä 400 pis­tet­tä 20 vii­kon aika­na. Sport­ti­haas­teel­la halu­taan kan­nus­taa työn­te­ki­jät liik­ku­maan. Lii­kun­ta lisää hyvin­voin­tia, ja se näkyy työ­elä­mäs­sä­kin. Paras työ­paik­ka -aja­tuk­sen innoit­ta­ma­na AHS Cont­rol pal­kit­see sport­ti­haas­tees­sa menestyneitä. 

”Pääl­lim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na meil­lä oli saa­da poruk­ka liik­keel­le pie­nel­lä pork­ka­nal­la. Jos saa mää­ri­tel­ty­nä aika­na kerät­tyä 400 pis­tet­tä, sii­tä saa 400 euron bonuk­sen palkkaan.”

Yhteis­hen­ki syn­tyy hyvien yhteis­ten koke­mus­ten myötä

AHS Cont­ro­lil­la on täl­lä het­kel­lä työn­te­ki­jöi­tä 25, kun tytä­ryh­tiö AHS Tek­nii­kan työn­te­ki­jät las­ke­taan mukaan. Sport­ti­haas­tee­seen saa­vat osal­lis­tua kaik­ki haluk­kaat, mut­ta pak­ko se ei ole kenel­le­kään. Kaik­kia kui­ten­kin kan­nus­te­taan siihen.

”On jokai­ses­ta itses­tä kiin­ni, mitä vapaa-ajal­laan halu­aa teh­dä. Jos ei halua läh­teä mukaan, niin sil­loin vain ei ilmoi­ta pis­tei­tä”, Salo sanoo.

AHS Cont­ro­lil­la työn­te­ki­jät ovat tykän­neet sport­ti­haas­tees­ta. Se on lisän­nyt työn­te­ki­jöi­den paras työ­paik­ka -koke­mus­ta. Se on lisän­nyt myös työyh­tei­sön yhteishenkeä.

”Meil­lä on syn­ty­nyt tähän sel­lai­nen kisai­lu­hen­ki, jol­la tsem­pa­taan toi­siam­me. Se on ollut haus­kaa. Posi­tii­vis­ta palau­tet­ta täs­tä on kyl­lä tul­lut työn­te­ki­jöil­tä paljon.”