Laa­du­kas raken­ta­mi­nen tar­koit­taa AHS Cont­ro­lil­la ensin­nä­kin sitä, että sii­tä pide­tään kiin­ni, mis­tä on asiak­kaan kans­sa sovit­tu. Tämä sisäl­tää muun muas­sa yhdes­sä mää­ri­tel­lyn aika­tau­lun. AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to sanoo, että asia­kas voi var­mas­ti luot­taa sii­hen, mis­tä on yhdes­sä sovittu.

”Olem­me luo­vut­ta­neet vas­tuul­lam­me olleet hank­keet sata­pro­sent­ti­ses­ti sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, jopa nopeam­min­kin. Pidäm­me aina aika­tau­luis­ta kiinni.”

Toi­nen AHS Con­tor­lin peri­aat­teis­ta on, että raken­ta­mi­ses­sa asiak­kai­ta pyri­tään ohjeis­ta­maan sii­hen, että he saa­vat pit­käi­käi­sen ja laa­duk­kaan lop­pu­tu­lok­sen. Näin teh­dään, jot­ta asia­kas­ta pal­vel­tai­siin par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

”Emme siis vält­tä­mät­tä raken­na hal­vin­ta, jos näem­me, että se on pidem­män pääl­le asiak­kaan etu­jen vastaista.”

Kol­mas laa­duk­kaan raken­ta­mi­sen peri­aa­te on asian­tun­ti­juus. Suun­ni­tel­mia raken­ta­mi­seen ei esi­mer­kik­si ote­ta ark­ki­teh­dil­ta sil­mät kiin­ni ja kritiikittä.

”Käy­täm­me kai­ken ammat­ti­tai­tom­me ja osaa­mi­sem­me jo hank­keen alus­ta ja suun­nit­te­lus­ta läh­tien asiak­kaan hyväk­si. Osaam­me ohja­ta tila­suun­nit­te­lua sii­hen suun­taan, että lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee laa­du­kas ja var­mas­ti hyvä.”

Mitä on laa­du­kas raken­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä tarkoittaa?

Yksi tär­keä osa-alue kai­kes­sa AHS Cont­ro­lin teke­mäs­sä työs­sä ja raken­ta­mi­ses­sa on se, että kaik­ki raken­ta­mi­seen liit­ty­vät pro­ses­sit ovat kun­nos­sa. Tähän panos­te­taan ja tilan­tei­ta seu­ra­taan tar­kas­ti kai­ken aikaa. 

”Täs­tä syys­tä raken­ta­mi­sen ja laa­dun tark­kai­lun pro­ses­sit ovat meil­lä hyväs­sä kun­nos­sa. Tämä on kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le toi­min­nan selkäranka.” 

Kyke­nem­me vetä­mään jokai­sen hank­keen aina tie­tyn laa­dul­li­sen pro­ses­sin mukaisesti.”

Raken­nusu­ra­kat on asian­tun­te­vas­ti orga­ni­soi­tu. Mitään ei teh­dä hutiloiden. 

”Kun raken­nus­työ ete­nee, kukaan ei soo­loi­le hank­kees­ta toi­seen. Kyke­nem­me vetä­mään jokai­sen hank­keen aina tie­tyn laa­dul­li­sen pro­ses­sin mukaisesti.” 

Jokai­sen raken­nus­hank­keen tek­nis­tä toteu­tus­ta tar­kas­tel­laan aina tilan­teen mukaan. On ole­mas­sa monen­lai­sia raken­nus­tek­ni­siä rat­kai­su­ja ja toteut­ta­mis­ta­po­ja, jois­ta vali­taan aina kul­loi­seen­kin tilan­tee­seen par­hai­ten sopiva. 

”Meil­lä ei ole sel­lai­sia rajoi­tuk­sia, että vain tie­tyt tek­nii­kat oli­si­vat käy­tös­säm­me. Voim­me hyö­dyn­tää raken­ta­mi­ses­sa mitä vain raken­nus­tek­ni­siä juttuja.”

Mitä asian­tun­ti­juus sisäl­tää rakentamisessa?

AHS Cont­ro­lil­la asian­tun­ti­juus syn­tyy ennen muu­ta sii­tä, että toi­min­ta raken­tuu laa­duk­kaan työn­joh­don ympä­ril­le. Laa­du­kas työn­te­ko näkyy pie­nis­sä päi­vit­täi­sis­sä valinnoissakin. 

”Meil­lä päi­vit­täis­tä työ­tä eivät ole vetä­mäs­sä ket­kä tahan­sa, vaan alan ammat­ti­lai­set, joil­la on vank­ka koke­mus täl­tä alal­ta. Koke­mus mää­rit­tää toi­min­taam­me kai­kin puo­lin”, Oja­leh­to sanoo. 

Ker­ty­neen koke­muk­sen ansios­ta AHS Cont­ro­lil­la tie­de­tään jo etu­kä­teen, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia pie­nil­lä arki­sil­la­kin valin­ta­ti­lan­teil­la on lop­pu­tu­lok­seen. Tie­de­tään myös, miten kiin­teis­tö­jen raken­ta­mi­nen hoi­tuu sujuvasti.

”Vii­me kädes­sä mei­dän asian­tun­ti­juu­tem­me mää­rit­te­le­vät kui­ten­kin asiak­kaam­me. Haluam­me, että kai­kil­la asiak­kail­lam­me syn­tyy aidos­ti tyy­ty­väi­nen tun­ne yhteis­työs­täm­me kiin­teis­tö­jen raken­ta­mi­ses­sa. Meil­le on tär­ke­ää kuun­nel­la asiak­kai­dem­me koke­mus­ta. Sen myö­tä osaam­me tar­vit­taes­sa kehit­tää toi­min­ta­ta­po­jam­me tai pysyä hyväk­si havai­tus­sa ja toi­mi­vis­sa ratkaisuissa.”