”Tila­suun­nit­te­lu läh­tee meil­lä liik­keel­le aina sii­tä, että raken­nus pitää teh­dä juu­ri sil­le tar­koi­tet­tua käyt­töä var­ten. Tilan käyt­tä­jil­lä on näin ollen paras näke­mys tilan käyt­töön liit­ty­vis­tä asiois­ta”, sanoo AHS Cont­ro­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Samp­pa Aho­la.

Jos­kus voi kui­ten­kin olla, että tilaa­jal­la ei itsel­lään ole käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta. Täl­löin AHS Cont­ro­lin teh­tä­vä­nä on hakea tie­to, mitä kul­loi­sel­ta­kin kiin­teis­töl­tä vaa­di­taan käyt­tä­jän näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na. Tähän panos­te­taan, jot­ta kiin­teis­tö toi­mi­si par­haal­la taval­la ja sil­lä oli­si paras mah­dol­li­nen arvo tulevaisuudessakin. 

”Jos tilaa­jal­la on käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja hyvä suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä ja miten raken­ne­taan, mei­dän teh­tä­väm­me on täl­löin suun­ni­tel­mien toteu­tus ja ammat­ti­mai­nen rakentaminen.”

AHS Cont­ro­lin asia­kas­läh­töi­nen raken­ta­mi­nen tar­koit­taa kai­kes­sa sitä, että jo alku­vai­heen kar­toi­tuk­sen ja tila­suun­nit­te­lu­jen tulee onnis­tua niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta. Kaik­ki toi­min­ta perus­tuu vah­vaan osaa­mi­seen niin tila­suun­nit­te­lus­sa kuin päi­vit­täi­ses­sä työn­joh­ta­mi­ses­sa työmailla.

Tila­suun­nit­te­lu aloi­te­taan heti ura­kan alussa

Kun raken­ne­taan asun­to­ja, asia­kas­läh­töi­syys on tila­suun­nit­te­lus­sa kor­keal­la tasolla. 

”Haluam­me suun­ni­tel­la sel­lai­sia asun­to­ja, joi­ta oikeas­ti tar­vi­taan sil­lä alu­eel­la, min­ne aio­taan raken­taa. Sik­si pereh­dym­me tähän asi­aan tarkasti.”

Asun­to­koh­tei­den tila­suun­nit­te­lu pyri­tään aloit­ta­maan siten, että raken­nus­han­ke tuo­daan jul­ki mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa. Täl­löin asiak­kail­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa suunnitelmiin. 

”Haem­me ennak­ko­ky­se­lyil­lä asiak­kai­den koke­mus­ta sii­tä, mitä halu­taan. Näin saam­me var­mis­tet­tua, mil­lai­nen tar­ve on mil­lä­kin alu­eel­la. Myö­hem­min muu­tok­sia raken­nus­rat­kai­sui­hin on vai­kea teh­dä. Muu­tok­sia pys­tyy kui­ten­kin teke­mään niis­sä puit­teis­sa, mitä raken­nus­lu­vat sallivat.”

Hoi­va­ti­lat erityisosaamisaluetta 

”Hoi­va­ti­lo­jen suun­nit­te­lu on eri­tyi­sa­laa. Sii­nä täy­tyy ymmär­tää tule­vien tilo­jen asia­kas­kun­taa. Hei­dän omi­nai­suu­ten­sa ja tar­peen­sa tulee tie­tää tar­kas­ti jo tila­suun­nit­te­lus­sa”, Aho­la sanoo.

Meil­lä on hyvä ja moni­puo­li­nen koke­mus hoi­va­ti­lo­jen rakentamisesta.”

Hoi­va­ti­lo­jen käyt­tä­jä­kun­ta on moni­nai­nen. Asuk­kai­na voi olla muun muas­sa lap­sia, ikäih­mi­siä tai kehi­tys­vam­mai­sia. Kai­kil­la on omat eri­tyis­tar­peen­sa asu­mi­sel­le. Eri käyt­tä­jä­kun­tien tar­peet tulee osa­ta tila­suun­nit­te­lus­sa huo­mioi­da mah­dol­li­sim­man kattavasti.

”Meil­lä on hyvä ja moni­puo­li­nen koke­mus hoi­va­ti­lo­jen raken­ta­mi­ses­ta. Tuom­me tie­tä­myk­sem­me pöy­tään jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, sil­lä meil­lä on koke­mus­ta aika­lail­la kai­ken­lais­ten hoi­va­ti­lo­jen rakentamisesta.”

Lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa kat­se tulevaisuuteen

Kun suun­ni­tel­laan lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­ja, täy­tyy alus­sa saa­da mah­dol­li­sim­man tark­ka tie­to sii­tä, mil­lais­ta lii­ke­toi­min­taa tilois­sa on tar­koi­tus teh­dä. Tila­suun­nit­te­lus­sa on osat­ta­va huo­mioi­da kiin­teis­tön arvon säi­ly­vyys ja muun­nel­ta­vuus ajan kuluessa. 

”Jos asia­kas ei osaa hah­mot­taa tule­vai­suut­ta, mei­dän teh­tä­väm­me on tuo­da esiin, mitä kan­nat­taa huo­mioi­da tule­vai­suut­ta aja­tel­len. Mie­tim­me esi­mer­kik­si, mil­lai­nen laa­je­ne­mis­tar­ve tiloil­la mah­dol­li­ses­ti jat­kos­sa on. Teem­me tätä­kin työ­tä asia­kas­läh­töi­ses­ti ja joustavasti.”

Lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen suh­teen on enem­pi sään­tö kuin poik­keus, että tilois­sa ei teh­dä samaa kuin alus­sa. Sik­si tämä ote­taan huo­mioon jo tilasuunnittelussa. 

”Aina ei voi­da tie­tää etu­kä­teen kaik­kea, mut­ta mei­dän pitää asiak­kaan kans­sa osa­ta kehit­tää visioi­ta, mihin tilo­jen käyt­tö voi tule­vai­suu­des­sa men­nä. Teem­me joka tapauk­ses­sa tilois­ta aina niin laa­duk­kaat kuin käy­tet­tä­vis­sä ole­val­la bud­je­til­la on mah­dol­lis­ta. Läh­tö­koh­tam­me on mak­si­maa­li­nen laa­tu­ta­so. Haluam­me olla asiak­kaan luot­ta­muk­sen arvoisia.”