”Heil­lä oli poik­keuk­sel­li­nen tapa toi­mia ja ottaa huo­mioon asiak­kaan tar­peet. Sel­lai­set­kin asiat, joi­ta emme itse oli­si osan­neet omas­sa kodis­sam­me ottaa huomioon.”

Näin kuvaa AHS Cont­ro­lin toi­min­taa Arto Löp­pö­nen. Hän on 40-vuo­tias, vakuu­tusa­lal­la työs­ken­te­le­vä per­hee­ni­sä. Asun­to­si­joit­ta­mi­nen kuu­luu hänen har­ras­tuk­siin­sa. Hän on hank­ki­nut sijoi­tusa­sun­to­ja muun muas­sa AHS Cont­ro­lin kautta. 

”Kun hok­sa­sin, että AHS Cont­ro­lil­la hom­ma toi­mii hyvin, olen uskal­ta­nut ostaa siel­tä useam­man asun­non. AHS Cont­rol on raken­ta­nut myös nykyi­sen omakotitalomme.”

Per­heen oma­ko­ti­ta­lo raken­net­tiin työn­joh­to­so­pi­muk­sel­la. Raken­nus­pro­jek­ti oli Löp­pö­sen ensim­mäi­nen var­si­nai­nen kon­tak­ti AHS Cont­ro­lin kanssa. 

”Oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­mi­nen sujui erit­täin hyvin. Sil­loin tajusin, että täs­sä on yri­tys, jol­ta uskal­taa ostaa itsel­le sijoitusasuntojakin.”

Onnis­tu­nut oma­ko­ti­ta­lo ilahdutti

Kun Löp­pö­set alkoi­vat suun­ni­tel­la nykyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­aan, heil­lä oli alkuun jon­kin­lai­nen visio sii­tä, mitä he kodil­taan halua­vat. He ker­toi­vat suun­ni­tel­mis­taan AHS Cont­ro­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Samp­pa Aho­lal­le

”Samp­pa alkoi sit­ten tou­hu­ta asi­aa eteen­päin. Hän muun muas­sa hom­ma­si ark­ki­teh­din. Minun ei tar­vin­nut itse hir­veäs­ti panos­taa mihin­kään. He kuun­te­li­vat toi­vei­tam­me, ja sen mukaan sit­ten hoi­ti­vat asiat kuntoon.”

Hei­dän työn­joh­to­so­pi­muk­sen­sa oli meil­le just hyvä, sil­lä kus­tan­nus­te­hok­kuus, laa­tu ja tar­peet kohtasivat.”

AHS Cont­ro­lin tapa toi­mia ja hoi­taa työt vakuut­ti Löp­pö­sen. Oma­ko­ti­ta­lo­pro­jek­tin ede­tes­sä luot­ta­mus vain vahvistui. 

”Asun­to pitää osa­ta suun­ni­tel­la asuk­kai­den tar­pei­den mukaan. AHS Cont­rol hoi­taa kul­loi­sen­kin pro­jek­tin tar­koin sen mukaan, mitä asia­kas tar­vit­see. Hei­dän työn­joh­to­so­pi­muk­sen­sa oli meil­le just hyvä, sil­lä kus­tan­nus­te­hok­kuus, laa­tu ja tar­peet kohtasivat.”

Hän sanoo koke­neen­sa, että hei­dän oma­ko­ti­ta­lon­sa raken­ta­mi­ses­sa AHS Cont­ro­lil­la oli kaik­ki int­res­si sii­nä, että talos­ta tulee var­mas­ti hyvä juu­ri heille. 

”He osa­si­vat ottaa huo­mioon jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa monen­lai­sia asioi­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat arkem­me suju­vuu­teen nyky­ään. Kaik­kea ei itse suun­nit­te­lu­vai­hees­sa edes huo­man­nut, mut­ta käy­tös­sä olen tajun­nut, että asiat on teh­ty ihan vii­mei­sen päälle.”

Har­ras­tuk­se­na asuntosijoittaminen

”Kun olen osta­mas­sa sijoi­tusa­sun­toa, kysyn AHS Cont­ro­lil­ta, onko heil­lä tulos­sa hyviä koh­tei­ta. Jon­kun sijoi­tusa­sun­non olen osta­nut heil­tä niin, että raken­nus­töi­tä ei oltu edes vie­lä aloitettu.”

Sijoi­tusa­sun­toa hank­kies­saan Löp­pö­nen ottaa sel­vää, mitä mil­loin­kin on tarjolla. 

”Minun sijoi­tusa­sun­to­ni ovat olleet hyväl­lä pai­kal­la. Nii­hin on ollut help­po saa­da vuo­kra­lai­set. Asun­not ovat viih­tyi­siä, laa­duk­kai­ta ja hyvin varusteltuja.”

Löp­pö­nen on hank­ki­nut sijoi­tusa­sun­to­ja muu­ta­kin kaut­ta kuin AHS Cont­ro­lil­ta. Hän sanoo seu­raa­van­sa kaik­kea tarjontaa. 

AHS Cont­ro­lis­sa miel­lyt­tää se, että työ­jäl­ki on tark­kaa ja kus­tan­nus­te­hok­kuus on hyvä. Vuo­si­huol­los­sa­kaan ei ole tähän men­nes­sä tul­lut vie­lä kos­kaan mitään isom­paa korjattavaa.”