Uudis­koh­teet ja vapaat asun­not – sijain­ti rat­kai­see paljon

Uudis­koh­teet ja vapaat asun­not – sijain­ti rat­kai­see paljon

Miten löy­tää vapaat asun­not ja uudis­koh­teet mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa? Haa­vei­let­ko sinä omas­ta kodis­ta tai sijoi­tusa­sun­nos­ta? Haluai­sit­ko hank­kia asun­non AHS Cont­ro­lin kaut­ta? Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me uusis­ta asun­nois­tam­me ja sii­tä, mihin kaik­keen voi oman asun­non raken­ta­mi­ses­sa vaikuttaa.

Kuka voi ostaa AHS Cont­ro­lin raken­ta­mia asuntoja?

Kuka vain voi ostaa asun­to­ja AHS Con­to­lil­ta. Ilmoi­ta yhteys­tie­to­si meil­le, jos uudis­koh­teet kiin­nos­ta­vat sinua ja haluat saa­da etu­kä­teen tie­toa, mitä koh­tei­ta on tulos­sa mark­ki­noil­le mil­loin­kin. Voim­me täl­löin lähet­tää vies­tiä ja tie­toa sinul­le aina, kun meil­lä on tie­to uusis­ta rakennushankkeista. 

Olem­me saa­neet asiak­kail­tam­me palau­tet­ta, että kos­kaan aikai­sem­min ei ole otet­tu niin hyvin huo­mioon asun­non osta­jan omia toiveita.”

Kun haluat tie­tää AHS Cont­ro­lin uudis­koh­teet, voit kysel­lä meil­tä myös ennak­ko­mark­ki­noin­nis­sa ole­vis­ta koh­teis­ta. Kun sinul­la on hakuses­sa esi­mer­kik­si uudis­koh­teet Oulu, osaam­me neu­voa, mis­tä nii­tä kan­nat­taa mil­loin­kin etsiä. Meneil­lään ole­vat raken­nus­pro­jek­tit ja vapaat asun­not löy­dät muun muas­sa kotisivuiltamme.

Voi­ko asun­non sisus­tus­rat­kai­sui­hin itse vaikuttaa?

”Asun­non sisus­tus­rat­kai­sui­hin voi par­hai­ten vai­kut­taa, kun asun­non varaa riit­tä­vän aikai­sin. Meil­lä on asun­non hin­taan sisäl­ty­vä­nä sisus­tus­vaih­toeh­to­na valit­ta­vis­sa moder­nim­pi sisus­tus­vaih­toeh­to ja perin­tei­sem­pi sisus­tus­vaih­toeh­to”, sanoo AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to

”Olem­me saa­neet asiak­kail­tam­me palau­tet­ta, että kos­kaan aikai­sem­min ei ole otet­tu niin hyvin huo­mioon asun­non osta­jan omia toi­vei­ta. Tämä palau­te ilah­dut­taa ja kan­nus­taa teke­mään yhtä hyvää työ­tä asiak­kai­dem­me hyväk­si tule­vis­sa­kin uudiskohteissa.”

Kun asia­kas halu­aa teh­dä itse sisus­tus- tai raken­nus­rat­kai­su­ja enem­män, toi­veis­taan kan­nat­taa ker­toa ajois­sa mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti ja käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti. Asiak­kaan toi­veet huo­mioi­daan suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Kun suun­ni­tel­mat on lyö­ty luk­koon, muu­tok­sia on vai­keam­pi tehdä. 

”Jäl­ki­kä­teen teh­tä­vät muu­tok­set ovat nimit­täin her­käs­ti kal­lii­ta. Jos asia­kas on val­mis sil­ti sat­saa­maan muu­tok­siin, nii­tä pyri­tään toteut­ta­maan raken­nus­lu­pien puitteissa.” 

Löy­tyy­kö AHS Cont­ro­lin uudis­koh­teet muualta?

Löy­dät uudis­koh­teet ja vapaat asun­not omil­ta sivuil­tam­me. Myym­me raken­ta­miam­me asun­to­ja myös eri välit­tä­jien kaut­ta. Asun­to­jam­me on myyn­nis­sä eri por­taa­leis­sa, esi­mer­kik­si Etuo­ves­sa ja Oiko­ties­sä

”Olem­me lait­ta­neet uudis­koh­teet ja vapaat asun­not myyn­tiin näil­le välit­tä­jil­le, sil­lä ne ovat ohit­ta­neet suo­sios­sa monet muut väy­lät. Koke­muk­sem­me mukaan asun­non ostos­ta haa­vei­le­vat ihmi­set mene­vät suo­raan näi­hin por­taa­lei­hin”, Oja­leh­to sanoo.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut tavas­tam­me raken­taa asun­to­ja? Haluai­sit­ko ostaa asun­non meil­tä? Tutus­tu AHS Cont­ro­lin uudis­koh­tei­siin ja ota yhteyt­tä myyn­tiin. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja hank­ki­maan itsel­le­si unel­mie­si koti tai sijoitusasunto!