KVR-urak­ka kes­tää ver­tai­lun! – Tutus­tu eri urak­ka­muo­toi­hin täältä.

KVR-urak­ka kes­tää ver­tai­lun! – Tutus­tu eri urak­ka­muo­toi­hin täältä.

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa KVR-urak­ka? Miten se ero­aa esi­mer­kik­si PJ-ura­kas­ta? Mikä on yli­pää­tään paras tapa hoi­taa rakennusurakka? 

KVR tar­koit­taa raken­nusu­rak­kaa, jos­sa ura­koit­si­ja hoi­taa uusien tilo­jen raken­ta­mi­sen sekä suun­nit­te­lun. KVR-ura­kas­sa raken­nut­ta­ja on sopi­mus­suh­tees­sa vain KVR-ura­koit­si­jaan. Raken­net­ta­vien tilo­jen suun­nit­te­li­jat ja aliu­ra­koit­si­jat sekä muut toi­mi­jat teke­vät työn­sä ura­koit­si­jan alaisuudessa. 

Asiak­kaal­le KVR-urak­ka on vai­va­ton ja teho­kas tapa raken­taa uusi kiin­teis­tö. KVR-ura­kas­sa olem­me asiak­kaam­me ainoa sopi­mus­kump­pa­ni ja vas­taam­me ura­kan toteu­tuk­ses­ta kokonaisuudessaan.

KVR-urak­ka on sel­keä ja teho­kas kiin­teis­tön raken­nus­ta­pa. Sel­keyt­tä raken­nus­pro­jek­tiin tuo muun muas­sa se, että asia­kas voi etu­kä­teen mää­ri­tel­lä kat­to­hin­nan rakennusprojektille. 

Onko KVR-urak­ka ainoa tapa hoi­taa rakennusurakka?

KVR-urak­ka ei ole ainoa hyvä tapa hoi­taa raken­nusu­rak­ka. Kat­som­me jokais­ta han­ket­ta tapaus­koh­tai­ses­ti ja kes­kus­te­lem­me asiak­kaam­me kans­sa, mikä sopii juu­ri heil­le. Emme tee äkki­näi­siä pää­tök­siä, vaan valit­sem­me urak­ka­muo­don jokai­seen pro­jek­tiin aina asiak­kai­dem­me kans­sa yhteis­työs­sä eri mah­dol­li­suuk­sia harkiten. 

KVR-ura­kan lisäk­si mui­ta urak­ka­muo­to­ja ovat esi­mer­kik­si raken­nusu­ra­koin­ti ja tavoi­te­hin­tai­nen PJ-urak­ka eli pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka. PJ-urak­ka kuu­luu eri­tyis­osaa­mi­seem­me, jota suo­sit­te­lem­me mie­lel­läm­me, mut­ta huo­mioim­me muut­kin mahdollisuudet.

Sat­saam­me kai­ken ammat­tio­saa­mi­sem­me kaik­kiin raken­nusu­ra­koi­him­me asiak­kai­dem­me hyväk­si, oli urak­ka­muo­to­na sit­ten KVR-urak­ka, PJ-urak­ka tai joku muu.

Olem­me toteut­ta­neet tavoi­te­hin­tai­sel­la pro­jek­tin­joh­tou­ra­kal­la jo usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tein. PJ-urak­ka on jous­ta­va ja asia­kas­läh­töi­nen tapa hoi­taa raken­nusu­rak­ka. Tämä urak­ka­mal­li mah­dol­lis­taa muun muas­sa raken­nusu­ra­kan aikai­set sää­döt ja hankesuunnittelun.

Miten raken­nusu­rak­ka käy­tän­nös­sä etenee?

Kun alam­me suun­ni­tel­la uut­ta raken­nus­han­ket­ta, otam­me heti alus­sa suun­nit­te­luun mukaan kaik­ki sidos­ryh­mät. Näin var­mis­tam­me sen, että kaik­ki mah­dol­li­set näkö­kul­mat tule­vat huo­mioi­duk­si alus­ta läh­tien. Tämän jäl­keen tar­joam­me asiak­kaal­lem­me juu­ri hei­dän tar­pei­siin­sa sopi­vat suunnitelmat. 

Hyväk­si todet­tu­jen peri­aat­tei­dem­me ja koke­muk­sem­me poh­jal­ta voim­me luva­ta suju­vas­ti aika­tau­lus­saan ete­ne­vän ura­kan. Sat­saam­me kai­ken ammat­tio­saa­mi­sem­me kaik­kiin raken­nusu­ra­koi­him­me asiak­kai­dem­me hyväk­si, oli urak­ka­muo­to­na sit­ten KVR-urak­ka, PJ-urak­ka tai joku muu. 

Asiak­kaam­me saa raken­ta­mi­ses­ta aina pitä­vät kus­tan­nus­las­kel­mat, suun­ni­tel­mien mukai­sen ura­kan läpi­vien­nin sekä lop­pu­tu­lok­sen, joka on var­mas­ti onnis­tu­nut. Annam­me toi­min­nas­tam­me laa­tu­lu­pauk­sen. Lupaam­me, että raken­nusu­rak­ka val­mis­tuu sovi­tus­sa bud­je­tis­sa ja aikataulussa.

Kun tar­vit­set raken­nusu­ra­kal­le toteut­ta­jaa, ole yhtey­des­sä. Hoi­dam­me työn toi­vei­de­si mukaan raken­nusu­ra­koin­ti­na, KVR-urak­ka­na tai PJ-urak­kan­sa. Yhteys­tie­tom­me löy­ty­vät tääl­tä. Etsi­tään yhdes­sä juu­ri teil­le sopi­va urakkamuoto!