Asun­non osto haa­vee­na – mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Asun­non osto haa­vee­na – mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Asun­non osto on mer­kit­tä­vä pää­tös, var­sin­kin kun on etsi­mäs­sä pysy­vää kotia itsel­leen. Haa­vei­let­ko sinä omas­ta asun­nos­ta – vai haluai­sit­ko ken­ties ostaa sijoitusasunnon? 

Kun asun­non osto on har­kin­nas­sa, kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta ja miet­tiä aina­kin seu­raa­via asioita:

  1. Tar­kis­ta ja las­ke bud­jet­ti­si. Mie­ti täs­sä vai­hees­sa, mihin kaik­keen aika­si ja vara­si riit­tä­vät. Haluat­ko olla muka­na jo asun­non suun­ni­te­lu­vai­hees­sa, vai onko sinul­la varaa jäl­ki­kä­teen muut­taa esi­mer­kik­si teh­ty­jä sisustusratkaisuja?
  2. Mie­ti, mit­kä asiat ovat sinul­le ehdot­to­man tär­kei­tä asioi­ta omas­sa asun­nos­sa. Kar­toi­ta tark­kaan odo­tuk­se­si ja tar­pee­si asun­non suh­teen. Mitä toi­vot asui­na­lu­eel­ta? Mitä pal­ve­lui­ta haluat asun­non lähistölle?
  3. Mitä teet aiem­mal­le asun­nol­le­si? Jos sinul­la jo on oma asun­to, kan­nat­taa suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti sen myyn­ti etu­kä­teen, jos et aio pitää vahaa asun­toa itselläsi. 
  4. Han­ki pan­kis­ta lai­na­lu­paus. Asun­to­lai­naa kan­nat­taa hank­kia pan­kis­ta jo ennen kuin läh­det asun­to­näy­töil­le. Näin saat var­mis­tet­tua, että saat halua­ma­si suu­rui­sen lai­nan. Kun oikea asun­to löy­tyy, pys­tyt teke­mään sii­tä heti tarjouksen. 
  5. Etsi tie­toa. Jos haluat olla muka­na jo asun­non raken­nus­vai­hees­sa, kan­nat­taa etsiä tie­toa raken­teil­la ole­vis­ta asun­nois­ta, jot­ta pää­set mukaan suun­nit­te­luun mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vaiheessa. 

Asun­non osto AHS Controlilta

”Kun asun­non osto teh­dään AHS Cont­ro­lil­ta, aivan aluk­si mei­dän on hyvä tie­tää, onko tar­koi­tuk­se­si hank­kia sijoi­tusa­sun­to vai asun­to itsel­le­si”, sanoo AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to 

Tämä vai­kut­taa sii­hen, miten asia­kas­ta osa­taan neu­voa asun­non ostos­sa heti alus­sa. Itsel­le han­ki­tus­sa asun­nos­sa pero­soo­nal­li­sil­la raken­nus- ja sisus­tus­rat­kai­suil­la on ihmi­sil­le useim­mi­ten enem­män pai­noar­voa kuin sijoi­tusa­sun­nos­sa. Myös sijain­nil­la on asun­non ostos­sa täl­löin enem­män mer­ki­tys­tä. Mil­lai­sia pal­ve­lu­ja asui­na­lu­een lähis­töl­lä on?

Kun halu­aa ostaa asun­non AHS Cont­ro­lil­ta, asun­non osto ete­nee samoil­la peri­aat­teil­la kuin mui­den­kin kanssa.

”Jos asun­non osta­ja on muka­na jo asun­non suun­nit­te­lu- ja raken­nus­vai­hees­sa, täl­löin tilan­ne on vähän eri­lai­nen. Sil­loin voim­me jutel­la vie­lä muu­tos­tar­peis­ta ja kai­kes­ta muus­ta­kin asun­non raken­ta­mi­seen liittyvästä.”

Kan­nat­taa vara­ta asun­to ajoissa

Jos asun­non osta­ja tekee varauk­sen asun­nos­ta jo suun­nit­te­lu- ja ennak­ko­mark­ki­noin­ti­vai­hees­sa, hän voi vie­lä onnis­tua vai­kut­ta­maan sisus­tus- ja rakennusratkaisuihinkin. 

”Kaup­pa­kir­jat kir­joi­te­taan kui­ten­kin vas­ta, kun han­ke on läh­te­nyt liik­keel­le. Mikä­li on mah­dol­lis­ta, raken­nus­vai­hees­sa käym­me asiak­kaan kans­sa työ­maal­la tutus­tu­mas­sa työn­teon laa­tuun ja tasoon.”

Jos asun­non osto teh­dään sii­nä vai­hees­sa, kun asun­to on val­mis, asun­toon on vai­keam­pi teh­dä muutoksia. 

”Muu­tos­mah­dol­li­suuk­sia on vähän enää sii­nä vai­hees­sa, mut­ta jos joku halu­aa lisä­hin­nas­ta nii­tä teh­dä, niin me kyl­lä teem­me nii­tä mah­dol­li­suuk­sien mukaan.”