Mis­tä tie­tää, että raken­nus­lii­ke on luo­tet­ta­va yhteis­työ­kump­pa­nin? Mit­kä ovat AHS Cont­ro­lin menes­tys­te­ki­jät? Miten raken­nam­me luot­ta­mus­ta asiak­kai­siim­me ja pidäm­me toi­min­tam­me laa­dun kunnossa?

AHS Cont­rol on raken­nus­lii­ke Oulun seu­dul­la, mut­ta raken­nus­toi­min­taa on maan­laa­jui­ses­ti.  Olem­me raken­nusa­lal­la toi­mi­ja, joka käyt­tää pai­kal­li­sia resurs­se­ja. Toi­mis­tom­me sijait­see Limin­gas­sa. Kat­ta­van koke­muk­sem­me myö­tä meil­lä on kehit­ty­nyt hyvää yhteis­työ­tä eri paik­ka­kun­tien viran­omais­ten kanssa. 

Kes­kei­siä arvo­jam­me kai­kes­sa teke­mi­ses­sä ovat asia­kas­pal­ve­lu, asian­tun­ti­juus ja laa­du­kas työn­jäl­ki. Kun näi­hin asioi­hin sat­sa­taan, lop­pu­tu­los kes­tää sekä aikaa että kriit­tis­tä tarkastelua.

Täy­den pal­ve­lun raken­nus­lii­ke tekee, mitä lupaa

AHS Cont­rol on luo­tet­ta­va raken­nus­lii­ke ja kump­pa­ni asiak­kail­leen. Kaik­ki ammat­ti­tai­to tuo­daan asiak­kaan käy­tet­tä­väk­si jo heti yhteis­työn alus­sa. Jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa täh­dä­tään laa­duk­kaa­seen ja tavoit­tei­den mukai­seen lopputulokseen. 

Olem­me luo­vut­ta­neet vas­tuul­lam­me olleet hank­keet sata­pro­sent­ti­ses­ti sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, jopa nopeamminkin.”

Kun suun­ni­tel­mat on teh­ty alus­ta asti hyvin, kes­ken raken­ta­mi­sen ei tule eteen yllä­tyk­siä. Hyvin teh­dyn poh­ja­työn ansios­ta yllät­tä­vät lisä­ku­lut saa­daan mini­moi­tua par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to sanoo, että AHS Cont­rol halu­aa olla raken­nus­lii­ke, joka sitou­tuu tär­keik­si näke­miin­sä arvoihin. 

AHS Cont­rol on täy­den pal­ve­lun raken­nus­lii­ke, joka tekee mitä lupaa. Pidäm­me kiin­ni sii­tä, mis­tä olem­me asiak­kaan kans­sa sopi­neet. Sitou­dum­me muun muas­sa sovit­tuun aika­tau­luun. Asia­kas voi aina luot­taa sii­hen. Olem­me luo­vut­ta­neet vas­tuul­lam­me olleet hank­keet sata­pro­sent­ti­ses­ti sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa, jopa nopeamminkin.”

Etsit­kö raken­nus­pro­jek­til­le luo­tet­ta­vaa yhteistyökumppania? 

AHS Cont­ro­lin toi­min­ta perus­tuu vah­vaan osaa­mi­seen suun­nit­te­lus­sa, päi­vit­täi­ses­sä työn­joh­ta­mi­ses­sa työ­mail­la sekä laa­duk­kaik­si todet­tui­hin aliurakoitsijoihin.

”Asiak­kai­tam­me ovat yri­tyk­set, yksi­tyi­set ihmi­set sekä yksi­tyi­set ja ins­ti­tu­tio­naa­li­set sijoit­ta­jat. Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka on eri­tyis­osaa­mi­sa­laam­me. Olem­me toteut­ta­neet usei­ta koh­tei­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta läh­tien täl­lä toimintamallilla.”

AHS Cont­rol on luo­tet­ta­va kump­pa­ni kai­kil­le asiak­kail­leen. Tuom­me jo yhteis­työn alku­vai­hees­sa ammat­ti­tai­tom­me asiak­kaan hyväksi. 

”Täh­tääm­me alus­ta läh­tien laa­duk­kaa­seen ja tavoit­teen­mu­kai­seen lop­pu­tu­lok­seen. Tämän ansios­ta kes­ken raken­ta­mi­sen ei tule eteen yllätyksiä.”

Toi­min­nan peri­aat­tee­na mak­si­maa­li­nen laatutaso

AHS Cont­ro­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja Samp­pa Aho­la ker­too, että kai­ken toi­min­nan pää­mää­rä­nä on mak­si­maa­li­nen laa­tu­ta­so. AHS Cont­rol on raken­nus­lii­ke, joka tekee paras­ta mah­dol­lis­ta laa­tua sil­lä bud­je­til­la, mikä on käytössä. 

”Haluam­me olla asiak­kai­dem­me luot­ta­muk­sen arvoi­sia. Ajat­te­lem­me, että asia­kas­läh­töi­nen ammat­ti­ra­ken­ta­mi­nen on sitä, että jo alku­vai­heen kar­toi­tuk­sen ja suun­ni­tel­mien tulee onnis­tua niin hyvin kuin mahdollista.”

”Mei­dän raken­nus­liik­keem­me asian­tun­ti­juus on myös sitä, että pys­tym­me miet­ti­mään hank­kees­ta riip­puen, miten pal­jon mikä­kin han­ke tar­vit­see eri­ta­sois­ta suun­nit­te­lua. Teem­me suun­ni­tel­mia tule­vai­suut­ta aja­tel­len. Täh­tääm­me sii­hen, että lop­pu­tu­los on mak­si­mi­laa­tua ja var­mas­ti hyvä.”