Mitä on maa­läm­pö? Mitä ovat sen edut kiin­teis­tön läm­mi­tyk­ses­sä? Mik­si se on eko­lo­gis­ta läm­pöä? Mil­lai­seen kiin­teis­töön maa­läm­pö­läm­mi­tys sopii?

Maa­läm­pö on aurin­gon ener­gi­aa, joka on varas­toi­tu­nut maa­pe­rään tai veteen. Tätä ener­gi­aa hyö­dyn­ne­tään maa­läm­pö­läm­mi­tyk­ses­sä. Sil­lä läm­mit­tä­mi­nen on eko­lo­gis­ta, sil­lä se on uusiu­tu­vaa energiaa.

Se on ener­gia­te­ho­kas läm­mi­tys­rat­kai­su taloon, jos­sa on vesi­kier­toi­nen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä. Käy­tän­nös­sä läm­mi­tys tapah­tuu siten, että maa­läm­pö­pump­pu hyö­dyn­tää kiin­teis­tön läm­mit­tä­mi­seen  maa- ja kal­lio­pe­rään varas­toi­tu­nut­ta läm­pö­ener­gi­aa. Myös läm­pi­män käyt­tö­ve­den tuot­ta­mi­nen tapah­tuu samal­la tavalla. 

Maa­läm­pö on läm­mi­tys­muo­to, jos­sa suu­rin osa läm­mi­ty­se­ner­gias­ta saa­daan raken­nuk­sen ton­til­ta ilmai­sek­si. Maa­läm­pö­pump­pu kyt­ke­tään vesi­kie­toi­seen pat­te­ri- tai lat­tia­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään, ja näin läm­mi­te­tään niin talo kuin käyt­tö­ve­si. Kesä­hel­teil­lä pump­pua voi käyt­tää asun­non viilennykseen.

Miten maa­läm­pö toi­mii talon lämmityksessä?

Miten läm­mön­ke­räys sit­ten käy­tän­nös­sä toteu­te­taan, kun hyö­dyn­ne­tään maa­läm­pöä? Läm­pö ote­taan tal­teen maa­läm­pö­pum­pul­la ja läm­mön­ke­räys­put­kis­tol­la. Put­kis­to sijoi­te­taan maa­han joko siten, että se kai­ve­taan hori­son­taa­li­ses­ti maa­pe­rään tai siten, että pora­taan kai­vo kal­lioon. Put­kis­to voi­daan myös vetää vesis­töön, jos sel­lai­nen sijait­see ton­tin lähistöllä.

”Maa­läm­pö ja eri­lai­set läm­pö­pum­put kas­vat­ta­vat koko ajan suo­sio­taan, muun muas­sa sii­tä syys­tä, että ne ovat eko­lo­gis­ta lämpöä.”

AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to suo­sit­te­lee maa­läm­pöä, sil­lä heil­lä on hyviä maa­läm­pö koke­muk­sia. AHS Cont­ro­lin raken­nus­koh­teis­sa sitä käy­te­tään­kin läm­mi­tyk­ses­sä niis­sä koh­teis­sa, joi­hin he ovat itse pääs­seet läm­mi­tys­muo­don valitsemaan. 

”Maa­läm­pö on sii­tä hyvä, että se on käyt­tä­jän kan­nal­ta kus­tan­nus­te­ho­kas, ja se on eko­lo­gis­ta läm­pöä. Sik­si haluam­me olla suo­sit­te­le­mas­sa sitä asiakkaillemme.”

AHS Tek­niik­ka tai­taa läm­pö­pump­pu­jen asennuksen

Maa­läm­pö­pum­pun asen­nuk­ses­ta ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­män toteu­tuk­ses­ta vas­taa AHS Cont­ro­lin koh­teis­sa tytä­ryh­tiö AHS Tek­niik­ka Oy. Sen pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat LVI-ura­koin­ti ja -suun­nit­te­lu sekä läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien urakointi.

”Maa­läm­pö ja eri­lai­set läm­pö­pum­put kas­vat­ta­vat koko ajan suo­sio­taan, muun muas­sa sii­tä syys­tä, että ne ovat eko­lo­gis­ta läm­pöä. Riip­puu hir­veäs­ti koh­tees­ta, mil­lai­nen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä sopii mihin­kin. Kat­som­me tilan­net­ta asiak­kaan kans­sa aina tapauskohtaisesti.” 

AHS Tek­niik­ka toteut­taa läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien ura­koin­te­ja ja LVI-töi­tä koko Suo­men aluel­la. Koh­de­ryh­miä ovat talo­yh­tiöt, raken­nus­liik­keet, kun­nat ja muu­ta ammat­ti­ti­laa­jat. Tavoit­tee­na on teh­dä sovi­tut asiat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, laa­duk­kaas­ti ja aikataulussa. 

AHS Tek­niik­ka toteut­taa läm­pö­pump­pu­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sia niin suu­riin kuin pie­niin­kin kiin­teis­töi­hin. Se tekee maa­läm­pö-, ilma­ve­si­läm­pö- ja ilma­läm­pö­pump­pua­sen­nuk­set vas­tuul­li­ses­ti voi­mas­sa ole­vien lakien ja ase­tus­ten mukaan. AHS Tek­nii­kan koti­si­vuil­ta voi tutus­tua asen­net­ta­viin läm­pö­pump­pui­hin. Ter­ve­tu­loa tutustumaan!