Onko yri­tyk­sel­län­ne lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­nen suun­ni­tel­mis­sa? Onko tilo­jen suun­nit­te­lu vas­ta aja­tuk­sis­sa vai onko tilois­ta jo val­mis visio? Tar­vit­si­sit­te­ko apua toi­mi­vien lii­ke­ti­lo­jen suun­nit­te­luun ja raken­ta­mi­seen? Apu on lähel­lä. AHS Cont­ro­lil­la on alan ammat­ti­lai­set val­mii­na otta­maan vas­tuun työn suo­rit­ta­mi­ses­ta alus­ta loppuun. 

Meil­lä on vank­ka koke­mus lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­ses­ta. Meil­lä on moder­ni tek­no­lo­gia apu­na raken­ta­mi­ses­sa sekä asial­leen omis­tau­tu­neet ammat­ti­lai­set teke­mäs­sä töi­tä. Meil­le on tär­ke­ää, että jokai­nen asia­kas saa toi­vo­man­sa lii­ke­ti­lan suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen sovi­tus­sa aikataulussa. 

Koko­nais­vas­tuu pro­jek­tis­ta alus­ta loppuun

Kun valit­set­te asian­sa osaa­vat ammat­ti­lai­set kump­pa­nik­si lii­ke­ti­lan suun­nit­te­luun ja raken­ta­mi­seen, voit­te var­mis­taa jo heti alus­sa onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen. Me autam­me tei­tä suun­nit­te­le­maan ja raken­ta­maan sel­lai­set lii­ke­ti­lat, jot­ka tuke­vat yri­tyk­sen kehi­tys­tä, kas­vua ja koko liiketoimintaa. 

Olem­me asiak­kaam­me tuke­na koko raken­nusu­ra­kan ajan, kun lii­ke­ti­lat raken­ne­taan. Autam­me teke­mään oikei­ta ja kan­nat­ta­via pää­tök­siä sii­nä, mihin raken­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa inves­toi­da. Lii­ke­ti­lan suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen toteu­te­taan niin, että raken­ta­mi­sen kai­kis­sa vai­heis­sa huo­mioi­daan kiin­teis­tön arvo ja elinkaariajattelu. 

Raken­ta­mam­me lii­ke­ti­lat ovat toi­mi­via ja käy­tös­sä siten, kuin on sovit­tu. Tämä on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää. Teem­me tosis­sam­me töi­tä sen eteen, että raken­ta­mi­sen aika­na pysym­me aika­tau­lus­sa ja saam­me raken­net­tua lii­ke­ti­lat sovi­tus­ti. Haluam­me myös, että työm­me laa­tu on aina korkeatasoista.

Lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­nen – koke­mus puhuu puolestaan

Olem­me usein saa­neet palau­tet­ta, että paras käyn­ti­kort­tim­me on jo aiem­min raken­ta­mam­me koh­teet. Val­miit toi­mi­ti­lat ker­to­vat käy­tän­nös­sä, että työt on hoi­det­tu hyvin ja hom­ma toi­mii. Jos lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­nen kiin­nos­taa, kan­nat­taa siis tutus­tua myös aiem­min toteut­ta­miim­me kohteisiin. 

Lii­ke­ti­lan suun­nit­te­lu ja lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­nen ovat meil­le hyvin tut­tua työ­tä. Meil­lä on vank­ka koke­mus raken­nus­pro­jek­tien koko­nais­val­tai­ses­ta hal­lin­nas­ta. Käy­täm­me raken­ta­mi­ses­sa eri­lai­sia urak­ka­muo­to­ja, joi­hin tutus­tum­me asiak­kaan kans­sa pro­jek­tin alussa.

Pidäm­me huo­len sii­tä, että tuo­tan­to­ket­ju on jou­he­va, laa­tu prii­maa ja lop­pu­tu­los on täydellinen.

Lii­ke­ti­lan raken­ta­mi­nen toteu­te­taan sel­lai­sen urak­ka­muo­don mukaan, miten asiak­kaan kans­sa sovim­me. Tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka on eri­tyis­osaa­mi­sa­laam­me. Olem­me toteut­ta­neet pro­jek­tin­joh­tou­rak­ka­na jo usei­ta raken­nusu­ra­koi­ta han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta lähtien. 

Hoi­dam­me raken­nus­pro­jek­tin aina niin kuin olem­me asiak­kaan kans­sa sopi­neet. Val­vom­me koko raken­nus­pro­jek­tin ajan, että työ­maal­la kaik­ki sujuu suun­ni­tel­mien mukaan sekä bud­jet­ti ja aika­tau­lu pitä­vät. Pidäm­me huo­len myös sii­tä, että tuo­tan­to­ket­ju on jou­he­va, laa­tu prii­maa ja lop­pu­tu­los on täy­del­li­nen. Tyy­ty­väi­nen asia­kas on meil­le paras mit­ta­ri onnistumisesta.