Onko suun­ni­tel­mis­sa­si ensia­sun­non osto? Tie­dät­kö, mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun olet osta­mas­sa ensiasuntoa?

Eri elä­män­ti­lan­tei­siin on ole­mas­sa eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja asun­non hank­ki­mi­sek­si. Ensia­sun­non osto on eri­tyi­nen tilan­ne. Omaan asun­toon halu­taan sat­sa­ta, sil­lä se on useim­mi­ten pit­kä­ai­kai­nen hankinta.

”Kun asun­non ostaa vain itsel­leen, per­soo­nal­li­sil­la sisus­tus- ja raken­nus­rat­kai­suil­la on ihmi­sel­le yleen­sä tuol­loin enem­män mer­ki­tys­tä,” sanoo AHS Cont­ro­lin myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Matias Oja­leh­to.

”Asun­non suun­nit­te­lu- ja raken­nus­vai­hees­sa voim­me vie­lä jutel­la ensia­sun­non osta­jan kans­sa muu­tos­tar­peis­ta ja muis­ta raken­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä seikoista.”

Ole ajois­sa liikkeellä

Jos tie­tää tar­kal­leen, mil­lai­sen asun­non halu­aa, kan­nat­taa ensia­sun­non ostos­sa olla ajois­sa liik­keel­lä. Jos rat­kai­su­aan miet­tii tur­han kau­an, voi asun­to men­nä sivu suun. 

”Jos­kus tör­mää nii­hin tilan­tei­siin, että joku jää miet­ti­mään lii­an pit­kään eri vaih­toeh­to­ja. Jos odot­taa, että talo val­mis­tuu, halut­tu asun­to onkin voi­nut men­nä jo jol­le­kin toiselle.”

Kun on val­mis teke­mään kaup­pa­kir­jat sii­nä vai­hees­sa, kun talo on vas­ta raken­teil­le, kan­nat­taa var­mis­taa, että talo on RS-vakuu­tet­tu. Asun­to­kaup­pa­lain niin sanot­tu RS-jär­jes­tel­mä on tur­va­na niil­le, jot­ka teke­vät jo raken­ta­mis­vai­hees­sa sito­van kau­pan asunnosta.

”Täl­löin sii­nä raken­nus­pro­jek­tis­sa on pank­ki tai vakuu­tus­yh­tiö takaa­ja­na, jos esi­mer­kik­si raken­nus­yh­tiöl­le tapah­tuu jotain. Kiin­teis­tö tulee siis joka tapauk­ses­sa rakennettua.”

Mal­ta tar­kis­taa talo­yh­tiön tiedot

Ensia­sun­non osta­ja saat­taa ihas­tua esi­mer­kik­si talon tai asun­non poh­ja­rat­kai­suun tai ulko­nä­köön, ja ostaa suin­päin asun­non sen mukaan. Ennen kuin tekee lopul­li­sia pää­tök­siä, kan­nat­taa kui­ten­kin vähän malt­taa mieltään.

”Kan­nat­taa malt­taa sel­vit­tää myös talo­yh­tiön talous­ti­lan­ne etu­kä­teen. Miten yhtiö­tä on hoi­det­tu? Mil­lai­nen on yhtiö­jär­jes­tys? Miten jat­kos­sa on suun­ni­tel­tu talout­ta hoi­det­ta­van?”, Oja­leh­to neuvoo. 

”Ensia­sun­non osta­jan kan­nat­taa pereh­tyä myös sii­hen, kuka omis­taa tontin.”

Kun AHS Cont­rol raken­taa kiin­teis­tön, se perus­taa myös talo­yh­tiön. Se pyr­kii kil­pai­lut­ta­maan isän­nöin­ti­pal­ve­lut ja kiin­teis­tö­huol­lon. Tavoit­tee­na on se, että toi­min­ta oli­si mah­dol­li­sim­man kustannustehokasta.

”Ensia­sun­non osta­jan kan­nat­taa pereh­tyä myös sii­hen, kuka omis­taa ton­tin, jol­le raken­nus tulee. Onko tont­ti talo­yh­tiön omis­tuk­ses­sa vai onko se vuo­krat­tu ulkopuoliselta?”

Ton­tin vuo­kra­so­pi­muk­seen kan­nat­taa pereh­tyä tar­koin jo etu­kä­teen. Muu­toin vas­tik­keis­sa saat­taa tul­la iso­ja­kin yllä­tyk­siä tulevaisuudessa.

”Meil­lä pyri­tään pää­sään­töi­ses­ti sii­hen, että raken­nam­me talo­yh­tiön omal­le ton­til­le tai kun­nan vuo­kraa­mal­le ton­til­le. Kun­ta on vakaa ja tasai­nen vuokranantaja.”

Miten ensia­sun­non osto tapahtuu?

Ensia­sun­non osto tapah­tuu käy­tän­nös­sä samal­la taval­la kuin asun­non osto yleensäkin.

”Kaup­pa­kir­jat kir­joi­te­taan sit­ten, kun raken­nus­han­ke on läh­te­nyt käyn­tiin. Jos asia­kas halu­aa, hän voi mah­dol­li­suuk­sien mukaan käy­dä työ­maal­la tutus­tu­mas­sa mei­dän kans­sam­me tapaam­me raken­taa ja teh­dä töitä.”

Jos itsel­lä ei ole tai­toa arvioi­da raken­ta­mi­sen laa­tua ja työ­jäl­keä, kan­nat­taa kysyä kave­rik­si ammat­ti­lai­nen. Kave­ri­na voi olla sel­lai­nen ihmi­nen, joka on työs­ken­te­lee raken­nusa­lal­la tai jol­la muu­toin on ker­ty­nyt koke­mus­ta ensia­sun­non ostos­ta tai raken­ta­mi­ses­ta ylipäätään. 

”Tär­kein­tä oli­si, että oli­si kave­ri­na sel­lai­nen ihmi­nen, joka näkee heti pääl­le­päin jo, että talo on hyvin raken­net­tu. Koke­nut hen­ki­lö kyl­lä näkee heti, onko raken­ta­mi­ses­sa käy­tet­ty laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja ja onko työ­ta­vat kestäviä.”