Aurin­ko­säh­kö kiin­nos­taa yrit­tä­jiä, yksi­tyi­siä ihmi­siä ja sijoit­ta­jia muun muas­sa sen eko­lo­gi­suu­den ansios­ta. Olet­ko itse suun­ni­tel­lut alka­va­si tuot­taa aurin­gos­ta omaa ener­gi­aa yri­tyk­sel­le­si tai kotii­si? Tie­dät­kö, miten aurin­ko­säh­kön tuot­ta­mi­nen tapahtuu?

Yhä useam­mat yri­tyk­set, talo­yh­tiöt ja koti­ta­lou­det ovat innos­tu­neet tuot­ta­maan omaa aurin­ko­säh­köä. Tämä kehi­tys­suun­ta on hyvä ja toi­vot­ta­va­kin. Aurin­ko­säh­kö on yksi ympä­ris­töys­tä­väl­li­sim­mis­tä säh­kön­tuo­tan­to­muo­dois­ta. Se on uusiu­tu­vaa, hii­li­diok­si­di­pääs­tö­tön­tä ja vas­tuul­lis­ta sähköä.

Ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­den lisäk­si kiin­teis­töön asen­ne­tut aurin­ko­pa­nee­lit pie­nen­tä­vät säh­kö­las­kua tun­tu­vas­ti. Aurin­ko­pa­nee­leil­la paran­taa kiin­teis­tön ener­gia­te­hok­kuut­ta monin ver­roin. Kun olet asen­ta­mas­sa kiin­teis­töön aurin­ko­pa­nee­le­ja, kan­nat­taa myös muis­taa, että panee­lien asen­nus­työ oikeut­taa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.

Miten aurin­ko­säh­kö tuotetaan?

Aurin­ko­säh­kön tuot­ta­mi­nen tapah­tuu siten, että aurin­gon sätei­lye­ner­gia muu­te­taan säh­kö­vir­rak­si. Tämä teh­dään aurin­ko­pa­nee­lien avul­la. Aurin­ko­pa­nee­lis­sa on aurin­ko­ken­no­ja, jot­ka muut­ta­vat aurin­gon sätei­lye­ner­gian sähköenergiaksi.

Aurin­ko­pa­nee­lit tuot­ta­vat Suo­mes­sa säh­köä hyvin jo maa­lis­kuun alus­ta läh­tien pit­käl­le syyskuuhun.

Aurin­ko­pa­nee­lit kan­nat­taa asen­taa raken­nuk­seen, jos on kiin­nos­tu­nut uusiu­tu­vas­ta ener­gias­ta ja halu­aa teh­dä ympä­ris­tö­te­ko­ja. Kun tuot­taa itse osan säh­kös­tä aurin­ko­pa­nee­leil­la, on oma­va­rai­sem­pi myös säh­kön siir­ron suh­teen. Aurin­ko­pa­nee­lien avul­la tuo­tat säh­köä itse ja se vähen­tää näin osto­säh­kön määrää. 

Aurin­ko­pa­nee­lit tuot­ta­vat Suo­mes­sa säh­köä hyvin jo maa­lis­kuun alus­ta läh­tien pit­käl­le syys­kuu­hun. Kevät on otol­lis­ta aikaa aurin­ko­säh­kön tuo­tan­toon, sil­lä aurin­gon säteet hei­jas­tu­vat myös lumen pin­nas­ta. Aurin­ko­pa­nee­lit myös toi­mi­vat sitä parem­min, mitä kyl­mem­pää on. Tuo­tan­to ei myös­kään lak­kaa koko­naan pimeim­pi­nä­kään tal­vi­kuu­kausi­na. Haja­sä­tei­ly on tär­keä osa aurin­ko­pa­nee­lei­den energiantuotantoa.

Tie­sit­kö nämä sei­kat aurin­ko­säh­kös­tä ja aurinkopaneeleista?

1. Säh­köä syn­tyy muul­loin­kin kuin kirk­kaas­sa aurin­gon­pais­tees­sa. 

Jos­kus ole­ta­taan, että aurin­ko­säh­köä syn­tyy vain sil­loin, kun aurin­ko pais­taa täy­del­tä teräl­tä. Se ei kui­ten­kaan pidä paik­kaan­sa. Aurin­ko­pa­nee­lit nimit­täin rea­goi­vat kirk­kau­teen. Näin ollen suo­ran aurin­gon­pais­teen lisäk­si tuo­tan­toa tulee pil­vi­sel­lä­kin sääl­lä sekä hajasäteilystä. 

2. Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­män avul­la sääs­tää säh­kö­las­kus­sa. 

Sääs­töä syn­tyy sekä säh­kön osto­kus­tan­nuk­sis­ta että siir­to­mak­suis­ta ja verois­ta. Kan­nat­ta­vin­ta on ensi­si­jai­ses­ti itse hyö­dyn­tää tuo­tet­tu säh­kö. Jos säh­kön­tuo­tan­toa jää yli, sen voi myy­dä sähköverkkoon. 

3. Aurin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mäs­tä on moni­nais­ta hyö­tyä. 

Aurin­ko­säh­köär­jes­tel­män kan­nat­ta­vuus näkyy muu­toin­kin kuin sääs­tö­nä säh­kö­las­kus­sa ja saa­vu­tet­tu­na tuot­to­na. Myös jär­jes­tel­män kun­nos­sa­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat pie­net, sil­lä se ei sisäl­lä kulu­via osia. Näi­den hyö­ty­jen lisäk­si jär­jes­tel­mä nos­taa kiin­teis­tön arvoa ja vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti koko asui­na­lu­een imagoon.