VAS­TAA­VA TYÖNJOHTAJA

Haem­me VAS­TAA­VAA TYÖN­JOH­TA­JAA vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen pk-seudulle!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta myös kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin kii­peä­jä? Sytyt­kö
kas­vu­yri­tyk­sen muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta
toi­min­ta­mal­le­ja?

Teh­tä­vä:
Pää­teh­tä­vä­si on raken­nus­hank­keen toteu­tuk­sen joh­ta­mi­nen ja työ­maa­hen­ki­lös­tön esi­hen­ki­lö­nä toi­mi­mi­nen.
Vas­taat sii­tä, että han­ke toteu­te­taan suun­ni­tel­mien ja mää­räys­ten mukai­ses­ti hyö­dyn­täen par­hai­ta rat­kai­su­ja.
Yhteen­so­vi­tat ura­koit­si­jat ja eri työ­vai­heet ja huo­leh­dit työ­tur­val­li­suu­des­ta. Huo­leh­dit työ­maan aika­tau­lut­ta­mi­ses­ta,
joh­ta­mi­ses­ta ja laa­dun­val­von­nas­ta yhdes­sä esi­mie­he­si kanssa.

Odo­tam­me Sinulta:

Vaa­ti­muk­se­na on toi­meen sovel­tu­va insi­nöö­rin tai tek­ni­kon tut­kin­to sekä useam­man vuo­den koke­mus­ta raken­nusa­lal­ta.
Osaat joh­taa ihmi­siä, ja luo­da ympä­ris­tön, jos­sa jokai­nen saa itses­tään par­haan irti. Osaat laa­tia työ­maal­le aika­tau­lun ja seu­ra­ta,
että se toteu­tuu. Olet ahke­ra ja vas­tuun­tun­toi­nen työntekijä.

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan ja onnis­tu­mi­seen perus­tu­van palk­kion. Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa
teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo, ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den
ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehittämiselle.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta alkaen
aina takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein
yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön ohja­ten olem­me saa­neet luo­tua usei­ta
pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me,
että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kans­sa! Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta. Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me KVR-ura­kal­la.
Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2022 on n. 17Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jättäminen:

Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri Sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä hake­mus avoi­meen Vas­taa­van työn­joh­ta­jan pes­tiin!
Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin, otsi­kol­la VAS­TAA­VA TYÖN­JOH­TA­JA osoit­tee­seen henri.luokkala@ahscontrol.fi Hake­muk­sia ote­taan vas­taan 15.10.22 saak­ka. Soit­ta­mal­la saa myös lisä­tie­to­ja; 0408469624.
Ker­ro hake­muk­ses­sa aina­kin työ­ko­ke­muk­se­si, tai­to­si, kou­lu­tuk­se­si ja palk­ka­toi­vee­si. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut sitä mukaa kun hake­muk­sia tulee, jo ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä. Työn aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan.
Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri Sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tari­naam­me!
Perus­ar­vom­me on LUOTTAMUS.

Täy­tä avoin työpaikkahakemus