TYÖ­MAA­MES­TA­RI

Haem­me TYÖ­MAA­MES­TA­RIA vaki­tui­seen työsuhteeseen!

 

 

Hei sinä vas­ta­val­mis­tu­nut tai jo hie­man koke­mus­ta omaa­va RKM-/RI-/DI! Haem­me Meri­jär­vel­le työ­maa­mes­ta­rin aisa­pa­rik­si
nuo­rem­paa työn­joh­ta­jaa. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat muun muas­sa pereh­dy­tyk­set, TR-mit­tauk­set sekä muut työn­joh­to­teh­tä­vät.  
Työt voit aloit­taa jous­ta­val­la aika­tau­lul­la, kui­ten­kin vii­meis­tään syys­kuun lopul­la vii­kol­la 38.

 

Olem­me limin­ka­lai­nen raken­nus­lii­ke ja toi­mim­me koko Suo­men alu­eel­la. Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja,
sekä mui­ta jul­ki­sia hank­kei­ta, esim. kou­lu­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta. Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me
suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la.  Raken­ta­mi­ses­sa meil­le avai­n­asioi­ta ovat
asia­kas­läh­töi­syys, laa­tu ja taloudellisuus.

 

Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo ja oma­na itse­nään ole­mi­nen ovat perus­ar­vo­ja.
Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja
muul­le itsen­sä kehittämiselle.

 

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set voi lähet­tää 19.8.2022 men­nes­sä s-pos­til­la osoit­tee­seen jaakko.riekki@ahscontrol.fi.
Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä saat Jaa­kol­ta nume­ros­ta 040 160 1890.

 

Täy­tä avoin työpaikkahakemus