TYÖ­MAA­MES­TA­RI

  Haem­me TYÖ­MAA­MES­TA­RIA vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen
Tam­pe­reel­le!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta myös kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin kii­peä­jä? Sytyt­kö
kas­vu­yri­tyk­sen muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta
toi­min­ta­mal­le­ja?

Teh­tä­vä:
Pää­teh­tä­vä­si on raken­nus­hank­keen toteu­tuk­sen joh­ta­mi­nen osa­na työ­maa­or­ga­ni­saa­tio­ta. Toi­mit
vas­taa­van työn­joh­ta­jan alai­suu­des­sa ja vas­taat yksit­täi­sis­tä osa-alueis­ta hank­kees­sa. Toi­mit ura­koit­si­joi­den
kans­sa yhteis­työs­sä ja huo­leh­dit työ­tur­val­li­suu­des­ta. Huo­leh­dit työ­maan toteut­ta­mi­ses­ta,
joh­ta­mi­ses­ta ja laa­dun­val­von­nas­ta yhdes­sä esi­mie­he­si kanssa.

Odo­tam­me Sinul­ta:
Vaa­ti­muk­se­na on toi­meen sovel­tu­va kou­lu­tus, työ­ko­ke­mus raken­nusa­lal­ta on plus­saa.
Osaat joh­taa ihmi­siä, ja luo­da ympä­ris­tön, jos­sa jokai­nen saa itses­tään par­haan irti.
Ymmär­rät aika­tau­lun mer­ki­tyk­sen ja osaat seu­ra­ta, että se toteu­tuu. Olet ahke­ra ja vas­tuun­tun­toi­nen työntekijä.

Tar­joam­me Sinul­le:
Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan ja onnis­tu­mi­seen perus­tu­van palk­kion. Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa
teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo, ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Huo­leh­dim­me
työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le
ja muul­le itsen­sä kehittämiselle.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta
alkaen aina takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän
tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön
ohja­ten olem­me saa­neet luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen
osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä
van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kanssa!

Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta.
Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la.
Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2022 on n. 17Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen
kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jät­tä­mi­nen:
Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri Sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä hake­mus
avoi­meen vas­taa­van työn­joh­ta­jan pes­tiin! Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin 15.10.2022 men­nes­sä,
otsi­kol­la TYÖ­MAA­MES­TA­RI osoit­tee­seen henri.luokkala@ahscontrol.fi. Soit­ta­mal­la saa myös lisä­tie­to­ja; 0408469624.
Ker­ro hake­muk­ses­sa aina­kin työ­ko­ke­muk­se­si, tai­to­si, kou­lu­tuk­se­si ja palk­ka­toi­vee­si. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut sitä mukaa kun hake­muk­sia tulee,
jo ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä. Työn aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan. Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri Sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla
piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tari­naam­me! Perus­ar­vom­me on LUOTTAMUS.

Täy­tä avoin työpaikkahakemus