TALOUS­HAL­LIN­NON ASIANTUNTIJA

 Haem­me kir­jan­pi­to­tai­tos­ta TALOUS­HAL­LI­NON ASIAN­TUN­TI­JAA vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta osaat myös työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti? Olet­ko kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin
kii­peä­jä? Sytyt­kö
kas­vu­yri­tyk­sen muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta
toi­min­ta­mal­le­ja? Kyke­net­kö jär­jes­tel­mäl­li­seen työs­ken­te­lyyn? Pys­tyt­kö hal­lit­se­maan useam­paa rau­taa tules­sa
yhtä aikaa? 

Teh­tä­vä:
Toi­mit talous­hal­lin­non moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä. Työ­teh­tä­viin kuu­luu kon­ser­nin kir­jan­pi­don hoi­ta­mi­nen, 
tilin­pää­tök­set ja veroil­moi­tuk­set. Toi­mit talous­hal­li­non tii­mis­sä yhdes­sä talous­pääl­li­kön ja talous­hal­lin­non
assis­ten­tin kans­sa. Muut lisä­maus­teet työn­ku­vaan sovi­taan pai­kan täyt­tä­jän kans­sa
vah­vuu­det hyödyntäen.

Odo­tam­me Sinul­ta:
Odo­tam­me sinul­ta nume­ro­tark­kuut­ta, huo­lel­li­suut­ta ja vas­tuun­tun­toi­suut­ta. Haluat löy­tää
rat­kai­sut eteen ilme­ne­viin ongel­miin ja hah­mo­tat hel­pos­ti koko­nai­suuk­sia. Edel­ly­täm­me
teh­tä­vään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta (esim. tra­de­no­min tai mer­ko­no­min tut­kin­to) sekä aiem­paa koke­mus­ta
talous­hal­lin­non teh­tä­vis­tä esi­mer­kik­si tili­toi­mis­to­ym­pä­ris­tös­tä. Koke­mus aiem­mas­ta raken­nusa­lan
kir­jan­pi­don hoi­ta­mi­ses­ta on ehdo­ton plussa!

Käy­tös­säm­me on Admicom-toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä,
joka mah­dol­lis­taa täy­sin säh­köi­sen talous­hal­lin­non. Jär­jes­tel­män tai muun vas­taa­van raken­nusa­lan
jär­jes­tel­män tun­te­mi­nen on hyö­dyk­si, mut­ta ei pakol­lis­ta.
Lisäk­si Excel-ohjel­mis­ton osaa­mi­nen on tärkeää

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan Limin­gan toi­mi­pis­tees­sä.
Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo ja oma­na itse­nään olo on
perus­ar­vo­ja! Meil­lä jokai­nen työn­te­ki­jä on saman arvoi­nen. Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä
monin kei­noin ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehit­tä­mi­sel­le.
Meil­lä on työn­te­ki­jöil­lem­me muun muas­sa kat­ta­va sai­ras­ku­lu­va­kuu­tus, vapaa-ajan tapa­tur­ma­va­kuu­tus sekä
lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­tu. Onnis­tu­nees­ta työs­tä pal­ki­taan myös tulos­palk­kauk­sen muo­dos­sa. Palk­kauk­ses­sa 
otam­me huo­mioon aiem­man koke­muk­se­si ja osaamisesi.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me limin­ka­lai­nen raken­nus­lii­ke. Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo
han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta alkaen. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len,
ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön ohja­ten, olem­me saa­neet luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta.
Näem­me, että tämä luot­ta­muk­se­no­soi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee
teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kanssa!

Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta.
Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä KVR-ura­kal­la.
 Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen kas­vuun val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tänä vuon­na lii­ke­vaih­tom­me on yli 25Me posi­tii­vi­sel­la
lii­ke­tu­lok­sel­la. Toi­mi­pis­teem­me sijait­se­vat Limin­gas­sa ja Vantaalla.

Hake­muk­sen jät­tä­mi­nen:
Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri Sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä
hake­mus avoi­meen talous­hal­li­non asian­tun­ti­jan pestiin!

Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­mus ja CV palk­ka­toi­vei­neen säh­kö­pos­tit­se otsi­kol­la TALOUS­HAL­LIN­NON ASIAN­TUN­TI­JA
osoit­tee­seen henna.salo@ahscontrol.fi 31.10.2023 men­nes­sä. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä.
Työn aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan.

Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri Sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tarinaamme!

Täy­tä avoin työpaikkahakemus