MYYN­TIAS­SIS­TENT­TI

 Haem­me MYYN­TIAS­SIS­TENT­TIA vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Teh­tä­vä:

Onko sinul­la toi­mis­to-ohjel­mis­tot hal­lus­sa? Exce­liä pyö­rit­te­let unis­saan­kin? Onko sinul­le tär­kei­tä luvut
pil­kun jäl­keen­kin? Hin­nas­tot säi­ly­vät valo­ku­va­muis­tis­sa ja pääs­sä­las­ku on aina ollut kymp­pi? Ai ei vai? Ei se hait­taa!
Etsim­me luo­tet­ta­vaa ja oppi­mis­ky­kyis­tä ihmis­tä myyn­ti­tii­miin, jol­la on luon­tais­ta tark­kuut­ta ja halua omak­sua uut­ta.
Kyke­net pit­kä­jän­tei­seen­työ­hön, mut­ta et säi­käh­dä moni­puo­lis­ta työn­ku­vaa. Jätät­hän avoi­men hake­muk­sen ja
palk­ka­toi­veen 10.4.2022 mennessä. 

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan limin­ka­lai­ses­sa raken­nus­liik­kees­sä. Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa
teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo, ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Huo­leh­dim­me
työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja
muul­le itsen­sä kehittämiselle.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta
alkaen aina takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän
tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön
ohja­ten olem­me saa­neet luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen
osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä
van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kanssa!

Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, kou­lu- ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta.
Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la.
Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2022 on n. 20Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen
kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jättäminen:

Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin, otsi­kol­la MYYN­TIAS­SIS­TENT­TI osoit­tee­seen
matias.ojalehto@ahscontrol.fi. Hake­muk­sia ote­taan vas­taan 10.4.2022 saak­ka. Lisä­tie­to­ja saat soit­ta­mal­la Matiak­sel­le nume­roon
040 9102901.

Täy­tä avoin työpaikkahakemus