LAS­KEN­TAIN­SI­NÖÖ­RI

Haem­me LAS­KEN­TAIN­SI­NÖÖ­RIÄ vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta osaat myös työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti? Olet­ko kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin kii­peä­jä? Sytyt­kö kas­vu­yri­tyk­sen muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta toi­min­ta­mal­le­ja? Sytyt­kö raken­nus­hank­kei­den las­ke­mi­ses­ta? Kyke­net­kö jär­jes­tel­mäl­li­seen työs­ken­te­lyyn? Pys­tyt­kö hal­lit­se­maan useam­paa rau­taa tules­sa yhtä aikaa?
toi­min­ta­mal­le­ja?

Teh­tä­vä:

Olet tär­keä osa raken­nus­hank­kei­tam­me las­kies­sa­si urak­ka­tar­jouk­sia. Pain­opis­te on hank­kei­den mää­rä- ja kus­tan­nus­las­ken­nas­sa. Otat osal­ta­si vas­tuun tar­vik­kei­den ja työ­pa­nos­ten oikeis­ta mää­ris­tä ja niis­tä syn­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Hyö­dyn­nät las­ken­nas­sa kuvia, raken­nus­ta­pa­se­los­tei­ta ja mui­ta tar­jous­pyyn­tö­jen tie­to­ja hank­kees­ta riip­puen. Tar­vit­taes­sa pyy­dät ennak­ko­tar­jouk­sia toi­mit­ta­jil­ta. Toteu­tat vas­tuul­la­si ole­vat las­ken­ta­koh­teet pysyen aika­tau­luis­sa ja var­mis­tat riit­tä­vän tark­kuus­ta­son toteu­tu­mi­sen. Toi­mit myyn­ti­pääl­li­kön alai­suu­des­sa osa­na myyn­nin tii­miä ja teet yhteis­työ­tä suun­nit­te­lu-, han­kin­ta- ja tuo­tan­to­tii­mien kans­sa. Muut lisä­maus­teet työn­ku­vaan sovi­taan vali­tuk­si tul­leen kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­set vah­vuu­det hyödyntäen.

Odo­tam­me Sinulta:

Vaa­ti­muk­se­na on toi­meen sovel­tu­va raken­nusa­lan tut­kin­to tai näyt­tö­jä toi­men hoi­ta­mi­ses­ta. On tär­ke­ää, että ymmär­rät ja sisäis­tät nopeas­ti uusien las­ken­taoh­jel­mis­to­jen käy­tön. Useam­man vuo­den koke­mus ja tun­te­mus raken­nusa­lal­ta on myös hyö­dyk­si. Osaat lukea kuvia ja poi­mia raken­nus­ta­pa­se­los­teis­ta oleel­li­set asiat. Ehdo­ton vah­vuus on, että haluat jo las­ken­ta­vai­hees­sa aktii­vi­ses­ti löy­tää par­haat rat­kai­sut, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat raken­nus­hank­keen onnis­tu­mi­sen talou­del­li­ses­ti ja laa­dul­li­ses­ti. Ymmär­rät luot­ta­muk­sen mer­ki­tyk­sen ja kyke­net pit­kä­jän­tei­seen työ­hön. Haluat sitou­tua työ­hön ja yri­tyk­seen ja nau­tit toi­mis­to­työs­tä sekä itse­näi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä. Etsit aktii­vi­ses­ti vas­tauk­sia avoin­na ole­viin kysy­myk­siin. Vält­tä­mät­tö­mä­nä ohjel­mis­to-osaa­mi­se­na näem­me Exce­lin ja Toco­ma­nin tai mui­den las­ken­taoh­jel­mis­to­jen sel­keän hallitsemisen.

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan limin­ka­lai­ses­sa raken­nus­liik­kees­sä. Meil­lä on toi­mi­pis­te myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Meil­lä on huip­pu työ­po­ruk­ka, jos­sa teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Meil­lä jokai­nen työn­te­ki­jä on saman arvoi­nen. Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehit­tä­mi­sel­le. Meil­lä on työn­te­ki­jöil­lem­me muun muas­sa kat­ta­va sai­ras­ku­lu­va­kuu­tus, vapaa-ajan tapa­tur­ma­va­kuu­tus sekä lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­tu. Onnis­tu­nees­ta työs­tä pal­ki­taan myös tulos­palk­kauk­sen muodossa.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta
alkaen aina takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän
tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön
ohja­ten olem­me saa­neet luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen
osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä
van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kanssa!

Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta.
Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la.
Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2021 on n. 15Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen
kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jättäminen:

Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä hake­mus avoi­meen las­ken­tain­si­nöö­rin pestiin!

Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin, otsi­kol­la LAS­KEN­TAIN­SI­NÖÖ­RI osoit­tee­seen matias.ojalehto@ahscontrol.fi

Hake­muk­sia ote­taan vas­taan 4.7.2023 saak­ka. Soit­ta­mal­la saa myös lisä­tie­to­ja: 040 - 9102901

Ker­ro hake­muk­ses­sa aina­kin työ­ko­ke­muk­se­si, tai­to­si, kou­lu­tuk­se­si ja palk­ka­toi­vee­si. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut noin viik­ko hakua­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Työn aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan.

Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tarinaamme!

Täy­tä avoin työpaikkahakemus