HAN­KEIN­SI­NÖÖ­RI

Haem­me HAN­KEIN­SI­NÖÖ­RIÄ vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta myös kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin kii­peä­jä?
Sytyt­kö kas­vu­yri­tyk­sen muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta toimintamalleja?

Teh­tä­vä:

Pää­teh­tä­vä­si on raken­nus­hank­kei­den han­ke­vai­heen teh­tä­vät. Pain­opis­te las­ken­nan teke­mi­ses­sä ja hal­lit­se­mi­ses­sa tar­jous­las­ken­ta­vai­hees­ta toteu­tuk­seen, sekä osa­vas­tuu han­kin­ta­toi­mes­ta. Otat vas­tuu­ta par­hai­den suun­nit­te­lu­rat­kai­sui­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä tar­jous­las­ken­taan, ja hyö­dyn­nät tai­ta­vas­ti käy­tet­tä­vis­sä ole­van tie­don niis­sä hank­kees­ta riip­puen. Luot uusia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja toi­mes­sa­si nykyi­sen jär­jes­tel­män tuek­si. Toi­mit pää­asias­sa myyn­nin, suun­nit­te­lun ja han­kin­nan poru­kas­sa. Muut lisä­maus­teet työn­ku­vaan sovi­taan pai­kan täyt­tä­jän kans­sa vah­vuu­det hyödyntäen.

Odo­tam­me Sinulta:

Vaa­ti­muk­se­na on toi­meen sovel­tu­va AMK/korkeakoulututkinto, tai näyt­tö­jä toi­men hoi­ta­mi­ses­ta. Ymmär­rät suun­nit­te­lu­rat­kai­sui­den mer­ki­tyk­sen jo tar­jous­las­ken­ta­vai­hees­sa. Useam­man vuo­den koke­mus ja tun­te­mus raken­nusa­lal­ta on myös vält­tä­mä­tön­tä. Ehdo­ton vah­vuus on, että tun­net, ja olet käyt­tä­nyt jotain raken­nusa­lan kes­kei­sim­mis­tä tuotannon/laskennan jär­jes­tel­mis­tä; Admi­ne­tia, Jydaco­mia, Toco­ma­nia tai vas­taa­via. Tär­keim­pä­nä muu­na ohjel­mis­to-osaa­mi­se­na näem­me tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­mis­ton sel­keän osaamisen.

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan limin­ka­lai­ses­sa raken­nus­liik­kees­sä. Meil­lä teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo, ja oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehittämiselle.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista. 

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta alkaen aina takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa kaut­ta; bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön ohja­ten olem­me saa­neet luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den kanssa!

Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja. Ura­koim­me, ja teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta. Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la. Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2022 on n. 20Me. Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jättäminen:

Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri Sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä hake­mus avoi­meen Han­kein­si­nöö­rin pestiin!

Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin, otsi­kol­la HAN­KEIN­SI­NÖÖ­RI osoit­tee­seen samppa.ahola@ahscontrol.fi. Hake­muk­sia ote­taan vas­taan 27.3.2022 saak­ka. Soit­ta­mal­la saa myös lisä­tie­to­ja; 0407164415

Ker­ro hake­muk­ses­sa aina­kin työ­ko­ke­muk­se­si, tai­to­si, kou­lu­tuk­se­si ja palk­ka­toi­vee­si. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut sitä mukaa kun hake­muk­sia tulee, jo ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä. Haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään koro­na- suo­si­tuk­set huo­mioi­den. Työn aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan.

Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri Sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tarinaamme!

 

Täy­tä avoin työpaikkahakemus