HAN­KIN­TA­PÄÄL­LIK­KÖ

Haem­me HAN­KIN­TA­PÄÄL­LIK­KÖÄ vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Olet­ko inno­va­tii­vi­nen jouk­kue­pe­laa­ja, mut­ta myös kun­nian­hi­moi­nen tavoit­tei­siin kii­peä­jä? Sytyt­kö kas­vu­yri­tyk­sen
muka­na kehit­ty­mi­ses­tä ja haluat­ko olla osa­na luo­mas­sa alan par­hai­ta toimintamalleja?

Teh­tä­vä:

Pää­teh­tä­vä­si on raken­nus­liik­keen han­kin­ta­toi­mes­ta vas­taa­mi­nen. Otat vas­tuun han­kin­ta­pro­ses­sin pit­kän­lin­jan
kehit­tä­mi­ses­tä yhteis­työs­sä osta­jien, las­ken­nan ja suun­nit­te­luoh­jauk­sen kans­sa. Luot uusia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja
toi­mes­sa­si pro­ses­sin kehit­tä­mi­sek­si. Tuot han­kin­taa tuke­via rat­kai­su­ja jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa esil­le, ja annat tie­toa
las­ken­nal­le tar­peen mukai­ses­ti. Enna­koit joh­don kans­sa yhteis­työs­sä han­ke­suun­nit­te­lun perus­teel­la tar­pei­ta, ja
suun­nit­te­let vuo­si­so­pi­mus­han­kin­nan ja pro­jek­ti­han­kin­nan tasa­pai­non paras­ta toteu­tu­mis­ta. Vas­taat sopi­mus­ten
täs­mäl­li­syy­des­tä, tavoi­tear­vio­ver­tai­lus­ta ja luo­tet­ta­van han­kin­nan toteu­tu­mi­ses­ta Toi­mit esi­mie­he­nä osta­jil­le oman
vas­tuu­alu­ee­si mukai­ses­ti. Muut lisä­maus­teet työn­ku­vaan sovi­taan pai­kan täyt­tä­jän kans­sa vah­vuu­det hyödyntäen.

Odo­tam­me Sinulta:

Vaa­ti­muk­se­na on toi­meen sovel­tu­va kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, tai vah­vo­ja näyt­tö­jä toi­men hoi­ta­mi­ses­ta. Teh­tä­vä vaa­tii
halua ja kykyä toi­mia esi­mie­he­nä alai­sil­le. Ymmär­rät han­kin­ta­toi­men jat­ku­van kehit­ty­mi­sen tar­peen. Useam­man vuo­den
koke­mus ja tun­te­mus raken­nusa­lal­ta on myös vält­tä­mä­tön­tä. Tun­net kes­kei­sim­mät ura­koi­ta ja han­kin­taa ohjaa­vat lait
hyvin, mm. YSE1998. Ehdo­ton vah­vuus on, että tun­net, ja olet käyt­tä­nyt jotain raken­nusa­lan kes­kei­sim­mis­tä
jär­jes­tel­mis­tä; Admi­ne­tia, Jydaco­mia, tai vas­taa­via. Toi­mit­ta­ja­re­kis­te­rin yllä­pi­to ja jat­ku­va päi­vi­tys on luon­te­va osa
toi­min­taa­si. Tär­keim­pä­nä muu­na ohjel­mis­to-osaa­mi­se­na näem­me tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­mis­ton sel­keän osaamisen.

Tar­joam­me Sinulle:

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan limin­ka­lai­ses­sa raken­nus­liik­kees­sä. Meil­lä teke­mi­sen mei­nin­ki, onnis­tu­mi­sen ilo, ja
oma­na itse­nään ole­mi­nen on perus­ar­vo­ja! Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den ter­vey­des­tä ja viih­ty­vyy­des­tä monin kei­noin, ja
annam­me tukem­me kou­lut­tau­tu­mi­sel­le ja muul­le itsen­sä kehit­tä­mi­sel­le. Työ­pis­tee­si tulee sijait­se­maan joko
pää­kont­to­ril­la, tai pk-seu­dun toimipisteellä.

Meis­tä:

-Asia­kas­läh­töis­tä Ammattirakentamista.

Olem­me raken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sia, ja tuom­me sen asiak­kai­dem­me hyväk­si jo han­ke­suun­nit­te­lu­vai­hees­ta alkaen aina
takuu­ajan jäl­kei­seen käy­tön­ajan tukeen saak­ka. Lähes­tym­me aina asiak­kai­tam­me hei­dän tar­peen­sa kaut­ta;
bud­jet­ti­raa­mein yhdes­sä suun­ni­tel­len, ammat­ti­tai­dol­la raken­taen ja laa­duk­kaas­ti käyt­töön ohja­ten olem­me saa­neet
luo­tua usei­ta pit­kä­ai­kai­sia asia­kas­suh­tei­ta. Näem­me, että tämä luot­ta­muk­sen osoi­tus on ansait­tua, mut­ta tie­däm­me
työ­pai­kal­lam­me, että sen eteen tulee teh­dä työ­tä joka päi­vä, sekä van­ho­jen tut­tu­jen, mut­ta myös uusien asiak­kai­den
kans­sa!
Raken­nam­me pää­asias­sa hoi­va-, lii­ke-, ja asuin­ti­lo­ja, sekä mui­ta jul­ki­sia hank­kei­ta, esim. kou­lu­ja. Ura­koim­me, ja
teem­me oma­pe­rus­tei­sia koh­tei­ta. Ura­koin­nis­sa toteu­tam­me suu­ren osan koh­teis­tam­me asia­kas­läh­töi­sel­lä
pro­jek­tin­joh­to- tai KVR-ura­kal­la. Toi­min­tam­me on kan­nat­ta­vaa, bud­je­toi­tu LV 2021 on n. 15Me, ja 2022 n 22Me.
Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me mal­til­li­seen kas­vuun valtakunnallisesti.

Hake­muk­sen jättäminen:

Jos edel­lä oli kuvail­tu juu­ri Sinul­le sopi­via omi­nai­suuk­sia, haas­tei­ta ja vaa­ti­muk­sia, lai­ta epä­röi­mät­tä hake­mus avoi­meen
Han­kin­ta­pääl­li­kön pestiin!

Jätä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si säh­kö­pos­tiin, otsi­kol­la HAN­KIN­TA­PÄÄL­LIK­KÖ osoit­tee­seen
samppa.ahola@ahscontrol.fi. Hake­muk­sia ote­taan vas­taan 30.9.2021 saak­ka. Soit­ta­mal­la saa myös lisä­tie­to­ja;
0407164415

Ker­ro hake­muk­ses­sa aina­kin työ­ko­ke­muk­se­si, tai­to­si, kou­lu­tuk­se­si ja palk­ka­toi­vee­si. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut sitä mukaa
kun hake­muk­sia tulee, jo ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä. Haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään koro­na- suo­si­tuk­set huo­mioi­den. Työn
aloit­ta­mi­nen sopi­muk­sen mukaan.

Toi­vom­me löy­tä­väm­me juu­ri Sinut, joka eni­ten palat innos­ta olla piir­tä­mäs­sä omaa sivua­si tarinaamme!

Täy­tä avoin työpaikkahakemus